XXVIII седмица обикновено време – неделя год. В – 28огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост                      7,7-11

Молих се и биде ми дарувай разум, виках и слезе върху ми дух на премъдрост; аз предпочетох мъдростта пред скиптри и престоли и богатството смятах за нищо пред нея. Драгоценният камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея.

Аз я обикнах повече от здраве и хубост и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва.

А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство през ръцете й.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 89,12-13.14-15.16-17 (О: 13)

 

О Насити ни с Твоята милост, Господи, и ние ще се зарадваме.

 

Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се. Господи! Докога? Смили се над Твоите раби! O

 

Насити ни рано с Твоята милост и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни. Развесели ни за дните, през които Ти си ни поразявал, за годините, през които сме преживели нещастие. О

 

Да се яви Твоето дело върху рабите Ти, и Твоята слава – върху синовете им. И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите                         4,12-13

Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч, то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни. И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Оня, пред когото ние ще отговаряме.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,17-30

В онова време:

Когато Исус излизаше на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: „Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?“

А Исус му рече: „Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, не увреждай, почитай баща си и майка си.“

А той Му отговори и рече: : „Учителю, всичко това съм опазил от младини.“

Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: „Едно ти не достига: иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище до небето; па до иди и върви след Мене“. А той, като се смути от тази дума, отиде си натъжен, защото нямаше много имот.

И като погледна наоколо, Исус каза на учениците Си: „Колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!“ А учениците се смаяха от думите Му. Но Исус пак им отговаря и казва: „Чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие! По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.“

А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: „А кой може да се спаси?“

Исус, като ги погледна, казва: „За човеците това е невъзможно, ала не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.“

И Петър почна да Му говори: „Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.“

А Исус отговори и рече: „Истина ви казвам: Няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Мене и Евангелието, и да не е по­лучил сега, в това време, сред гоненията, стократно повече от къщи, от братя и сестри, и бащи, и майки, и деца, и нивя, а в идещия век – живот вечен.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.