XXV седмица обикновено време – неделя год. А – 25огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                      55,6-9

Търсете Господа, когато можете да Го намерите; призовавайте Го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконикът – по­мислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог – и Той ще го помилва, защото е многомилостив.

Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пъти­ща, казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, тъй моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите ми – по-високо от вашите мисли.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144, 2-3.8-9.17-18 (О: 18а)

 

О Близо е Господ към призоваващите Го.

 

Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века и до века. Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизсле-димо. O

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. О

 

Праведен е Господ във всичките си пътища, и свет във всичките си дела. Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го с истина призовават. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни                        1,20с-24.27а

Братя:

Христос ще се възвеличи в тялото ми, било чрез живота ми, било чрез смъртта ми. Защото за мене животът е Христос, а смъртта при­добивка. Ако ли животът ми в тяло принася плод на делото, то не зная, какво да предпочета.

Обвладаван съм от двете желания: да се освободя от тялото си и да бъда с Христа, което е много по-добро; но да остана в плът е нужно за вас.

Само живейте достойно за Христовото благовестие.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на ду­мите на Твоя Син. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              20,1-16а

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:

„Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по ди-нарий на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, и рече им: „Идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам.“ Те отидоха. Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото.

А като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят пра­зни, и им казва: „Защо стоите тука цял ден празни?“ Те му отговарят:

„Никой не ни е наел.“ Той им казва: „Идете и вие на лозето ми.

А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристой-ник: „Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите.“ Като дойдоха наетите около единадесетия час, получиха по динарий. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече;

но и те получиха по динарий.

И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: „Тия по­следните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които пре­търпяхме теготата на деня и жегата.“ А той отговори и рече на един от тях: „Приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене? Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?“

Тъй ще бъдат последните първи, и първите – последни.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.