XXIV седмица обикн. време – понеделник – год. II – 24о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                          11, 17-26

Братя:

Като ви казвам това, не ви хваля, понеже не за добро се събирате, а за по-лошо. Защото, първом, чувам, че кога се събирате в Църква, се явявали разцепления помежду ви, което донейде и вярвам; па и трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас. Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господня вечеря; защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи, за да ядете и пиете? Или презирате Църквата Божия и засрамяте ония, които нямат? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не похвалявам.

Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: „Вземете, яжте, това е Моето Тяло, за вас преломявано;

това правете за Мой спомен.“ Взе също и чашата подир вечеря и каза:

„Тая чаша е новият Завет в Моята Кръв; това правете, колчем пиете за Мой спомен.“ Защото колчем ядете хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,7-8а.8в-9.10.11. (О: 1Кор 11, 26)

 

О Възвестявайте смъртта на Господа, докато Той дойде.

 

Жертва и принос Ти не пожела, продупчи ми ушите. Всесъжение и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида.“ . О

 

В книжния свитък е писано за Мене да изпълня волята Ти. Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми. О

 

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си, Господи, Ти знаеш. О

 

Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и онези, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: „Велик е Господ.“ О

 

О Алилуя. Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              7,1-10

В онова време:

Когато Исус свърши всичките си речи към народа, който слушаше, Той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когото много ценеше; и слугата беше болен на умиране. Като чу за Исуса, стотникът изпрати при Него юдеиските старей, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му.

И те, като дойдоха при Исуса, молеха Го усърдно и казваха: „Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни, и синагогата той ни построи.“ Исус тръгна с тях.

И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели и Му каза: „Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми; затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на един казвам: „Върви“, и отива; на друг: „Дойди“, и дохожда; и на слугата си: „Направи това“, и прави.

Като чу това, Исус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: „Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.“

Пратениците, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.