XXIV седмица обикновено време – неделя год. А – 24огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXIV седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов                       27,33-28,9

Злоба и гняв – и двете са гнусотии, и грешният мъж ще бъде от тях обладаван.

Отмъстителният ще получи отмъщение от Господа, който не ще забрави греховете му.

Прости на ближния си обидата, и тогава, след като се помолиш, ще ти се простят греховете.

Човек към човека гняв има, а от Господа прошка проси; към по­добния на себе си човек той няма милосърдие, а се моли за своите грехове. Сам, бидейки плът, питае злоба: кой ще очисти греховете му? Помни края и престани да враждуваш: помни изтлението и смъртта и пази заповедите.

Помни страха Божий и не бъди злобен към ближния. Помни за­вета на Всевишния и презирай невежеството на ближния.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102, 1-2.3-4.9-10.11-12 (О: 8)

 

О Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

 

Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благо­славя Неговото свето име. Благославяй, душо моя. Господа: и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. O

 

Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. О

 

Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. О

 

Защото колкото е високо небето над земята, толкова велика е милост­та Му към онези, които се боят от Него. Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас на­шите беззакония. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                         14, 7-9

Братя,

Никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли, за Господа живеем, умираме ли, за Господа умираме; сле­дователно живеем ли, или умираме, Господни сме. Защото Христос за това и умря и възкръсна и оживя, за да господарува и над мъртви и над живи.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господа, да се обичате помежду си, както Аз ви обикнах. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              18,21-35

В онова време:

Петър се приближи до Исуса и рече: „Господи, колко пъти да про­щавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли?

Исус му отговори: „Не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем.

Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да си раз­чисти сметката със слугите си. Когато почна той да разчиства сметка­та, доведоха при Него един, който му дължеше десет хиляди таланта;

а понеже тоя нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да за­плати; Тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: „Господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.“ А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга.

Слугата пък, като излезе, намери един от другарите си, който му дължеше сто динария и като го хвана, давеше го и му казваше: „Из­плати ми, което ми дължиш; Тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: „Имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.“ Но тоя не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга.

Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дой­доха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и казва: „Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?“ И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг.

Тъй и Моят Отец небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.