XXI седмица обикновено време – неделя год. В – 21огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXI седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Исус Навин                           21, 1-2а. 15-17. 18в

В онези дни:

Исус Навин събра всички колена Израилеви в Сихем и свика старейшините на Израил и началниците му, съдите му и надзорниците му и предстанаха пред Господа. Изрече Исус Навин на целия народ:

„Ако не ви е угодно да служите на Господа, изберете си сега, кому да служите: на боговете ли, на които са служили бащите ви, когато бяха отвъд реката, или на боговете на Аморейци, в чиято земя живеете; пък аз и домът ми ще служим на Господа.“

Отговори народът и каза: „Не, не може да бъде да оставим Господа и да почнем да служим на други богове. Защото Господ е Бог наш; Той изведе нас и бащите ни от Египетската земя, от дома на робството, и прави пред очите ни големи личби и ни пази по целия път, по който вървяхме, и сред всички народи, през които минавахме. Затова и ние ще служим на Господа, понеже Той е наш Бог.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23. (О: 9а)

 

О Вкусете и вижте, колко благ е Господ.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. O

 

Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите My – към техните вопли. Но лицето на Господа е против Онези, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. О

 

Викат и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби. близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. О

 

Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще ги избави. Той пази всички негови кости, ни една от тях не ще се строши. О

 

Злото ще убие грешника, и които мразят праведника, ще загинат. Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от онези, които се на Него уповават, няма да загине. О

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяните                          5, 21-32

Братя:

Покорявайте се един другиму в страх пред Христа. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на Църквата, и Той е спасител на тялото й. Но както Църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.

Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна Църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото; за да я представи на Себе Си славна църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Христос – църквата, понеже ние сме членове на тялото My – от плътта Му и от костите Му.

Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика: но аз говоря за Христа и за Църквата.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Твоите думи. Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6, 61-70

В онова време:

Мнозина от учениците Му казаха: „Тежки са тези думи. Кой може да ги слуша?

Но Исус, като знаеше в Себе си, че учениците Му роптаят против това, рече им: „Това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина Човечески да възлиза там, дето е бил по-преди? Духът е, който животвори;

плътта нищо не ползува. Думите, що ви творя, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват.“ Защото Исус отначало знаеше кои са невярващи, и кой ще Го предаде.

И рече: „Затова ви и казах, че никой не може да дойде при Мене, ако му не бъде дадено от Моя Отец.“

От това време мнозина от учениците Му се върнаха назад и вече не ходеха с Него.

Тогава Исус рече на дванадесетте: „Да не искате и вие да си отидете?“

Симон Петър Му отговори: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът Божий.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.