XXI седмица обикновено време – неделя год. А – 21огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXI седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия               22, 19-23

Тъй рече Господ на Севна, началника на двореца:

„Ще те тласна от твоето място и ще те сваля от твоето достой­нство. И в оня ден ще призова Моя раб Елиаким, Хеликиев син, и ще го облека с твои дрехи и с твоя пояс ще го опаша, и властта ти ще предам в ръцете му; и той ще бъда отец за жителите Иеусалимски и за дома Юдин.

И ключа на Давиловия дом ще сложа на ръменете му; той ще от­вори, и никой не ще затвори; той ще затвори, и никой не ще отвори. И ще го крепя като гвоздей на твърдо място; и той ще бъде като славно седалище за дома на Отца си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 137, 1-2а. 2вс-3. 6- и 8вс (О: 8вс)

 

О Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй..

 

Славя Те, Господи, от все сърце, задето послуша всички думи на уста­та ми; Пея Ти пред Ангелите, Покланям се пред светия Ти храм. O

 

И славя Твоето име, за Твоята милост и истина. В деня, когато повиках. Ти ме послуша: всели бодрост в душа­та ми. О

 

Висок е Господ и смирения вижда, и горделивия отдалеч узнава. Твоята милост, Господи, е вечна: делата на ръцете Ти не изоста­вяй. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                         11, 33-36

О, бездна на богатство Божие, премъдрост и знание. Колко са непостижими Неговите решения и неизлечими Неговите пътища. За­щото кой е познал ума на Господа? Или кой Му е бил съветник? Дал ли е някой на Бога, та и Той да му връща? Защото всичко е от Него, чрез Него и в Него: на Него е славата во веки. Амин.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Ти си Петър и на този камък ще съградя Църквата Си, и вратата на ада няма да й надделее. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              16, 13-20

В онова време:

Исус дойде в страната на Кесаря Филипова и попита учениците Си и казваше: „За кого ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески?“

Те отговориха: „Един – за Иван Кръстителя, други – за Илия, а някои – за Иеремия, или за един от пророците.“

Той им рече: „А вие за кого Ме мислите?“

Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.“

Тогава Исус отговори и му рече: „Блажен си ти, Симоне, син Йо-нин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата; и Аз ти казвам: Ти си Петър, и на тоя камък ще съгра­дя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят; и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“

Тогава Исус заповяда на учениците Си, никому да не обаждат, че Той е Исус Христос.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.