XVII седмица обикн. време – вторник – год. I – 17о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           33,7-11; 34,5в-9.28

В онези дни:

Мойсей взе и си постави шатрата извън стана, надалеч от стана, и я нарече скиния на събранието; и всеки, който диреше Господа, дохождаше в скинията на събранието, която се намираше извън стана.

И колчем Мойсей излизаше за тази скиния, цял народ наставаше, и всеки стоеше при входа на шатрата си и гледаше към Мойсей, докле влезе в скинията. Когато пък Мойсей влизаше в скинията, облачният стълб се спускаше и заставаше пред входа на скинията; и целият народ ставаше и се покланяше всеки пред входа шатрата си. Тогава Господ говореше лице с лице с Мойсей, като да говореше някой с приятеля си; и той се връщаше в стана, а неговия служител Исус, син Навинов, момък, не се отлъчваше от скинията.

И Мойсей провъзгласи името Господне. И премина Господ пред лицето му и извика: „Господ, Господ, Бог човеколюбив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и истинен, който пази милост в хиляди поколения, който прощава вина, престъпления и грях, ала не остава без наказание, който за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода.“ Мойсей веднага падна на земята и се поклони, и каза: „Аз съм придобил благоволение пред очите Ти, Господи, нека дойде Господ между нас; защото този народ е твърдоглав; прости беззаконията ни и греховете ни и направи нас Твое наследие.“

И престоя там при Господа четиридесет дни и четиридесет нощи, без да яде хляб и без да пие вода; и написа върху плочите думите на завета, десетте заповеди.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102,6-7.8-9.10-11.12-13 (О: 8а)

 

О Щедър и милостив е Господ.

 

Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа Своите пътища на Мойсей, на Израилевите синове – Своите дела. О

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той се не гневи до край, нито се вечно сърди. О

 

Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове. Защото, колкото е високо небето над земята, толкова велика е милостта Му към онези, които се боят от Него. О

 

Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят. О

 

О Алилуя. Семето е Божието слово, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, пребъдва вечно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,36-43

В онова време:

Исус разпусна народа и влезе вкъщи, а учениците Му се приближиха до Него и казаха: „Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.“ Той им отговори и рече:

„Сеячът на доброто семе е Син Човечески. Нивата е тоя свят; доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия; врагът пък, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века, а жетварите са Ангелите.

И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на тоя век: ще изпрати Син Човечески Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си.

Който има уши да слуша, нека слуша!

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.