XIX седмица обикн. време – петък – год. I – 19о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Исус Навин                          24,1-13

В онези дни:

Исус събра всички колена Израилеви в Сихем и свика старейшините на Израил и началниците му, съдиите му и надзорниците му, и предстанаха пред Господа Бога. И рече Исус пред целия народ:

„Тъй говори Господ, Бог Израилев: Вашите отци, Тара, баща Авраамов и баща Нахоров, в старо време живееха отвъд реката и служеха на други богове. Но Аз взех отца ви Авраам от Месопотамия, водих го по цялата Хананейска земя, размножих потомството му и му дадох Исаак. На Исаак дадох Яков и Исав. На Исав дадох в наследствие планината Сеир; а Яков и синовете му преминаха в Египет.

Тогава изпратих Мойсей и Аарон и поразих Египет с язви, които му причиних, и после ги изведох. Изведох бащите ви от Египет, и вие дойдохте при морето. Тогава Египтяни се спуснаха подир бащите ви с колесници и конници до Червено море. Но те викнаха към Господа и Той тури тъмнина между вас и Египтяни и подигна върху тях морето, което ги покри. Очите ви видяха, какво направих в Египет. След това дълго време прекарахте в пустинята.

И ви доведох в земята на Аморейци, които живееха отвъд Йордан;

те се удариха с вас, но Аз ги предадох в ръцете ви, и вие получихте за наследство земята им: Аз ги изтребих пред вас. Подигна се Валак, син Сефоров, Моавския цар, и отиде с войска против Израил, и прати та повика Веоровия син Валаам, за да ви прокълне; но Аз не исках да слушам Валаам – и той ви благослови, и Аз ви избавих от ръцете му.

Вие преминахте Йордан и дойдохте при Иерихон. И почнаха да воюват с вас жителите на Иерихон, аморейци и ферезейци, хананейци и хетейци, гергесейци, евейци и иевусейци, но Аз ги предадох в ръцете ви. Аз пратих пред вас стършели, които изгониха от вас двамата аморейски царе; не с твоя меч и не с твоя лък бе направено това. И дадох ви земя, над която вие не сте се трудили, и градове, които не сте градили, и вие живеете в тях; от лозята и маслинените градини, които не сте садили, ядете плодове.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 135,2-3.16-18.21-22 и 24 (О: 1)

 

О Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.

 

Славете Бога на боговете, Защото е вечна милостта Му. Славете Господа на господарите, Защото е вечна милостта Му. О

 

Който преведе Своя народ през пустинята, Защото е вечна милостта Му. Който порази велики царе, Защото е вечна милостта Му. И уби силни царе,Защото е вечна милостта Му. О

 

И даде земята им за наследие, Защото е вечна милостта Му. За наследие на Своя раб Израил; Защото е вечна милостта Му. И ни избави от враговете ни, Защото е вечна милостта Му. О

 

О Алилуя. Приемете словото Божие не като човешко, а като Божие слово, каквото е наистина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              19,3-12

В онова време:

Дойдоха при Исуса някои фарисеи, за да Го изпитат и казваха:

„Позволено ли е на човека да изпъди жена си по всяка причина?“

Той им отговори и каза: „Не сте ли чели, че Създателят отначало ги сътвори мъж и жена и каза: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът?“ Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което е Бог съчетал, човек да не разлъчва.“

Те Му казват: „Защо тогава Мойсей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?“

Той им отговори: „Поради вашето жестокосърдие ви е позволил Мойсей да напускате жените си; но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.“

Казват Му Неговите ученици: „Ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.“

А Той им рече: „Не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено. Защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно.

Който може възприе, нека възприеме.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.