XIV седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 14о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                            44,18-21.223в-29; 45,1-5

В онези дни: Приближи се до него Юда и рече: „Господарю, позволи на твоя раб да каже дума в ушите на моя Господар и не се гневи над твоя раб; защото ти си също, каквото и фараон, Господарю мой. Ти бе питал: „Имате ли баща или брат?“ Ние отговорихме на нашия господар, че имаме престарял баща, и той има най-малък син, син на старините му, чийто брат умря, а той остана едничък от майка си, и баща ни го обича. А ти бе казал на рабите си: „доведете го при мене да го видя“. Ако не дойде с вас най-малкият ви брат, да се не вестявате повече пред лицето ми.“

Когато отидохме при твоя раб, нашия баща, обадихме му думите на моя господар. И рече баща ни: „Идете пак и ни купете малко храна. Ние рекохме: „Не можем да отидем; а ако бъде с нас най-малкият ни брат, ще отидем; защото не можем да видим лицето на оня човек, ако не бъде с нас най-малкият ни брат.“ И рече ни твоят раб, нашият баща: „Вие знаете, че жена ми роди двама синове. Единият отиде от мене, и аз рекох: Бездруго е разкъсан; и го не видях до сега. Ако вземете и този от очите ми, и се случи злочестина с него, ще свалите седината ми с тъга в гроба.“

Йосиф не можеше повече да се сдържи пред всички, които стояха около него, и викна: „Отстранете всички от лицето ми“. И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с висок глас, та чуха египтяните, чу и домът фараонов. И рече Йосиф на братята си: „Аз съм Йосиф! Жив ли е още баща ми?“ Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха пред него. И рече Йосиф на братята си: „Приближете се до мене.“ Те се приближиха. Той рече: „Аз съм Йосиф, вашият брат, когото вие продадохте в Египет. Но сега не скърбете и не жалете, задето сте ме продали тука, защото Бог ме прати пред вас в Египет, за да запазя живота ви.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104,16-17.18-19.20-21 (О: 5а)

 

О Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ.

 

И призова глад на земята, всяко хлебно стъбло изтреби. Прати пред тях човек, за роб биде продаден Йосиф. О

 

Стегнаха в окови нозете му, в желязо се намери душата му, докле се изпълни словото му: словото Господне го изпита. О

 

Царят прати, и владетелят на народите го развърза и освободи; остави ви го за господар на дома си и управител над всичките си владения О

 

О Алилуя. Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,7-15

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„И като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.“ Болни изцерявайте, прокажените очиствайте, мъртви възкръсявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.

Недейте има ни злото, ни сребро, нито мед в поясите си, нито торба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.

В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: „Мир на тази къща.“ И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.

Ако пък някой не ви приеме, и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.