XIII седмица обикн. време – събота – год. I – 13о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         27,1-5.15-29

Исаак остаря, и отслабна зрението на очите му и не можеше да вижда. И повика по-големия си син Исав и му рече: „Синко!“ Той отговори: „Ето ме.“ Бащата рече: „Ето, аз остарях; не зная деня на смъртта си; вземи сега сечивата си, тури си и лъка си, иди на полето и улови ми дивеч. Сготви ми ястие, каквото обичам и ми донеси да ям, за да те благослови душата ми, преди да умра.“

Ревека слушаше, когато Исаак говореше на сина си Исав. И отиде Исав на полето да улови и донесе дивеч. А Ревека взе скъпата дреха на по-големия си син Исав, която беше при нея в къщи, и облече с нея по-малкия си син Яков; А ръцете му и гладката му шия уви с ярешки кожи. И даде ястието и хляба, които тя беше приготвила, в ръцете на сина си Яков.

Той влезе при баща си и продума: „Татко!“ Той проговори: „Ето ме, кой си ти, сине мой?“ Яков рече: „Аз съм Исав, твоят първороден син. Направих, както ти ми рече; стани, седни и яж от лова ми, та да ме благослови душата ти.“ И рече Яков, на сина си: „Как тъй скоро намери, сине мой?“ Той отговори: „Господ Бог твой ми прати насреща ми.“

И рече Исаак: „Приближи се до мене, сине мой, да те попипам, дали ти си син ми Исав, или не“. Яков се приближи до баща си Исаак;

той го попита и рече: „Гласът – глас Яковов, а ръцете – ръце Исавови.“ И не го позна, защото ръцете му бяха космати, както ръцете на брата му Исав. И го благослови, и рече: „Ти ли си син ми Исав?“ Той отговори: „Аз съм!“

Той рече: „Да ми да ям от лова на сина ми, за да те благослови душата ми.“ Яков му даде и той яде; донесе му и вино, и той пи. И му рече: „Приближи се до мене, сине мой, и ме целуни.“ Той се приближи и го целуна. И усети Исаак дъха от облеклото му и го благослови, като рече:

„Ето, дъхът от сина ми е като дъх от пълна нива, която Господ е благословил.“

Да ти даде Бог от небесната роса и от тлъстината на земята и изобилие на жито и вино.

Народи да ти слугуват, и племена да ти се покланят; да бъдеш господар над братята си, и да ти се покланят синовете на майка ти.

Които те кълнат – да бъдат проклети; и които те благославят – да бъдат благословени.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 134,1-2.3-4.5-6 (О: 3а)

 

О Хвалете Господа, защото е благ.

 

Хвалете името Господне, хвалете, раби Господни, които стоите в дома Господен, в дверите на дома на нашия Бог. О

 

Хвалете Господа, защото Господ е благ; възпявайте името Му, защото е сладостно. Защото Господ си избра Яков, Израил за свое достояние. О

 

Познах, че Господ е велик; и Господ наш е по-високо от всички богове. Господ върши всичко, що иска, на небесата и на земята, в моретата и във всички бедни. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,14-17

В онова време:

Приближиха се до Исуса Ивановите ученици и казват: „Защо ние и фарисеите много постим, а Твоите ученици не постят?“ А Исус из рече: „Нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят.

„И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; защото новопришитото ще одере от вехтото, и съдраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят, но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.