XIII седмица обикн. време – петък – год. I – 13о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         23,1-4.19; 24, 1-8.62-67

Сарра живя сто двадесет и седем години; и умря в град Ара, сега Хеврон, в Ханаанската земя. И дойде Авраам да плаче и ридае за Сарра.

И стана Авраам от своята покойница и рече на Хетовите синове, думайки: „Аз съм у вас пришелец и заселник; дайте ми между вас място за гроб, което да си е мое, та да погреба моята покойница отпред очите си.“ И така Авраам погреба жена си Сарра в пещерата на нивата в Махпеле, срещу Мамре, сега Хеврон в Ханаанската земя.

Авраам беше вече стар и в преклонни години. Господ благослови във всичко.

И рече Авраам на своя слуга, най-стария в дома му, който предстояваше над целия му имот: „Тури ръката си под бедрото ми и ми се закълни в Господа, Бога на небето и Бога на земята, че няма да вземеш за сина ми жена от дъщерите на Хананейци, между които живея, а ще отидеш в моята земя, в родното ми място и при племето ми, и ще вземеш от там жена за сина ми Исаак.“

Слугата му рече: „Може жената да не пожелае да дойде с мене в тази земя; трябва ли да върна сина ти в земята, от която ти си излязъл?“

Авраам му рече: „Гледай да не върнеш сина ми там. Господ, Бог на небето, който ме взе от бащиния ми дом от земята, дето съм роден, който ми говори и ми се кле, думайки: „На потомството ти ще дам тази земя, той ще изпрати Своя Ангел пред тебе, и ти ще вземеш от там жена за сина ми. Ако пък жената не пожелае да дойде с тебе, ти ще си свободен от тази ми клетва; само сина ми не връщай там.“

По това време Исаак се разхожадше по пътя, който води към кладенеца, който се нарича „Живият и видещият“. Защото живееше в южната земя. Надвечер Исаак излезе в полето да се поразтуши, па подигна очи и видя: ето, идат камили. Ревека погледна и видя Исаак и слезе от камилата и попита тя слугата: „Кой е този човек, който иде по полето насреща ни?“ Слугата отговори: „Този е моят господар.“ И тя взе булото и се покри.

Слугата разказа на Исаак всичко, що беше направил. И въведе я Исаак в шатрата на майка си Сарра; и взе Ревека, и тя му стана жена. И той я толкова обикна, че се утеши в скръбта за майка си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105,1-2;3-4а;4в-5 (О: 1а)

 

О Славете Господа, защото е благ.

 

Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна. Кой ще изкаже могъществото на Господа, кой ще възвести всичката му хвала? О

 

Блажени, които пазят закона, и вършат правда във всяко време. Спомни си за нас. Господи, и блоговолението си към Твоя народ. О

 

За да видим благоденствието на Твоите избраници, да се веселим с веселието на Твоя народ, да се хвалим с Твоето наследие. О

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,9-13

Когато минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: „Върви след Мене“. И той стана и тръгна след Него.

И когато Исус седеше на трапеза вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: „Защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?“

А Исус, като чу това, рече им: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните; идете и се научете, що значи: „Милост искам, а не жер­тва.“ Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.