XII седмица обикн. време – събота – год. I – 12о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         18,1-15

В онези дни:

Яви се Господ на Авраам в дъбрава Мамре, когато той седеше пред входа на шатрата си, през дневната жега. Той дигна очите си и погледна: и ето, трима мъже стоят срещу него. Като ги видя, затече се от входа на шатрата си да ги посрещне, и се поклони доземи.

И рече: „Господарю, ако съм намерил благоволение пред очите ти, не отминавай твоя раб; ще донесат малко вода, ще умият нозете ви; и ще си починете под това дърво. Аз пък ще донеса хляб и вие ще подкрепите сърцата си; след това вървете по пътя си; защото затова именно минахте край вашия раб.“ Те рекоха: „Стори, както казваш!“

И затече се Авраам в шатрата си при Сарра и й рече: „Замеси по-скоро три сати от най-доброто брашно и направи пресни пити.“

А Авраам се затече при стадото, взе едно младо и добро теле, и го даде на слугата, и той побърза да го сготви. И взе масло и мляко и сготвеното теле, и ги сложи пред тях; а сам стоеше при тях под дървото. И те ядоха.

Тогава го попитаха: „Де е жената ти Сарра?“ Той отговори: „Тук, в шатрата.“

И един от тях рече: „Аз пак ще дойда при тебе по това време, и жена ти Сарра ще има син.“

А Сарра слушаше и се засмя зад входа на шатрата. Авраам и Сарра бяха стари и в преклонна възраст, а на Сарра беше престанало обикновеното у жените. Сарра се засмя в себе си и каза: „Аз ли ще имам тази утеха, след като остарях? Па и господарят ми е стар?“

И рече Господ на Авраам: „Защо Сарра се засмя и каза: „Нима наистина мога да родя, когато съм остаряла?“ Има ли нещо мъчно за Господа? Вуреченото време догодина аз ще бъда у тебе, и Сарра ще има син.“

Но Сарра не се призна и рече:“Не съм се смяла“. Защото тя се бе уплашила. Господ пък рече: „Не, ти се засмя.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Лк 1,46-47.50 и 53.54-55 (О: 54а)

 

О Господ си спомни милостта.

 

Величае душата ми Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. О

 

Задето Той милостно погледна смирението на рабинията Си; Защото ето отсега ще ме ублажават всички родове. Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му. О

 

И Неговата милост е от род в род, към ония, които се боят от Него. Гладни с блага изпълни, а богати отпрати без нищо. О

 

Взе под закрила Своя Отрок Израил, като спомни милостта, както е говорил на бащите ни, на Авраам и на потомството му до век. О

 

О Алилуя. Той взе върху себе си нашите слабости и понесе нашите болести. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,5-17

В онова време:

Когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше Го и казваше: „Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда“. Исус му казва: „Ще дойда и ще го излекувам.“

А стотникът отговори и рече: „Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на единия казвам: „Върви“, и отива; на другия: „Дойди“ и дохожда; и на слугата си: „Направи това“, и прави.

Като чу това, Исус се почуди и рече на ония, които вървяха подире Му: „Истина ви казвам, нито в Изариля намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраам, Исаак и Яков в царството небесно, а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмница; там ще бъде плач и скърцане със зъби.“ И рече Исус на стотника: „Иди си и, както си повярвал, нека ти бъде.“ И слугата му оздравя в същия час.

Като дойде в къщата на Петър, Исус видя тъща му, че лежи болна от огница, и допре се до ръката й, и огницата я остави; тя стана и им служеше.

А като се свечери, доведоха при него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Той взе върху Си нашите немощи и понесе болестите.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.