XII седмица обикн. време – понеделник – год. I – 12о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         12,1-9

В онези дни:

Рече Господ на Аврам: „Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си; и иди в земята, която ще ти покажа. Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен. Аз ще благословя онези, които те благославят; и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена.“

И тръгна Аврам, както му каза Господ, а с него заедно тръгна и Лот. Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан, и взе Аврам със себе си жена си Сара, братанеца си Лот и всичкия имот, що бяха спечелили, и колкото души бяха придобили в Харан: и излязоха, за да идат в Ханаанската земя.

Като стигнаха в нея, Аврам премина тази земя до мястото Сихем, до дъбравата Море. В тази земя тогава живееха хананейци.

И яви се Господ на Аврам и му рече: „Тази земя ще дам на потомството ти“. И съгради там Аврам жертвеник на Господа, който му се яви.

Оттам той тръгна към планината, на изток от Ветил; и постави шатрата си тъй, че Ветил оставаше на запад, а Гай на изток; и съгради там жертвеник на Господа и призова името на Господа. И дигна се Аврам, та продължи пътя си към юг.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,12-13.18-19.20 и 22 (О: 12в)

 

О Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.

 

Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог, и племето, което Той си е избрал за наследие! От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки. О

 

Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповават на молостта Му; че Той ще спаси душата им от смърт и ще ги прехрани. О

 

Нашата душа се уповава на Господа, Той е наша помощ и наша защита; Да бъде милостта ти над нас, Господи; според както Ти се уповаваме. О

 

О Алилуя. Словото Божие е живо, действено, то различава поми­сли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,1-5

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или, как ще кажеш на брата си: „Чакай, да извадз сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда! Лицемере цо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.