X седмица обикновено време – неделя год. С – 10огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства.                             17, 17-24

В онези дни:

Разболя се синът на тази жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава рече на Илия: „Какво имаш ти с мене, човече Божий?“ Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми?“

Илия й отговори: „Дай ми сина си.“ И го взе от ръцете й, отнесе в горницата, в която живееше и го сложи на леглото си; и викна към Господа и каза: „Господи, Боже мой, нима Ти и на вдовицата, у която живея, ще направиш зло, като погубиш сина й?“ И като се простре три пъти над момчето, извика към Господа и каза: „Господи, Боже мой, да се върне душата на това момче в него.“

И Господ чу гласа на Илия, повърна душата на момчето в него и то оживя. Илия взе момчето, сне го от горницата в дома, даде го на майка му и каза: „Гледай, синът ти е жив.“

Тогава жената рече на Илия: „Сега тъкмо узнах, че ти си човек Божи, че словото Господне в твоите уста е истинско.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 29, 2 и 4.5-6.11 и 12а и 13в (О: 2а)

 

О Ще те възхваля. Господи, задето ме въздигна.

 

Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене. Господи, Боже мой, викнах към Тебе и Ти ме изцели. Господи, Ти извади душата ми от ада, и ме оживи, за да не слеза в гроба. O

 

Пейте на Господа, Негови светии, славете паметта на Неговата свети­ня. Защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот. Вечер настъпва плач, а сутрин – радост. О

 

Чуй, Господи, и помилвай ме, Господи, бъди ми помощник! Ти обърна тъгата ми в ликуване, Господи, Боже мой, вечно ще Те славя! О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни.                     1,11-19

Известявам ви, братя, че Евангелието, което аз благовестя, не е човешко, защото и аз нито го приех, нито го научих от човек, а чрез откровение Исус Христово.

Слушали сте на някогашното мое поведение в юдейството, че аз прекомерно гонех Божията църква и я разорявах, и преуспявах в юдей­ството повече от мнозина мои връстници в рода ми, понеже бях голям ревнител за отеческите ми предания.

А когато Бог, който ме избра от утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си, благоволи да открие в мене Своя Син, за да бла­говестя за Него между езичниците – аз веднага се не съветвах с плът и кръв, нито възлязох в Йерусалим при ония, които преди мене бяха апостоли, но отидох в Арабия, и пак се върнах в Дамаск.

Отпосле, подир три години, възлязох в Йерусалим да се видя с Пе­тър, и преседях у него петнайсет дена. Друг от апостолите не видях, освен Якова, брата Господен.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас! И Бог посети Своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              7,11-17

В онова време:

Исус отиваше в града, наречен Найн; и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. Когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града.

Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: „Не плачи.“ И като се приближи, допря се до носилото; носачите се спряха, и Той рече: „Момко, тебе думам, стани!“ Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори и Исус го предаде на майка му.

И страх обзе всички, и славеха Бога и казваха: „Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.