X седмица обикновено време – неделя год. В – 10огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                             3, 9-15

След като Адам яде от дървото, Господ Бог повика Адам и му рече: „Адаме, къде си?“

Той каза: „Чух гласа Ти в рая и ме достраша, защото съм гол, и се скрих.“

Бог му рече: „Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, което ти забраних да ядеш?“

Адам отговори: „Жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дър­вото и аз ядох.“

Тогава Господ рече на жената: „Защо си сторила това?“

Жената Му отговори: „Змията ме прелъсти, и аз ядох.“

И рече Господ Бог на змията: „Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се вла­чиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. Ще всея вражда между тебе и жената и между твоето поколение и нейното потомство; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 129, 1-2.3-4ав.4с-6.7-8 (О: 7)

 

О У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.

 

От дън душа викам към Тебе, Господи, Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни, към гласа на молбата ми. O

 

Господи, ако Ти забелязваш беззаконията. Господи, кой ще устои? Но в Тебе е прошката, нека благоговеем пред Тебе. О

 

На Неговото слово се уповава душата ми, душата ми се надява на Господа. Повече отколкото стражата утрото, нека се уповава Израил на Господа. О

 

Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението. И Той ще избави Израил от всичките му беззакония. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                       4,13-5, 1

Братя:

Като имаме същия дух на вярата, както е писано: „Повярвах и затова говорих“; и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че кой­то възкреси Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас. Защото всичко е зарад вас, та благодатта, като се преумножи, до про­изведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия.

Затова ние не падаме духом; макар външният човек и да тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява. Защото кратковременното наше леко страдание ни доставя голямо изобилие и пълна вечна сла­ва, като имаме пред очите невидимото; понеже видимото е временно, а невидимото е вечно.

Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Сега князът на тоя свят ще бъде изхвърлен вън, казва Господ; и когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към Себе си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3, 20-35

В онова време:

Исус дохожда в една къща с учениците си; и пак се събра народ, тъй че те не можаха и хляб да ядат. Като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, „че бил извън себе си.“

А дошлите от Йерусалим книжници казваха: „че в Него е Веелзевул“, и „че изгонва бесовете със силата на бесовския княз.“

И като ги повика, говореше им с притчи: „Как може Сатаната да изгонва Сатаната? Ако някое царство се раздели на части една про­тив друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя. Ако и сатаната е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, тогава ограбва къщата му.

Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане.“ Това каза Той, понеже говореха: „В него има нечист дух.“

И дойдоха майка му и братята му и, като стояха вън, пратиха при Него да го викат. Около Него седеше народ и Му казваха: „Ето, майка ти и братята ти, и сестрите ти вън, дирят Те.“

Той им отговори и рече: „Коя е майка ми, или кои са братята ми?“ И като огледа седящите наоколо си, каза: „Ето моята майка и моите братя; защото, който изпълни волята Божия, той ми е брат, и сестра и майка.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.