VIII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 08о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.                         1,3-9

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който по голямата си милост чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увехва, съхранено на небесата за вас, които с Божията сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.

Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно, различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос: когото обичате, без да сте го видели, и в когото вярвате сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра – спасението на душите.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 110,1-2.5-6.9 и 10с (О: 5в)

 

О Господ вечно помни Своя завет.

 

Ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведните и в събранието. Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които Го обичат. О

 

Храна дава на онези, които Му се боят; вечно помни Своя завет. Силата на делата Си яви на своя народ, за да му даде езичниците за наследие. О

 

Той прати избавление на Своя народ; установи на веки Своя завет. Неговата хвала ще пребъдва вечно. О

 

О Алилуя. Исус Христос, бидейки богат, осиромаша за вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,17-27

В онова време:

Когато Исус излезе на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: „Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?“

Исус му рече: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: Не прелюбодействувай; не убивай; не кради; не лъжесвидетелствувай; не увреждай; почитай баща си и майка си.“

А той Му отговори изрече: „Учителю, всичко това съм опазил от младини.“

Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: „Едно ти не достига: иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.“ А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

И като погледна наоколо, Исус каза на учениците си: „Колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!“ А учениците се смаяха от думите Му. Но Исус пак им отговаря и казва: „Чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.“

А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: „А кой може да се спаси?“

Исус, като ги погледна, казва: „За човеците това е невъзможно, ала не и за Бога: защото за Бога всичко е възможно.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.