VIII седмица обикн. време – петък – год. II – 08о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол                            4,7-13

Възлюбени:

Краят на всички неща е близо. Бъдете затова благоразумни, бодърствувайте в молитви. А преди всичко имайте усърдна любов един към друг, защото „любовта покрива много грехове.“ Бъдете гостоприемни един към друг без ропот.

Всички според онази дарба, която е приел, служете един другиму, като добри разпоредници на многообразната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи, за да се прославят във всич­ко Бог чрез Исуса Христа, чиято слава, владичество е во веки веков. Амин.

Възлюбени, не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка, странна за вас; но доколко участвувате в страданията на Христа, радвайте се, та, и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95,10.11-12.13 (О:13ав)

 

О Той ще съди вселената по правда.

 

Кажете на народите: „Господ царува!“ Затова е твърда вселената, ня­ма да се поклати; Той ще съди народите по правда. О

 

Да се веселят небесата и да тържествува земята, да шуми морето и онова, що го изпълва; Нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета. О

 

Пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите по Своята истина. О

 

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да отидете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              11,11-26

След като Исус бе тържествено посрещнат от народа. Той влезе в Йерусалим и влезе в храма; като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде във Витания с дванайсетте.

На другия ден, когато излязоха от Витания, Той огладня. И то видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде, дано намери нещо на нея; но, като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече й Исус: „Занапред никой да не вкуси плод от тебе во веки.“ И чуха това учениците Му.

Дойдоха в Йерусалим, Исус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма; и прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците; и не позволяваше да пренесе някой през храма какъвто да е съд. И поучаваше ги, като казваше: „Не е ли писано „Домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи!“ А вие го направихте разбойнишки вертеп.“

Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха, как да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.

А когато се стъмни, Той излезе вън от града. Сутринта, минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като си спомни, Петър Му казва: „Рави, виж, смоковницата, която Ти прокле, изсъхнала.“

Исус им отговори и рече: „Имайте вяра в Бога. Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: „Дигни се и се хвърли в морето“ и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му – ще му се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено.

И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, та и небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.