V постна седмица – неделя год. А – 05пгА

V постна седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иезекиил.          37, 12-14

Това казва Господ Бог:

„Ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще~ изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева; и ще познаете, че аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе мой, из гробовете ви;, и ще вложа във вас Моя дух и ще оживеете е ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че Аз Господ казах това и извърших“, казва Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 129 1 – 2. 3 – 4ав. 4с – 6. 7 – 8 (О: 7)

 

О Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението.

 

От дън душа викам към Тебе, Господи; Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми. O

 

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, Господи, кой може да устои? Но в Тебе е прошката на греховете, за да Ти се служи с почит. О

 

Уповавам се на Господа, уповава се душата ми на словото Му. Повече отколкото стражата очаква утрото да очаква Израил Господа. О

 

Защото в Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението. И Той ще избави Израил от всичките Му беззакония. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.            8, 3-11

Братя:

Ония, които живеят по плът, не могат да угодят на Бога. Вие живеете не по плът, но по дух само ако Духът Божий живее във вас.

Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а Духът живее за правда.

Но ако Духът на Оня, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, то който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Мене, не ще умре на веки.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              11, 1-45

В онова време:

Беше болен някой си Лазар, от Витания, от градеца на Мария и сестра й Марта. (А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и отри нозете Му с косата си). Сестрите проводиха да Му кажат: „Господи, ето оня, когото обичаш, е болен.“

Като чу това, Исус рече: „Тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий.“

Исус обичаше Марта и сестра й Мария и Лазар.

А когато чу, че е болен, престоя два дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците „Да идем пак в Юдея.“

Учениците Му рекоха: „Рави, сега юдеите искаха с камъни да Те убият, и пак ли там отиваш?“

Исус отговори: „Нали дванайсет часа има в деня? Който ходи денем, не се препъва, защото вижда светлината на тоя свят, а който ходи нощем, препъва се, защото светлината не е в него.“

Той рече това и после им казва: „Лазар, нашият приятел, е заспал; но отивам да го събудя.“

Учениците Му рекоха: „Господи, ако е заспал, ще оздравее.“

Исус бе казал за смъртта му; а те помислиха, че говори за сънно заспиване.

 Тогава Исус им рече открито: „Лазар умря, ала се радвам за вас,

 че Ме нямаше там, та да повярвате. Но да идем при него.“

Тогава Тома, наричан Близнак, каза на ученииите „Да идем и ние там да умрем с него.“

Като дойде Исус, намери, че той е вече от четири дена в гроба. А Витания беше близо до Иерусалим около петнайсет стадии. Мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им.

Марта, като чу, че иде Исус, посрещна Го; а Мария седеше вкъщи.

Тогава Марта рече на Исуса: „Господи, да беше тука, нямаше да умре брат ми; но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще Ти даде Бог.“

Исус й рече: „Брат ти ще възкръсне.“

Марта Му каза: „Зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден.“

Исус й рече: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, ще оживее; и всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това?“

Тя Му дума: „Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, който иде на света.“

Като каза това, отиде да повика скришом сестра си Мария и рече:

„Учителят е тука и те вика.“ Тя, щом чу, става бързо и дохожда при Него; Исус още не беше дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето Го бе посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с нея вкъщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире й, мислейки, че отива на гроба да плаче там.

А Мария, като стигна там, дето беше Исус, и Го видя, падна при нозете Му и рече: „Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми.“

Исус, като я видя да плаче и дошлите с нея юдеи да плачат, разтъжи се духом, смути се, и рече: „Де сте го положили?“

Казват Му: „Господи, дойди и виж.“ Исус се просълзи. Тогава юдеите казваха: „Гледай, колко го е обичал.“ Някои пък от тях казаха: „Не можеше ли тоя, който отвори очите на слепия, да направи, щото и той да не умре?“

А Исус пак тъгувайки в Себе Си, дохожда при гроба; това беше пещера, и камък стоеше отгоре й.

Исус казва: „Дигнете камъка.“

Сестрата на умрелия Марта му казва: „Господи, мирише вече; защото е от четири дена.“

Исус и дума: „Не казах ли ти, че, ако повярваш, ще видиш славата Божия.“ Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият.

А Исус дигна очи нагоре и рече: „Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.

Аз си знаех, че Ти винаги Му слушаш; но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.“ Като каза това, извика с висок глас: „Лазаре, излез вън“. И излезе умрелият с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа.

Исус им казва: „Разповийте го и оставете го да ходи.“

Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.