IX седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 09о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Тпвит                            6,10-11а; 7,1-9-17; 8,4-10.

В онези дни:

Рече Тобия на Ангела: „Къде искаш да пренощуваме?“ Ангелът му отговори и каза: „Ето тук е Рагуил, твой сродник; той има дъщеря, на име Сара.“ И влязоха при Рагуил, и Рагуил ги прие с радост.

След като проговориха, Рагуил нареди да се заколи овен и сложиха обилни ястия. Когато ги канеха да седнат на трапезата, Тобия каза:

„Ето, аз днес няма да ям и няма да пия, докле първо не потвърдиш молбата ми и не ми обещаеш, че ще ми дадеш Сара, дъщеря си.“ Като чу това, Рагуил се уплаши, понеже знаеше, какво се бе случило с онези седем мъже, които бяха влизали при нея; и страхуваше се да не би да се случи подобно нещо и на този.

И като се двоумеше и не даваше никакъв отговор, Ангелът му каза: „Не бой се, да я дадеш на този, защото за него, който се бои от Бога, трябва да стане жена дъщеря ти; поради това друг не е могъл да я има за жена.“

Тогава Рагуил рече: „Не се съмнявам, че Бог е чул моите молитви и видял сълзите ми; и вярвам, че за това ви е пратил да дойдете при мене, за да се свърже тя със своя род според Мойсеевия закон; затова не се съмнявай, че ще ти я дам.“

И като хвана дъщеря си за дясната ръка, предаде я на Тобия, казвайки: „Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов да бъде с вас.“ И като взе свитък, написа договор и го запечата. И почнаха да ядат, благославяйки Бога.

Тогава Тобия увещаваше девойката и казваше й: „Саро, стани; да се помолим на Бога днес и утре, и на другия ден, защото през три нощи ще се съединим с Бога, а като премине третата нощ ще се свържем в брачен съюз. Ний сме синове на светци, и не можем да се свързваме като езичниците, които не познават Бога.“ И двамата веднага станаха, молиха се усърдно, за да бъдат запазени здрави.

Тобия казваше: „Господи, Боже на Отците ни, да Те благославят небесата и земята, моретата и изворите, реките и всичките Твои твари, които са в тях. Ти сътвори Адам от калта на земята, и му даде Ева за помощница. И сега, Господи, Ти знаеш, че взимам тази моя сестра не по плътска похот, а наистина като жена, от любов към бъдещето поколение, в което да бъде благословено Твоето име на веки.“

И Сара каза: „Помилвай ни. Господи, помилвай ни; и дай ни да остареем и двамата здрави.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 127,1-2.3.4-5 (Срв 1а)

 

О Блажени всички, които се боят от Господа.

 

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища. Ти ще ядеш от труда на ръцете си, блазе ти, ще добруваш. О

 

Жената ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти като маслинени клони около твоята трапеза. О

 

Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си. О

 

О Алилуя. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон. Господи, и ще го пазя от все сърце. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,28-34а

В онова време:

Един от книжниците, като чу препирните им и като видя, че Исус им отговаряше добре, приближи се до Исуса и Го попита: „Коя е първа от всички заповеди?“

Исус му отговори: „Първа от всички заповеди е: Слушай, Израилю, Господ Бог твой е Бог един. И възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила.“ Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е:

„Възлюби ближния си както себе си.“ Друга заповед по – голяма от тая няма.

Книжникът Му рече: „Добре, Учителю, Ти право каза, че Бог е един, и няма друг, освен Него; и че да Го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила и да обичаш ближния, като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви.“

Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: „Не си далеч от царството Божие.“

След това никой вече не смееше да Го пита.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.