IX седмица обикновено време – неделя год. С – 09огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства.                             8, 41-43

В онези дни: Соломон се молеше в храма, казвайки:

„Ако другородец, който не е от твоя народ Израил, дойде от да­лечна земя, заради Твоето име – защото ще чуят за Твоето велико име, за Твоята силна ръка и за Твоята простряна мишца – дойде и се помоли в този храм, чуй от небето, от мястото на Своето обиталище, и стори всичко, за каквото другородецът Те призове, та всички земни народи да знаят Твоето име, за да се боят от Тебе, както Твоят народ Израил, и да знаят, че този храм, който съградих аз, е наречен на Твое име.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 116,1.2.(0: Мр 16,15)

 

О Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието.

 

Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. O

 

Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пре­бъдва вечно. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни.                     1,1-2.6-10

Павел апостол, призван не от човеци нито чрез човек, а чрез Исуса Христа и Бога Отца, който Го възкреси от мъртвите, и всички братя, които са с мене – до Църквите галатийски.

Чудя се, че тъй бързо преминавате от Оня, който ви е призвал чрез благодатта Христова, към друга благовестие; не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово.

Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: „Който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде.“ У човеци ли сега търся благоволение, или у Бога? Или на човеци искам да угаждам? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да бъда Христов раб.“

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него има вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              7,1-10

В онова време:

Когато Исус свърши всичките си речи към народа, който слушаше, Той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когото много це­неше; и слугата беше болен на умиране. Като чу за Исуса, стотникът изпрати при Него юдейските старей, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му.

И те, като дойдоха при Исуса, молеха Го усърдно и казваха: „Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни, и синагогата той ни построи.“

Исус тръгна с тях. И когато беше вече недалеч от къщата, стотни­кът изпрати насреща Му приятели и Му каза: „Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми. Затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума и слу­гата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на единия казвам: „Върви“, и отива; и на другия:

„Доили“, и дохожда; и на слугата си: „Направи това“, и прави.“

Като чу това, Исус му се почуди, и като се обърна, каза на иде­щия подире Му народ: „Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.“ Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.