IV седмица обикновено време – неделя год. В – 04огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие.                                       18,15-20

Говори Мойсей на народа, думайки:

„Господ, Бог твой, ще ти издигне Пророк изсред тебе, от твоите братя; като мене – Него слушайте – понеже ти моли Господа, твоя Бог, при Хорив в деня на събранието, думайки: „Да не чуя занапред  гласа на Господа, моя Бог, и да не видя вече тоя голям огън, за да не  умра.“

И рече ми Господ: „Добро е това, що се казали“ – Аз ще им издигна Пророк изсред братята им, какъвто си ти, ще вложа думите Си в устата му, и той ще говори всичко, що Аз му заповядам.

А който не послужа думите Ми, които той ще говори от Мое име, от него ще диря сметка. Който пък пророк се осмели да говори от Мое име, каквото не съм му заповядал да говори, и който говори от име на други богове, такъв пророк ще бъде погубен.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94,1 – 2.6 – 7.8 – 9 (О: 8)

 

О O, да бяхте сега послушали гласа Господен: „Не ожесточавайте сър цето си“.

 

Дойдете да запеем на Господа; и да възкликнем към Бога, нашето спасение. Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към него. O

 

Дойдете да се поклоним и да припаднем, да приклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. О

 

О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                                              7,32-35

Братя,

Аз искам вие да бъдете без грижи.

Нежененият се грижи за Господни работи  как да угоди на Господа; а жененият се грижи за световни работи – как да угоди на жената. Има разлика между жена и девица: Неомъжената се грижи за Господни работи – как да угоди на Господа, за да стане света телом и духом. А омъжената се грижи за световни работи – как да угоди на мъжа си.

Говоря ви това за ваша полза; не за да ви метна примка, а за благоприлично и постоянно служене на Господа безпрепятствено.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна на смъртна сянка, изгря светлина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,21-28

В град Капернаум, в една събота Той влезе в синагогата, и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.

Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:“О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий“.

Но Исус му запрети, като рече: „Млъкни и излез из него!“ Тогава нечистият дух, като го отърси и изкрещя с висок глас, излезе из него.

И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: „Що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповяда, и те Му се покоряват?“ И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.