III постна седмица – неделя год. С – 03пгС

III постна седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход.          3, 1-8a.13-15

 

В онези дни:

Мойсей пасеше овците на тъста си Йотора, мадиамския свещеник. Веднъж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив.

И яви му се Ангел Господен и огнен пламък изсред една къпина; и видя той, че къпината гори в огън, но не изгаря.

Мойсей рече: „Ще ида и ще погледам това велико явление, защо къпината не изгаря.“ Господ видя, че той отива да гледа, и извика към него Бог изсред къпината и рече: „Мойсее, Мойсее!“

Той отговори: „Ето ме!“

И рече Бог: „Не се приближавай насам, събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя света.“

И рече: „Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.“

Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И рече му Господ: „Видях страданието на моя народ в Египет и чух вика му от разпоредниците му Аз зная неволите му и отивам да го избавя от ръцете на египтяни и да го изведа от тая земя и да го въведа в земя добра и пространна, дето тече мед и мляко.“

И рече Мойсей на Бога: „Ето, аз ще отида при синовете Израилеви и ще им кажа: „Бог на вашите Отни ме изпрати при вас.“ А те ще ме попитат: „Как му е името? Какво да им кажа?“

Бог отговори на Мойсей „Аз съм Вечно съществуващият“. И рече: „Тъй кажи на синовете Израилеви: Вечно съществуващият ме прати при вас.“ И рече още Бог на Мойсей „Тъй кажи на синовете Израилеви: „Господ Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ме прати при вас. Ето, Моето име е на веки и споменът за Мене е от род в род.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102, 1 – 2.3 – 4.6 – 7.8 и 11 (O: 8a)

 

О Щедър и милостив е Господ.

 

Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от неговите благодеяния. O

 

Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи, избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. О

 

Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища на Мойсей, на Израилевите синове – своите дела. О

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив, защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта Му към ония, които се боят от Него. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.            10, 1-б.10-12

 

Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през моето минаха, и всички с Мойсей се кръстиха в облака и в морето, и всички ядоха една и съща духовна храна, и всички пиха едно и също духовно питие, (защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос). Но към повечето от тях Бог не благоизволи, защото бидоха изповалени в пустинята.

А това бидоха образи за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те бяха похотливи. Нито роптайте, както роптаеха някои от  тях и погинаха от изтребление.

Всички тези неща им се случиха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете. Затова, който мисли, че стои, нека гледа да не падне.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Покайте се, казва Господ; приближи се царството небесно.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              13, 1 – 9

В същото време дойдоха някои и съобщиха на Исуса за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им.

Исус им отговори и рече: „Мислите ли, че тия галилейии бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загине. Или мислите, че ония осемнайсет души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Иерусалим? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.

И каза тая притча: „Някой си имаше в лозето си посадена смоковница, и дойде да търси на нея плод, но не намери. И рече на лозаря. „Ето, три години дохождам да търся плод на тая смоковница, и не намирам; отсечи я: защо само да изтощава земята?“ Но той му отговори и рече: „Господарю, остави я и тая година, докато я обкопая и насипа с тор; и ако даде плод, добре; ако ли пък не, на следната година ще я отсечеш.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.