III постна седмица – неделя год. В – 03пгВ

III постна седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход.          20,1-17

В онези дни:

Господ изрече всички тия думи, като каза:

„Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох от Египетската земя, от дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята.

Не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които ме мразят, и който показвам милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан онзи, който изговаря името Му напразно.

Помни съботния ден, за да го светиш.

Шест дена работи и върши в тях всичките си работи; а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог; недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни твоя добитък, нито пришлецът ти, който се намира в жилището ти. Защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

Почитай баша си и майка си, за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ще ти даде.

Не убивай.

Не прелюбодействувай.

Не кради.

Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му – нищо, което е на ближния ти.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18, 8.9.10.11 (О. Ив 6, 69)

 

О Господи, Ти имаш думи за вечен живот.

 

Законът на Господа е съвършен – укрепва душата; откровението Господне е верно – простите прави мъдри. O

 

Господните повеления са праведни – веселият сърцето; Господнята заповед е светла – просветлява очите. О

 

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки, съдбите Господни са истина – всички са праведни. О

 

Те са по-желани от злото – и дори от множество чисто злато, и по-сладки от мед и капки от вощен мед. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.            1,22-25

Братя:

Юдеите искат личби, и елините търсят мъдрост; а ние проповядваме Христа разпнатия, който за юдеи е съблазън, а за елини безумство; пък за самите призвани, както юдеи, тъй и елини – Божия слава и Божия премъдрост; Защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човените.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              2,13-25

Приближаваше Пасха Юдейска, и Исус възлезе в Иерусалим и намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари, седнали. И, като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овцете и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури. И на гълъбопродавците рече: „Вземете това от тук и дома на Отца Ми не правете дом за търговия.“ Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността на Твоя дом ме изяде.“

А юдеите отговориха и Му рекоха: „С каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?“

Исус им отговори и рече: „Разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.“

А юдеите Му рекоха: „Тоя храм е граден четирийсет години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш.“

Той обаче говореше за храма на тялото Си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той бе говорил това, и повярваха на Писанието и на думата, що бе казал Исус.

И когато беше в Иерусалим на празника Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които Той правеше, повярваха в Неговото име. Но Сам Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички, и нямаше нужда някой да засвидетелствува за човека, понеже Сам знаеше, що има в човека.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.