III Пасхална Неделя – год. С – 03вгС

III Пасхална Неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      5,27в – 32.40в – 41

В онези дни: Първосвещеникът попита Апостолите и каза: „Не ви ли строго поръчахме да не поучавате в това име? А вие, ето, напълнихте Иерусалим с вашето учение, и искате да направите да дойде върху нас кръвта на тоя човек“.

А Петър и Апостолите отговориха и казаха: „Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Исуса, когото вие умъртвихте, като Го повесихте на дърво. Бог с десницата Си възвести Него, Началника и Спасителя, за да даде на Израил покаяние и прошка за греховете. За тия думи свидетели сме ние и Дух Светий, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.“

И на Апостолите заповядаха да не говорят въобще за името Исусово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 29,2 и 4.5 и 6.11 и 12а и 19в (О: 2a)

 

О Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.

 

Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене. Господи, Ти изведе душата ми от ада, оживи ме, за да не сляза в гроба. O

 

Пейте на Господа, Негови Светии, славете паметта на Неговата светиня. Защото гневът Му е за миг, и благоволението Му за цял живот. Вечер настъпва плач, а сутрин – радост. О

 

Чуй, Господи, и помилвай ме, Господи, бъди ми помощник. И Ти обърна тъгата ми в ликуване, Господи, Боже мой, вечно ще Те славя. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.     5,11-14

Аз, Иван, видях и чух гласа на много ангели около престола и около животните и старците; и броят им беше много милиони, които говореха с висок глас: „Достоен е закланият Агнец да приеме силата и божеството и премъдростта и могъществото и честта и славата и благословението“.

И всяко създание на небето и на земята и под земята и в морето, и всичко, що е в тях, чувах да говори: „На Оня, който седи на престола, и на Агнеца – благословение и чест и слава и владичество во веки веков.“

И четирите животни казваха „Амин.“ И двайсет и четирите старци паднаха и се поклониха на живеещия во веки веков.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Възкръсна Христос, който създаде всичко, и се смили над човешкия род. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              21,1 – 19

В онова време:

Исус се яви пак на учениците при Тивериадско море. А се яви тъй: бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му.

Симон Петър им казва „Отивам да ловя риба.“ Казват му: „Ще дойдем и ние с тебе.“

Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през тая нощ. А когато се вече разсъмна, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Исус.

Исус им казва. „Деца, имате ли нещо за ядене?“ Те Му отговориха. „Не.“

А Той им рече: „Хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите.“ Хвърлиха, и не можеха вече да я измъкнат поради много риба.

Тогава ученикът, когото Исус обичаше, каза на Петър. „Господ е.“

А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си, (защото беше гол) и се хвърли в морето.

А другите ученици преплуваха с кораб (защото не бяха далеч от земята), на около двеста лакти, като влачеха мрежата с рибите. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб. Исус им казва. „Донесете от рибата, що сега уловихте“. Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три. И макар да бяха толкова, мрежата се не съдра.

Исус им казва „Дойдете, обядвайте“. И никой от учениците не смееше да го попита: „Кой си Ти?“ Понеже знаеха, че е Господ.

Дохожда Исус, взима хляб, и им дава, също и рибата. Това беше вече трети път, как Исус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите.

Когато се наобядваха, Исус казва на Симон Петър. „Симоне Йонин, обичаш ли ме повече отколкото тия?“

Петър му казва. „Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.“

Исус му казва „Паси Моите агънца.“ Казва му пак втори път „Симоне Йонин, обичаш ли Me?“ Петър му казва. „Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам.“

Исус му казва „Пази Моите агънца.“ Казва му трети път. „Симоне Йонин, обичаш ли Me?“

Петър се натъжи, задето трети път му каза „Обичаш ли ме?“ и Му рече: „Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам.“

Исус му казва „Паси Моите овци.“

Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш“.

А това рече Той, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, каза му: „Върви подире ми.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.