II Пасхална Седмица – Петък – 02в

II Пасхална Седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      5,34-42

В онези дни:

В синедриона стана един фарисеин, на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат Апостолите за малко време; а на тях каза. „Мъже Израилтяни! Помислете си добре, какво ще правите с тия човеци. Защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около четиристотин души; той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След него, когато беше преброяването, яви се Юда Галилеец и увлече след себе си доста народ; но и той загина, и всички, които го бяха последвали, се разпиляха.

И сега, казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте; защото, ако този замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши; ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши; пазете се да не би да излезете и богоборци.“ Те го послушаха.

И като повикаха Апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Исусово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса.

И всеки ден в храма и по къщите не преставаха да поучават и благовествуват за Исуса Христа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 26,1.4.13 – 14 (О: срв 4ав)

 

О Едно само молих от Господа: да пребъдвам в дома Господен.

 

Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? O

 

Едно само молих от Господа: само това искам: да пребъдвам в дома Господен, през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посешавам Неговия храм. О

 

Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господа. О

 

О Алилуя. Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,1-15

В онова време:

Исус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско. Подире Му вървеше множество народ, защото виждаше Неговите чудеса, които правеше над болните.

Исус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът Юдейски.

А Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към Него, казва на Филип „Отде да купим хляб, за да ядат тия?“ А това казваше, за да го изпита; понеже сам знаеше, какво шеше да направи.

Филип Му отговори: „На тях не ще стигне хляб за двеста динария, за да вземе всеки от тях по малко.“

Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър Му казва: „Тук, у едно момченце, има пет ечемични хляба и две риби; ала това що е за толкова души?“

Исус рече: „Накарайте човеците да насядат. А на онова място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около пет хиляди.

Исус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците, а учениците – на насядалите; тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците Си: „Съберете останалите къшеи, за да се не изгуби нещо.“ И от петте ечемични хляба, събраха и напълниха дванайсет коша къшеи, останали от тия, които ядоха.

Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха: „Този е наистина Пророкът, който има да дойде на света.“ А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.