II Пасхална Неделя – год. В – 02вгВ

II Пасхална Неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      4,32-35

Множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички.

Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; защото, които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха пред нозете на апостолите; и се раздаваше на всеки според нуждите.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 117,2 – 4.16ав – 18.22 – 24 (О: 1)

 

О Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

Да каже сега Израил, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега домът Ааронов, защото милостта Му е вечна. Да кажат сега, които се боят от Господа, защото милостта Му е вечна. O

 

Десницата Господня твори сила, Десницата Господня е висока. Няма да умра, но ще живея, и ще разгласям делата Господни. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде. О

 

Камъкът, който зидарите отхвърлиха, той стана глава на ъгъла; това е от Господа и е дивно в очите ни. Тоя ден е Господ сътворил да се зарадваме и да се развеселим в него. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.     5,1-6

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден, и всеки, който обича Родилия, обича и Родения от Него. По това познаваме, че обичаме чедата Божии, ако обичаме Бога и пазим Неговите заповеди. Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки.

Защото всеки, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света – нашата вяра. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Исус е Син Божий?

Този е Исус Христос, който дойде чрез вода и кръв – не само с вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Тома, ти повярва, защото Ме видя, казва Господ; блажени, които не са видели, и са повярвали. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              20,19-31

А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато врата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: „Мир вам!“ И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.

А Исус пак им рече: „Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.“ И като рече това, духна и им казва: „Приемете Духа Светаго“. На които просите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат.“

А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: „Видяхме Господа.“

А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръстта си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.“

След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: „Мир вам!“ После каза на Тома „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“

Отговори Тома и Му рече: „Господ мой и Бог мой!“

Исус му казва: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали“.

И много други чудеса направи Исус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.