Христос Цар – год. А – 34огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Христос Цар – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                     34, 11-12.15-17

Това казва Господ Бог:

„Ето, Аз сам ще издиря Моите овци и ще ги прегледам; както пастир проверява стадото си в деня, когато се намира всред своето пръснато стадо, тъй ще прегледам Аз моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и мрачен.

Моите овци Аз ще паса и ще ги отморявам, казва Господ Бог. Изгубената ще намеря и прокудената ще възвърна, ранена ще превър­же, и болна ще укрепя, а затлъстяла и буйна ще изтребя; ще ги паса с правда.

Вас пък, мои овци, тъй казва Господ Бог: „Ето, вас ще съдя между овца и овца, между овен и козел.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 22, 1-2а.2в-3.5.6 (О: 1)

 

О Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

 

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища. O

 

Той ме води на тихи води. Подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата поради Своето име. О

 

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей; Чашата ми е препълнена.  О

 

Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми. И аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.  О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                  15, 20-26а.28

Братя:

Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък; поне­же, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез човека. И както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят; но всеки по своя ред: начатък е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови; а след това ще бъде краят, когато Той предаде царството на Бога и на Отца, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила.

Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете си. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се под­чини на Онзи, който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Благословен, който иде в името Господне; благословено царството на отца ни Давид, което иде. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              25, 31-46

В онова време: Исус каза на учениците Си:

Когато дойде Син човечески в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата.

Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна:

„Дойдете вие, благословените на Отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.

Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: „Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен или в тъмница, и Те споходихме?

Царят ще им отговори и каже: „Истина ви казвам: Доколкото сте сторили това на един от тия Мои най-малки братя. Мене сте го сторили.“

Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: „Идете от Мене, проклети, в огън вечен, приготвен за дявола и неговите ангели;

защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте;

болен и в тъмница, и не Ме споходихте.“

Тогава и те ще Му отговорят и кажат: „Господи, кога те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?“

Тогава ще им отговори и каже: „Истина ви казвам: „Доколкото не сте сторили това на един от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.“

И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.