библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Фарисеите изпитват Исус

Историята на Спасението

Фарисеите изпитват Исус

След няколко дни Исус се качи на кораб и отиде пак в Капернаум. Разчу се в коя къща е и тозчас се събраха толкова хора, че не можеха да се поберат вътре. Стояха и пред вратата. Той започна да проповядва.

Между слушателите имаше и фарисеи, и законоучители, дошли от всички села на Галилея, Юдея и Йерусалим. Силата от Господ да изцерява действаше в Исус.

И тогава четирима донесоха на носилка един човек, който беше парализиран. Опитваха се да го внесат и да го положат пред Учителя. Но поради навалицата не можеха. Тогава се качиха върху къщата, направиха отвор на покрива и го спуснаха с носилката пред Исус.

Когато Той видя тяхната вяра, рече на парализирания: „Човече, прощават ти се греховете!“

Книжниците и фарисеите, които присъстваха, започнаха да размишляват: „Какво говори тоя? Това е богохулство! Та кой освен Бог може да прощава грехове!“

Исус разбра помислите им и рече: „За какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно – да кажа: „Прощават ти се греховете!“, или да кажа: „Стани и ходи!“ Но за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове, казвам ти – рече Той на парализирания – стани, вземи постелята си и си върви у дома!“

Човекът стана веднага пред всички. Взе това, на което лежеше, и си тръгна, като славеше Бог.

Всички бяха захласнати. Славеха Бог. Бяха изпълнени със страх, но казваха: „Чудни работи видяхме днес!“

След това Исус излезе и тръгна към морето. А цялото множество вървеше с Него и Той го поучаваше. По пътя Исус мина край една митница. Там видя митаря Матей. Той беше син на Алфей еврейското му име бе Левий. Исус му каза: „Върви след Мене!“

Левий остави всичко и тръгна след Учителя. Приготви в дома си голяма гощавка за Исус и учениците Му. На трапезата бяха насядали и мнозина митари и грешници. Като видяха това, фарисеите попитаха учениците Му: „Защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?“

Исус чу това и им рече: „Не здравите имат нужда от лекар, а болните! Идете и се научете какво значи: „Милост искам, а не жертва. “Защото не съм дошъл да призова праведници към покаяние, а грешници.“

Веднъж по време на пост дойдоха някои от фарисеите при Исус и Го попитаха: „Защо учениците на Йоан Кръстител, а и учениците на фарисеите постят често и се молят дълго, а твоите – ядат и пият?“

Тогава Исус им отговори: „Нима можете да накарате сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца. Тогава ще постят!“

 

Съботният ден

Една събота Исус минаваше през нивите. Учениците Му бяха огладнели и започнаха да късат класове. Стриваха ги в ръцете си и ядяха.

Като видяха това, фарисеите Му рекоха: „Защо правят това, което не е позволено да се върши в събота?“ Исус им отговори: „Нима никога не сте чели какво стори Давид, когато той и онези, които бяха с него, огладняха? Той влезе в Божия дом при първосвещеника Авиатар. Яде и даде на онези, които бяха с него, да ядат осветените хлябове, които не биваше да яде никой освен свещениците. Не сте ли чели в закона, че свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни?* (* Имат се предвид практиките, които извършват свещениците в съботния ден) Но казвам ви – тук е Оня, Който е по-голям от храма! И ако знаете какво значи „милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните. Съботата е направена за човека, а не човек за съботата! Така че Син Човечески е господар и на съботата!“

 

Болният при къпалнята

В Йерусалим при Овчи порти се намира къпалня, която на еврейски език се нарича Витезда* (* Витезда – Дом на милосърдие) и има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни – слепи, хроми, парализирани, които очакваха да се раздвижи водата. Защото отвреме на време в къпалнята слизаше ангел Господен да раздвижи водата.

И който пръв се потапяше, оздравяваше от каквато и болест да бе налегнат.

 

Исус излекува човек в събота

Там имаше един човек, болен от тридесет и осем години. Когато Исус видя как лежи и узна, че боледува от дълго време, го попита: „Искаш ли да оздравееш?“ Болният Му отговори: „Да, господине! Но няма кой да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата. Докато аз стигна, друг вече е слязъл преди мене.“

Исус му каза: „Стани, вземи одъра* (* Одър – дървено легло) си и ходи.“

И човекът веднага проходи. После взе одъра си и си тръгна. Но този ден беше събота. Заради това юдеите укориха из- церения: „Събота е! Не бива да си дигаш одъра!“ Човекът им отговори: „Този, който ме изцери, той ми рече: Вземи одъра си и ходи!“

Тогава го попитаха: „Кой е човекът, който ти рече: Вземи одъра си и ходи?“ Но изцереният не знаеше. А Исус се беше изгубил сред хората.

След това Исус го срещна в храма и му каза: „Ето, ти оздравя! Недей да грешиш вече, за да не те сполети нещо по-лошо!“

Човекът отиде и съобщи на юдеите, че Исус е Този, Който го е изцерил. И те обвиниха Исус, задето вършеше това в събота. А Исус им отговори: „Моят Небесен Отец досега работи и Аз работя.“ Тогава юдеите започнаха да търсят удобен случай да Го убият, защото не само нарушаваше съботата, но наричаше Бог Свой Отец и правеше Себе Си равен на Бог.

 

Исус избира дванадесетте апостоли

Веднъж през онези дни Исус възлезе на планината, за да се помоли. Прекара цяла нощ в молитва към Бог. А когато се развидели, повика учениците при Себе Си. И на дванадесетте апостоли отреди да бъдат с Него, да ги изпраща да проповядват, да имат власт да изгонват бесове, да изцеря­ват всяка болест и немощ.

Апостолите, които Исус призова, са двамата братя Симон, когото нарече Петър, и Андрей, Яков и Йоан Зеведееви, които нарече Воанергес, тоест „синове на гърма“* (* Едно от предположенията е, че Исус ги е нарекъл така заради силата им като проповедници), Филип и Вартоломей, Тома и митарят Матей, Яков Алфеев и Левей, наречен Тадей /Юда Якобов/, Симон Кананит* (* Симон Кананит – Симон Зилот. Думата „кананит“ има същото значение – „ревнител“, както и „зилот“) и Юда Искариот, който Го предаде.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.