Мъченичеството на св. Йоан Кръстител

Мъченичеството на св. Йоан Кръстител

Мъченичеството на св. Йоан Кръстител – 29 август   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене из книгата на пророк Иеремия               1, 17-19 В онези дни: Биде слово Господне към мене, казвайки: „Препаши бедрата си и стани, та им кажи всичко, що ти заповядвам: не бъди малодушен пред тях, за да те поразя…

Преображение Господне – година С

Преображение Господне – година С

Преображение Господне – година С   Когато този празник не е в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене из книгата на пророк Даниил                  7, 9-10.13-14 Видях най-сетне, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни. Облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата My…

Св. Бенедикт

Св. Бенедикт

Свети Бенедикт – 11 юли   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене из книгата Притчи               2, 1-9 Сине мой, ако приемеш думите ми и спазваш в себе си заповедите ми, тъй че направиш ухото си внимателно към мъдростта и прикло-ниш сърцето си към размишления. Ако призоваваш знанието и викаш към разума,…

Св. Яков Апостол

Св. Яков Апостол

Свети Яков Апостол – 25 юли   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни               4,7-15 Братя: Ние носим съкровище в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам. Отвред сме наскърбявани, но не стесня­вани; в затруднение сме, но не…

Св. Варнава Апостол

Св. Варнава Апостол

Св. Варнава – 11 юни   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от Деяния на Апостолите                                   11, 21в-26; 13, 1-3 В онези дни: Голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Иерусалимската Църква, и изпратиха…

Пресвето Сърце Исусово – год. С

Пресвето Сърце Исусово – год. С

Пресвето Сърце Исусово – година С Петък след II неделя след Петдесятница   ПЪРВО ЧЕТИВО Четене из Книгата на пророк Иезекиил           34, 11-16 Това казва Господ Бог: „Ето, Аз сам ще издиря Моите овци и ще ги прегледам. Както пастир проверява стадото си в деня, когато се намира всред своето пръснато…

Свети Марко Евангелист

Свети Марко Евангелист

Свети Марко Евангелист – 25 април   ПЪРВО ЧЕТИВO Четене от първото послание на Свети Петър Апостол               5, 5в-14 Възлюбени: Покорете се един другиму в смирение, „защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат.“ И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне,…

Свети Кирил и Методий

Свети Кирил и Методий

Свети Кирил и Методий – 14 февруари   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от Деяния на Апостолите                    13,46-49 В онези дни: Павел и Варнава рекоха на юдеите: Първо на вас трябваше да бъде проповядвано словото Божие, но понеже го отхвърлихте и сами себе си правите недостойни за…

Освещаване на Катедралата в Русе

Освещаване на Катедралата в Русе

Освещаване на Латеранската Базилика – 9 ноември   Когато този празник не се пада в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.   ПЪРВО ЧЕТИВО Четене из книгата на пророк Иезекиил.            47, 1-2.8-9.12 В онези дни: Ангелът ме доведе назад при вратата на храма, и ето, изпод прага…

Блажени Евгений Босилков

Блажени Евгений Босилков

Блажени Евгений Босилков – 13 ноември   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от книгата на Премдроста                  10, 13-15 Премъдроста не остави проданения праведник, а го спаси от грях; тя слиза с него в затвора, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски скиптър и власт…