Рождественско време – 10 януари

Рождественско време

10 януари или четвъртък след Богоявление

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           4,19-5,4

Възлюбени,

Ние любим Бога, защото Той по-напред ни възлюби. Който каже: „любя Бога“, а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, когото не е видял? И ние имаме от Него тая заповед: който люби Бога, да люби и брата си.

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден, и всеки, който люби Родилия, люби и Родения от Него. По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди.

Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му и Неговите заповеди не са тежки. Защото всеки, който е роден от Бога, побеждава света, и тази е победата, която победи света – нашата вяра.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 71, 2.14 и 15вс.17 ( О: срв 11)

 

О Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.

 

Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син – твоята правда, за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда. O

 

От коварство и насилие ще избави душите им, и скъпоценна ще бъде тяхната кръв пред очите му. И ще се молят за него непрестанно; всеки ден ще го благославят. O

 

Неговото име ще бъде благословено до века, докле слънце грее, ще се предава името му. И в него ще бъдат благословени всички земни племена, всички народи ще го ублажавате. O

 

О Алилуя. Господ ме прати да благовестя на бедните, да проповядвам на пленените освобождение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              4, 14-22а

В онова време:

Върна се Исус със силата на Духа в Галилея; и пръсна се мълва за Него по цялата околна страна. Той поучаваше в синагогите им, прославян от всички.

И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. И Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано: „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година.“

И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна; и очите на всички в синагогата бяха насочени в Него.

И почна да им говори: „днес се изпълни това писание, което чухте.“

И всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които излизаха от устата Му.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.