библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Пътуването до Йерусалим

Историята на Спасението

Пътуването до Йерусалим

Като отиваше към Йерусалим, Исус мина между Самария и Галилея. Близо до едно село Го пресрещнаха десет прокажени. Те още отдалеч завикаха с висок глас: „Исусе, Учителю, смили се над нас!“ Исус ги видя и им рече: „Идете и се покажете на свещениците!“ И още докато отиваха, те се очистиха.

Един от тях, като разбра, че е изцерен, върна се, прославяйки Бог. Падна пред нозете на Исус и Му благодареше. Той беше самарянин.

Тогава Исус продума: „Нали се очистиха десетима? Къде са деветимата? Нима не се намериха и други, които да се върнат, за да въздадат слава на Бог, освен този другородец?“ А на него рече: „Стани и си върви! Твоята вяра те спаси!“

 

Притчата за фарисея и митаря

Исус каза тази притча на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни и презираха другите: „Двама мъже влязоха в храма да се помолят. Единият беше фарисеин, а другият – митар. Фарисеинът стоеше отпред и се молеше в себе си така: „Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци – грабители, неправедници, прелюбодейци или като оня митар. Постя два пъти в седмицата и давам десятък от всичко, което придобивам.“

А митарят стоеше надалеч и не смееше дори да повдигне очи към небето. Удряше се в гърдите и казваше: „Боже, бъди милостив към мене, грешника!“

Казвам ви, този си отиде у дома оправдан повече, отколкото оня. Понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат.“

 

Исус подготвя Своите ученици

Когато бяха на път за Йерусалим, Исус вървеше пред учениците Си. А те Го следваха смаяни, защото се бояха.

Исус повика дванадесетте апостоли и започна да им говори какво ще стане с Него:

„Ето, възлизаме за Йерусалим. Син Човечески ще бъде предаден на първосвещеници- те и книжниците. Те ще Го осъдят на смърт. Ще Го предадат на езичниците. А те ще се поругаят над Него и ще Го бичуват. Ще Го оплюят и ще Го убият. Но на третия ден Той ще възкръсне.“

Но учениците не проумяха нищо. За тях тези думи бяха потайни и те не разбираха казаното.

Тогава до Исус се приближиха Яков и Йоан, синовете на Зеведей, и рекоха: „Учителю, искаме да направиш това, за което ще Те помолим.“ Той ги попита: „Какво искате да направя?“ Те отвърнаха: „Позволи ни да седнем до Тебе в славата Ти – единият отдясно, а другият отляво.“

Но Исус им рече: „Не знаете какво искате! Можете ли да пиете от чашата, от която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?“ Те отговориха: „Можем!“ Исус им каза: „От чашата, от която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да седнете от дясната и от лявата Ми страна не зависи от Мене. Сядането е за ония, за които е приготвено от Моя Отец.“

А другите апостоли започнаха да негодуват срещу Яков и Йоан. Затова Исус им рече: „Знаете, че князете господаруват над народите и велможите властват над хората. Но между вас няма да бъде така! Който измежду вас иска да бъде голям, нека ви бъде слуга. И който между вас иска да бъде пръв, нека бъде на всички роб.

Защото и Син Човечески дойде, не за да Му служат, но да послужи и даде живота Си откуп за мнозина.“

След това дойдоха в Йерихон. Исус минаваше през града заедно със Своите ученици и множество народ. И ето, един човек на име Закхей, който беше началник на митарите и богаташ, искаше да види кой е Исус. Ала хората му пречеха, защото беше малък на ръст. Затова изтича напред и се покачи на една смокиня, защото Учителят щеше да мине оттам. Когато Исус стигна до това място, погледна нагоре, видя го и му каза: „Закхей, слез по- скоро, защото днес трябва да бъда в твоя дом.“ Закхей бързо слезе и Го прие с радост.

Виделите това зароптаха и казваха: „Отби се при грешен човек!“ А Закхей стана и рече на Господ: „Господи, ето, половината от имота си ще дам на сиромаси! И ако от някого съм взел нещо несправедливо, ще отплатя четворно!“ А Исус му рече: „Днес стана спасението на тоя дом, защото и този е син на Авраам! Понеже Син Човечески дойде да подири и да спаси погиналото!“

 

Марта и Мария

Като вървяха по пътя, Исус влезе във Витания. Една жена на име Марта Го прие у дома си. Нейна сестра беше Мария, онази жена, която помаза Господ с миро и отри нозете Му с косата си. Мария седна при нозете на Исус и слушаше думите Му. А Марта се улиса в голяма шетня. После пристъпи и рече: „Господи, нима не Те е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й да ми помогне.“

Исус й отговори: „Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра доб­рата част, която няма да й се отнеме.“ След това Исус си тръгна оттам.

 

Възкресението на Лазар

Марта и Мария имаха брат на име Лазар. Той беше болен и сестрите му проводиха при Учителя един човек от Витания, за да му каже: „Господи, Лазар, когото обичаш, е болен!“ Защото Исус обичаше Марта, Мария и Лазар. Но Исус рече: „Тази болест носи не смърт, а Божия слава, за да се прослави чрез нея Син Божи.“

И след като престоя още два дена на мястото, където се намираше, рече на учениците Си: „Да идем пак в Юдея!“

Но те Му казаха: „Раби, юдеите искаха да Те убият с камъни. Пак ли отиваш там?“ Исус им отговори: „Нали има дванадесет часа в деня? Който ходи денем, не се препъва, защото вижда светлината на тоя свят. А който ходи нощем, препъва се, защото светлината не е в него.“

И добави към казаното: „Лазар, нашият приятел, е заспал. Отивам да го събудя.“ А учениците рекоха: „Господи, ако е заспал, ще оздравее.“

Исус бе казал това за смъртта на Лазар, а те помислиха, че говори за обикновен сън. Тогава Той им каза открито: „Лазар умря. Ала заради вас Аз се радвам, че не бях там, защото ще повярвате. Да идем при него!“ Тогава Тома каза на останалите ученици: „Да отидем и ние да умрем с Него.“

Когато Исус пристигна, научи, че Лазар е в гроба вече от четири дена. Витания беше близо до Йерусалим и затова мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешават.

Марта чу, че иде Исус, и го посрещна. А Мария седеше вкъщи. Марта каза: „Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Но зная, че каквото и да поискаш от Бог, Той ще Ти даде.“ Исус й отвърна: „Брат ти ще възкръсне!“ Тя рече: „Зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден.“

Исус й каза: „Аз съм възкресението и животът! Който вярва в Мене, и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това?“ Тя промълви: „Да, Господи! Аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божи, Който трябваше да дойде на света.“ Като каза това, отиде да повика сестра си Мария. Рече й скришом: „Учителят е тук и те вика.“ И щом чу, Мария бързо стана и отиде при Него.

Исус още не бе дошъл във Витания, а стоеше на мястото, където Го бе посрещнала Марта.

В къщата имаше юдеи, които утешаваха Мария. Като видяха, че тя бързо излезе, тръгнаха подире й. Мислеха, че отива да плаче на гроба. Но Мария отиде при Исус, падна пред нозете Му и рече: „Господи, да беше тук, брат ми нямаше да умре.“

Като видя Мария да плаче, а и другите хора около нея, Исус се разтъжи духом и се смути. Рече им: „Къде сте го положили?“ Казаха Му: „Господи, ела и виж!“ Исус се просълзи. Тогава юдеите казаха: „Гледай, колко го е обичал!“ А някой от тях рече: „Не можеше ли тоя, който отвори очите на слепия, да направи така, че Лазар да не умре?“

А Исус, тъгувайки в Себе Си, дойде при гроба. Това беше пещера и входът й бе затворен с камък. Исус каза: „Вдигнете камъка!“ Но Марта Му отвърна: „Господи, вече мирише. Четвърти ден, откакто е там.“ Исус й рече: „Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава!“ Тогава отместиха камъка от пещерата, където лежеше умрелият.

Исус повдигна очи нагоре и рече: „Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз зная, че Ти винаги Ме слушаш, но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.“ И извика с висок глас: „Лазаре, излез вън!“

Умрелият излезе с повити в погребални повивки ръце и нозе, а лицето му беше забрадено с кърпа.

Исус им каза: „Разповийте го и го оставете да ходи!“ Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха какво стори Исус, повярваха в Него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разказаха какво направи Исус.

 

Първосвещениците и фарисеите искат да убият Исус

Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет. Казваха: „Какво да правим? Този човек върши много чудеса. Ако го оставим, всички ще повярват в него. И ще дойдат римляните, и ще разорят страната и народа ни.“ Един от тях, на име Каяф, който през тази година беше първосвещеник, им рече: „Вие нищо не знаете! Дори не помисляте, че за нас е по- добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине.“

И понеже беше първосвещеникът през тази година, той каза това не от себе си, а предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и за да събере в едно разпилените Божии чеда. И от този ден се сговориха да убият Исус.

Заради това Той вече не ходеше явно между юдеите. От Витания отиде в град Ефраим, една местност близо до пустинята. И там остана с учениците Си.

 

Гощавката във Витания

Шест дни преди Пасха Исус отново дойде във Витания, където бе възкресил Лазар от мъртвите. Там, в къщата на прокажения Симон, Му приготвиха вечеря. Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. Тогава Мария взе литър чисто драгоценно нардово миро. И докато Исус седеше на трапезата, тя счупи алабастровия съд. Възливаше миро върху главата Му, помазваше нозете Му и ги отриваше с косата си. И къщата се изпълни с благоухание от мирото.

Тогава Юда Искариот, един от учениците Му, който щеше да Го предаде, рече: „Защо да не се продаде това миро за триста динара, че и за повече, и парите да се раздадат на сиромасите?“ Но каза това, не защото се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. Той държеше ковчежето и крадеше от онова, което пускаха там. И някои други ученици негодуваха: „Защо е това прахосване на мирото?“ И роптаеха против Мария.

Но Исус рече: „Оставете я! Защо я смущавате? Тя извърши добро дело за Мене. Сиромаси винаги имате при себе си и, когато поискате, можете да им сторите добро. А Мене невинаги ще имате! Тя извърши това, което можеше – превари да помаже тялото Ми за погребение. Истина ви казвам – където и да бъде проповядвано това Евангелие, по цял свят ще се разказва за нея и за това, което извърши.“

Много юдеи узнаха, че Исус е там. И дойдоха не само заради Него, но за да видят и Лазар, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазар, защото заради него мнозина юдеи ги напуснаха и повярваха в Исус.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.