библия за младежи - Новият Завет - Прахристиянската Църква

Първото мисионерско пътуване на Павел

Историята на Спасението

Първото мисионерско пътуване на Павел

Като отплаваха от Пафос, отидоха в Пергия, Памфилия, и накрая пристигнаха в антиохийска Писидия. В съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. След четенето на закона и на пророците начални­ците на синагогата проводиха да им кажат: „Братя, ако има нещо да кажете на народа, говорете!“

Павел стана, даде знак с ръка и рече: „Мъже израилтяни и вие, които се боите от Бог! Послушайте! Бог на Израил избра нашите отци. Той ги въздигна през пребиваването им в Египетската земя и с висока мишца ги изведе из нея. Около четиридесет години време ги храни в пустинята. Изтреби седем народа в Ханаанската земя и я раздели между тях по жребий. След това около четиристотин и петдесет години им даваше съдии до пророк Самуил. После поискаха цар и Бог им даде Саул, син на Кис, мъж от Вениаминовото коляно, за четиридесет години. После го отхвърли и им въздигна за цар Давид, за когото каза: „Намерих мъж по сърцето Си, Давид, син на Йесей, който ще изпълни всичките Ми искания. “

Именно от неговото потомство според обещанието Си Бог въздигна Спасителя на Израил – Исус. Братя, синове на Авраамовия род, и вие, които се боите от Бог, на нас е известено словото на това спасение. И ние сега ви благовестим, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техните чеда, като възкреси Исус.“

Следващата събота почти целият град се събра да чуе Божието слово. Когато видяха множеството, юдеите се изпълниха със завист и започнаха да противоречат на това, което говореше Павел. После подбудиха онези, които не вярваха в Исус, и градските първенци против Павел и Варнава. Така ги прогониха от своя край.

Апостолите отърсиха праха от нозете си като свидетелство срещу тях и отидоха в Икония. А учениците се изпълниха с радост от Свети Дух.

В Икония те отидоха в юдейската синагога и така говориха, че голямо множество юдеи и елини повярваха. А невярващите юдеи възбудиха и озлобиха сърцата на езичниците против братята. Но те останаха там доста време, говорейки дръзновено за Господ, Който свидетелстваше за словото на Своята благодат, като извършваше чрез техните ръце личби и чудеса.

Тогава народът в града се раздели. Едни бяха с юдеите, а други – с апостолите. Когато езичниците и юдеите заедно със своите началници възбудено се подготвяха да ги охулят и убият с камъни, те побягнаха в Листра и Дервия. Продължиха да благовестяват в тези ликаонски градове и техните околности.

В Листра имаше един немощен в нозете си човек. Той беше хром още от майчина утроба. Винаги седеше и никога не беше ходил. Той слушаше какво говори Павел. А Павел, като се вгледа в него и забеляза, че има вяра, за да получи изцеление, му рече с висок глас: „На тебе казвам – в името на Господ Исус Христос изправи се на нозете си!“ Човекът веднага проходи и взе да скача от радост.

А тълпите, като видяха какво стори Павел, издигнаха глас и казваха на своя ликаонски език: „Боговете са слезли при нас в човешки образ.“ И наричаха Варнава Зевс, а Павел – Хермес, понеже той първенствуваше в говоренето.

Жрецът на Зевс, чийто идол се намираше пред техния град, доведе юници с венци при градската врата, за да извърши жертвоприношение заедно с народа. Но като чуха за това, Варнава и Павел раздраха дрехите си и се втурнаха между народа, викайки:

Хора, защо правите това? И ние сме смъртни като вас! Призоваваме ви да се обърнете от тия лъжливи богове към живия Бог, Който е сътворил небето и земята, морето и всичко, което е в тях! В миналото Той остави всеки народ да върви по своя път, макар че не преставаше да свидетелства за Себе Си с благодеяния, като ни пращаше дъждове и плодоносни времена и изпълваше сърцата ни с веселие.“

Говорейки така, едва убедиха народа да не им принася жертва, а да се разотиде по домовете си.

В същото време дойдоха няколко юдеи от Антиохия и Икония. Те спечелиха народа на своя страна, пребиха Павел с камъни и го извлякоха вън от Листра, мислейки го за мъртъв. Но когато учениците се събраха около него, той стана и се върна в града. На другия ден се оттегли заедно с Варнава в Дервия.

След като проповядваха Евангелието в този град и придобиха доста ученици, те се завърнаха в Листра, Икония и Антиохия. Там утвърждаваха душите на учениците и ги увещаваха да постоянстват във вярата. Поучаваха, че чрез скърби може да се влезе в Божието царство. След това ръкоположиха презвитери за всяка църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господ.

И като минаха през Писидия, отидоха в Памфилия. Проповядваха словото на Господ в Пергия, а след това и в Аталия. Оттам отплаваха за Антиохия, където бяха предадени на Божията благодат за делото, което извършиха.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.