Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Част първи - Отдел първи - Глава втора

Въпроси 6-24

ГЛАВА ВТОРА

БОГ СЕ ОТКРИВА НА ЧОВЕКА

 

божествено откровение

 

 1. Какво открива Бог на човека?

В Своята доброта и мъдрост Бог се открива на човека. Той със събития и думи открива Себе си и Своя благоволен замисъл, който извечно е предустановил в Христос за доброто на човешкия род. Този замисъл цели всички хора чрез благодатта на Свети Дух да станат съучастници в Божествения живот като осиновени чеда на Неговия единороден Син.

 

 1. Кои са първите етапи на Божественото откровение?

Още от началото Бог откри Себе си на нашите прародители Адам и Ева и ги подкани към съкровено общение със Себе си. След тяхното падение Той не прекъсна Своето откровение и обеща спасение за цялото им потомство. След потопа Той сключи с Ной завет между Себе си и всички живи същества.

 

 1. Кои са следващите етапи на Божественото откровение?

Бог избра Авраам, извиквайки го от страната му, за да го направи „баща на много народи“ (Бит. 17:5) и обещавайки му да благослови в него „всички земни племена“ (Бит. 12:3). Народът, произлязъл от Авраам, ще бъде пазител на обещанието, дадено на Патриарсите. Бог създаде Израил като избран Свой народ, спасявайки го от египетското робство, сключи с него Завета на Синай и му даде чрез Мойсей Своя закон. Пророците възвестяват цялостното изкупление на Божия народ и спасение, което ще обхване всички народи в нов и вечен завет. От народа на Израил, от коляното на цар Давид ще се роди Месията: Исус.

 

 1. Кой е пълният и окончателен етап на Божественото откровение?

Осъщественият в Неговото въплътено Слово, Исус Христос, посред- ник и пълнота на Откровението. Той, единородният син Божи, станал човек, е съвършеното и окончателно Слово на Отца. С изпращането на Сина и дара на Свети Дух Откровението вече е окончателно изпълнено, макар че в течение на вековете вярата на Църквата ще трябва постепенно да открие цялото му значение.

 

“Откакто Той ни даде Своя Син, който е Неговото единствено и определящо Слово, Той каза всичко – едновременно и наведнъж – чрез това Свое Слово и няма какво повече да каже.“ (Св. Йоан Кръстни).

 

 1. Каква стойност имат частните откровения?

Макар и да не принадлежат към съкровищницата на вярата, те могат да помогнат да се живее същата вяра, стига да удържат строгото ѝ насочване към Христос. Учителната власт на Църквата, в чиято компетенция е оценката на такива частни откровения, не може да приеме онези, които претендират да превъзхождат или да поправят окончателното Откровение, което е Христос.

 

Предаване на Божественото откровение

 

 1. Защо и по какъв начин се предава Божественото откровение?

Бог „иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“ (1Тим. 2:4), т.е. на Исус Христос. Необходимо е следователно Христос да бъде благовестен на всички човеци в съответствие с Неговата собствена заповед: „Идете, научете всички народи“ (Мат. 28:19). Тъкмо това се осъществява чрез Апостолското предание.

 

 1. Що е Апостолско предание?

Апостолско предание е приемствеността на Христовото послание, което се осъществява още от самото начало на християнството чрез проповедта, свидетелството, институциите, богослужението, вдъхновените писания. Апостолите предадоха на своите наследници епископите, а чрез тях на всички поколения и така до края на света, всичко онова, което бяха получили от Христос и научили от Свети Дух.

 

 1. По какъв начин се осъществява Апостолското предание?

Апостолското предание се осъществява по два начина: чрез живото предаване на Божието слово (или просто – Предание) и чрез Свещеното писание, което е същото послание на спасението, но в писмен вид.

 

 1. Каква е връзката между Преданието и Свещеното писание?

Преданието и Свещеното писание са тясно свързани помежду си и се съгласуват. И двете правят осезаемо и плодотворно присъствието на Христовата тайна в Църквата и извират от един и същ Божествен извор, съставят една единствена свята съкровищница на вярата, от която Църквата черпи своята сигурност за всички откровени истини.

 

 1. На кого е поверена съкровищницата на вярата?

Съкровищницата на вярата се поверява от апостолите на цялата Църква. Целият Божи народ, със свръхестествения усет на вярата, подкрепян от Свети Дух и воден от Учителната власт на Църквата, приема Божественото откровение, все по-дълбоко вниква в него и все по-пълноценно го живее.

 

 1. На кого е поверено автентичното тълкуване на съкровищницата на вярата?

Автентичното тълкуване на съкровищницата на вярата е поверено единствено на живата Учителна власт на Църквата, т.е. на наследника на Петър, Римския епископ, и на епископите в общение с него. На Учителната власт, която чрез служението си на Божието слово се радва на сигурната харизма на истината, е поверено и определянето на догмите. Те са истини, съдържащи се в Божественото откровение. Тази власт се разпростира и до истините, неизбежно свързани с откровението.

 

 1. Каква е връзката между Писанието, Преданието и Учителната власт?

Те са тъй тясно свързани помежду си, че нито едно от тях не съществува без другите. Всички заедно по свой начин и под въздействието на Свети Дух допринасят ефективно за спасението на душите.

 

Свещеното писание

 

 1. Защо Свещеното писание учи на истината?

Тъй като сам Бог е автор на Свещеното писание, затова се нарича Боговдъхновено и учи, без да сгреши, истините, необходими за нашето спасение. Светият Дух вдъхнови човешките автори, които написаха това, което Той искаше да ни научи. Християнската вяра обаче не е „религия на Книгата“, а на Словото на Бога, „което не е написана и безмълвна дума, а въплътено и живо Слово“ (Св. Бернар от Клерво).

 

 1. Как да се чете Свещеното писание?

Свещеното писание трябва да бъде четено и тълкувано с помощта на Светия Дух и под ръководството на Учителната власт на Църквата според три критерия: 1) внимание към съдържанието и целостта на Писанието; 2) четене на Писанието в живото предание на Църквата; 3) зачитане на аналогията на вярата, т.е. на връзката между истините на вярата.

 

Човек откликва на Бог

 

 1. Що е канон на Писанието?

Канон на Писанието е пълният списък на свещените книги, който Църквата определи чрез Апостолското предание. Канонът съдържа 46 (50 По превода на седемдесетте (LXX)) съчинения в Стария завет и 27 в Новия.

 

 1. Какво е значението на Стария завет за християните?

Християните почитат Стария завет като истинско слово на Бог. Всички негови книги са боговдъхновени и запазват своята непреходна стойност. Те свидетелстват за Божествената педагогика на спасителната любов на Бог. Те са писани най-вече, за да подготвят идването на Христос, Спасителя на света.

 

 1. Какво е значението на Новия завет за християните?

Новият завет, в чийто център е Исус Христос, ни предава оконча- телната истина на Божественото откровение. В него четирите евангелия на Матей, Марко, Лука и Иоан, които са първичното свидетелство за живота и учението на Исус, са сърцето на цялото Писание и заемат уникално място в Църквата.

 

 1. Какво единство съществува между Стария и Новия завет?

Писанието е едно, защото едно е Словото Божие, един е спасителният Божествен план, едно е Божественото вдъхновение и на двата завета. Старият завет подготвя Новия, а Новият завет е изпълнение на Стария, двата се допълват взаимно.

 

 1. Каква е функцията на Свещеното писание в живота на Църквата?

Свещеното писание дава опора и мощ за живота на Църквата. То е за децата на Църквата сила на вярата, храна и извор на духовен живот. То е душата на богословието и пастирската проповед. Псалмистът казва, че е „светило за ногата ми и светлина за пътеката ми“ (Пс. 118:105). Ето защо Църквата насърчава честото четене на Свещеното писание, защото „непознаването на писанията е непознаване на Христос“ (Св. Йероним).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.