Пресвето Сърце Исусово – год. А

Пресвето Сърце Исусово – година А

Петък след II неделя след Петдесятница

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из Книгата на пророк Второзаконие           7, 6-11

В онези дни:

Мойсей говори на народа, думайки: „Ти си свет народ на Господа, твоя Бог; тебе избра Господ, Бог твой, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всички народи, които са на земята.

Не за това, че сте по-многобройни от всички народи, ви прие Господ и ви избра – понеже вие сте по-малобройни от всички народи -а защото Господ ви обича и за да запази клетвата, с която Той се бе клел на отците ви, изведе ви Господ с твърда ръка и освободи от дома на робството, от ръката на Фараона, египетския цар.

И тъй, знай, че Господ, Бог твой, е Бог, Бог верен,който пази до хиляди поколения завет и милост към тия, които го обичат и пазят заповедите Му; а на тези, които Го мразят, въздава в лицето им, като ги погубва; Той не забавя да въздаде лично на онзи, който Го мрази.

И тъй, пази заповедите, наредбите и законите, които днес ти заповядвам да изпълняваш.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 102. 1-2.3-4.6-7 и 10 (О: 17)

О Милостта на Господа е от века към онези, които Му се боят.

 

Благославяй, душо моя. Господа; и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя. Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. O

 

Той прощава всички твои беззакония, и изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчана те с милост и щедрости. О

 

Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа Своите пътища на Мойсей, на Израилевите синове – Своите дела. О

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на на Свети Йоан Апостол             4, 7-16

Възлюбени:

Нека се обичаме един други, защото любовта е от Бога, и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, той не е познал Бога, защото Бог е любов.

Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него.

В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.

Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да обичаме един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако се обичаме един друг. Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас. Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, познаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света.

Който изповяда, че Исус е Син Божи, в него пребъдва Бог, и той в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О Алилуя. Вземете Моето иго върху себе си, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              11, 25-30

В онова време:

Исус отговори и каза:

„Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, и си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Синът, и комуто Синът иска да открие.

Дойдете при Мене, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо и бремето Ми леко.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.