Преображение Господне – година С

Преображение Господне – година С

 

Когато този празник не е в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата на пророк Даниил                  7, 9-10.13-14

Видях най-сетне, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни. Облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата My – като чиста вълна. Престолът My – като огнен пламък, колелата му – като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него; хиляда хиляди Му служеха, и десетки хиляди предстояваха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха.

Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици; владичеството му е владичество вечно, което няма да премине, и царството му не ще се разруши.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ               

Пс 96, 1-2.5-6.9 (О: la и 9а)

 

О Господ царува, висок над цялата земя.

 

Господ царува, да се радва земята, да се веселят многобройните острови. О

 

Облак и мрак е около Него, правда и съд е основа на престола Му. О

 

Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа на цяла земя. О

 

Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. Защото Ти, Господи, си висок над цяла земя, превъзвишен над всички богове. О

 

BTOPO ЧЕТИВО

Четене от второто послание на Свети Петър               1, 16-19

Възлюбени:

Ние ви явихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, не като следвахме хитроизмислени басни, а като станахме очевидци на Неговото величие.

Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение; Него слушайте.“ И тоя глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на светата планина.

Освен това имаме по-достоверно нещо – пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви.

Това е Божие слово.

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Този е Моят възлюбен син, в когото е Моето благоволение: Него слушайте. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9, 28в-36

В онова време:

Исус взе със Себе Си Петър, Иван и Яков, възлезе на планината да се помоли.

И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава. И ето двама мъже приказваха с Него.

А те бяха Мойсей и Илия; като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Йерусалим.

А Петър и ония, които бяха с него, бе налегнал сън. Но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.

И когато те се отделиха от Него, Петър рече на Исуса: „Наставниче, добре ни е да бъде тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия“; без да знаеше, що говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака.

И чу се из облака глас, който казваше: „Този е моят възлюбен Син: Него слушайте.“ И когото се чу този глас, Исус бе останал сам.

И те замълчаха, и никому се обадиха през тия дни за това, що видяха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.