библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Преминаването през Червено море

Историята на Спасението

Преминаването през Червено море

Потеглиха синовете на Израил от Сокхот и се разположиха на стан в Етам, в края на пустинята. А Господ вървеше пред тях денем в облачен стълб, като им показваше пътя, а нощем – в огнен стълб, като им светеше, за да вървят и денем, и нощем. И облачният стълб не се отлъчваше през деня, нито огненият стълб през нощта от лицето на целия народ.

Като известиха на египетския цар, че народът е избягал, обърна се сърцето на фараона и на служителите му против тоя народ и те казаха:

„Какво направихме! Та ние пуснахме израилтяните и те няма да ни работят!“

Затова фараонът впрегна колесницата си и взе със себе си своите хора. Взе шестстотин отбрани колесници и всички бойни колесници в Египет. И във всяка имаше щитоносци.

Господ ожесточи сърцето на фараона и той погна Израилевите синове, защото израилтяните бяха излезли с вдигната ръка* (*Вдигнатата ръка е жест, изразяващ свобода).

Спуснаха се след тях египтяните и ги застигнаха при Пи-Хахирот пред Ваал-Цефон, където бяха разположени край морето.

Когато фараоновата войска наближи, Израилевите синове забелязаха, че египтяните идат подире им. Те се уплашиха твърде много и извикаха към Господ. Казаха на Мойсей: „Нима нямаше гробове в Египет, та ни доведе да умрем в пустинята? Какво стори с нас? Защо ни изведе от Египет? Нима не ти говорехме да ни оставиш да работим на египтяните! Защото по-добре е да сме техни роби, отколкото да измрем в пустинята!“

Но Мойсей каза на народа: „Не бойте се! Чакайте и ще видите спасението от Господ, което Той ще извърши сега над вас. Защото египтяните, които ни преследват, няма да видите повече довека. Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни!“ 

 

Израилтяните преминават през Червено море

И рече Господ на Мойсей:

„Защо викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят. Ти вдигни тоягата си и простри своята ръка над морето. То ще се раздели и синовете на Израил ще минат по сухо през морето! Аз пък ще ожесточа сърцето на египтяните и те ще тръгнат подире им. Ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците и над конниците му. И египтяните ще познаят, че Аз съм Господ, когато покажа Своята слава.“ Тогава Божият ангел, който вървеше пред стана на Израил, се вдигна и мина зад тях. Вдигна се и облачният стълб отпреде им и застана отзад. И дойде между египетската войска и израилтяните. За едните облакът беше тъмнина, а на другите осветяваше нощта, така че през цялата нощ не се доближиха едни до други.

Тогава Мойсей простря ръката си над морето и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър. Така водите се разцепиха и отвориха в морето суша.

И тръгнаха синовете на Израил посред морето по сухо, а водите бяха като стени отдясно и отляво. Втурнаха се египтяните подире им и влязоха в средата на морето с всички коне, колесници и конници на фараона.

По утринна стража Господ погледна египтяните от огнения и облачния стълб и разбърка техния стан. Направи да се извадят колелата от колесниците им, та­ка че с мъка ги влачеха. Тогава египтяните рекоха:

„Да бягаме от израилтяните, защото заради тях Господ се бори против нас!“

 

Удавянето на египтяните

И рече Господ на Мойсей:

„Простри ръката си над морето, за да се възвърнат водите върху египтяните, върху колесниците и конниците им.“

Мойсей простря ръката си. А египтяните бяха сред морето. Призори водата се върна на мястото си и покри колесниците и конниците на цялата фараонова войска. Не остана жив нито един от тях. Така Господ потопи египтяните.

Синовете на Израил минаха по сухо сред морето. Водите бяха като стена отдясно и отляво. Така Господ избави този ден израилтяните от ръцете на египтяните. И синовете на Израил гледаха мъртвите египтяни на морския бряг.

Когато Израил видя великата ръка, която Господ показа на египтяните, народът се уплаши. И повярва на Господ и на Неговия служител Мойсей.

Тогава Мойсей и Израилевите синове изпяха тази песен за слава на Господ:

Да възпея Господа, защото се славно прослави, коня и ездача му хвърли в морето.

Господ е моя сила и моя слава.

Той ми стана спасение.

Той е мой Бог и ще Го прославя,

Бог на баща ми, и ще Го превъзнеса.

Кой е като Тебе, Господи, между боговете?

Кой е като Тебе, величествен със святост, многопочитан с похвали, творец на чудеса?

Ти водиш с Твоята милост тоя народ, който Ти избави, и го придружаваш със силата Си в жилището на Твоята светиня. “

Тогава пророчица Мариам, Ароновата сестра, взе тимпан в ръката си и подире й излязоха всички жени с тимпани и хора. И запя Мариам пред тях:

„Възпейте Господа, защото се славно прослави!

Коня и ездача му хвърли в морето.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.