библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Последните думи на Мойсей към народа

Историята на Спасението

Последните думи на Мойсей към народа

Когато се приближаваше краят на че­тиридесетгодишното пътуване в пусти­нята, Мойсей каза на народа:

„Това са заповедите, наредбите и законите, които Господ, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да постъпвате според тях в земята, която отивате да завладеете. Да се боиш от Господ, твоя Бог, от всичките Му наредби и заповеди, които заповядвам да пазиш ти, синовете ти и внуците ти през всички дни на живота си, за да живееш дълго. Слушай, Израиле, и залягай да изпълниш това, за да ти бъде добре и за да се размножите твърде много в оная земя, където тече мед и мляко, както Господ, Бог на твоите отци, ти бе обещал.

Слушай, Израиле! Господ, нашият Бог, е Господ един! Обичай Господ, твоя Бог. от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили.

Тези думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти. Внушавай ги на децата си и говори за тях, когато седиш вкъщи и когато си на път, когато си лягаш и когато ставаш.

Завържи ги на ръката си за знак и те да бъдат превръзка над очите ти! Напиши ги върху гредите на къщата си и върху вратите си!

А когато Господ, твоят Бог, те въведе в онази земя, за която Той се кле на отците Авраам, Исаак и Яков да я даде на тебе с големи и хубави градове, които ти не си градил, с къщи, пълни с всичко, които ти не си пълнил, с изкопани кладенци, които ти не си копал, с лозя и маслини, които ти не си садил, но ще ядеш и ще се насищаш, тогава пази се да не забравиш Господ, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството.

Ако един ден синът ти те попита: „Какво означават тези заповеди, наредби и закони, които ви заповяда Господ, вашия Бог?“ – ти му кажи: „Ние бяхме роби на фараона в Египет, но Господ ни изведе оттам с крепка ръка. Господ показа пред нашите очи големи и страшни личби и чудеса в Египет против фараона и целия му дом. А нас изведе, за да ни въведе и ни даде земята, за която се кле на отците ни. И Господ заповяда да изпълняваме всички тези закони в страхопочитание пред Господ, нашия Бог, за да ни бъде добре през всички дни и за да запазим живота си и до днес. Нашата праведност ще бъде в това да се стараем да изпълняваме всички тия заповеди пред Господ, нашия Бог, както Той ни заповяда!“

Знай, че Господ, твоят Бог, е истинският Бог, Бог верен, Който пази до хиляди поколения завет и милост към тия, които го обичат и пазят заповедите Му.

Всички заповеди, които днес ви давам, залягайте да изпълнявате, за да бъдете живи и да се множите, да отидете и завладеете земята, която Господ с клетва бе обещал на вашите отци. И помни, Израиле, целия път в пустинята, по който те води Господ, твоят Бог, вече четиридесет години, за да те смири, да те изпита и да узнае какво има в сърцето ти и ще пазиш ли заповедите Му. Той те смиряваше, мъчеше те с глад и те хранеше с манна, която ти не познаваше, не познаваха и твоите бащи, за да ти покаже, че човек живее не само с хляб, но и с всяко слово, което излиза из устата на Господ. Дрехата ти не увехтя на тебе и нозете ти не отекоха през всички тези четиридесет години. И знай в сърцето си, че Господ, твоят Бог, те учи, както човек учи сина си. Затова пази заповедите на Господ, твоя Бог, като ходиш по пътищата Му и се боиш от Него. Защото Господ, твоят Бог, те води в добра земя, в земя, където из долини и планини извират потоци, извори и езера, в земя, където има жито, ечемик, лозя, смокини и нарове, в земя, където има маслинени дървета и мед, в земя, в която ще ядеш хляба си без оскъдност и от нищо няма да имаш нужда, в земя, където камъните са желязо и от чиито планини ще копаеш мед. И когато ядеш и бъдеш сит, благославяй Господ, твоя Бог, за добрата земя, която ти е дал!

Гледай да не забравиш Господ, твоя Бог, като не спазваш заповедите, законите и наредбите Му, които днес ти заповядвам. Когато ядеш и бъдеш сит, съградиш хубави къщи и живееш в тях, когато имаш много едър и дребен добитък, много сребро и злато и от всичко имаш по много, гледай да не се възгордее сърцето ти и да не забравиш Господ, твоя Бог. Той те изведе из Египетската земя, от дома на робството. Той те прекара през голямата и страшна пустиня, където има змии, скорпиони и безводни места. Той ти извади вода из най-твърдата скала, храни те в пустинята с манна, която твоите бащи не познаваха, за да те смири и изпита, та да ти стори отсетне добро. Да не кажеш в сърцето си: „Моята сила и якостта на моята ръка ми придобиха това богатство“! Помни Господ, твоя Бог, Който ти даде сила да придобиваш богатство, за да изпълни Своя завет, с клетва утвърден пред отците ти.

Ако забравиш Господ, твоя Бог, и тръгнеш след други богове, като им служиш и им се кланяш, кълна ви се днес, че ще загинете както народите, които Господ изтреби пред вас. Ще загинете и вие, ако не слушате гласа на Господ, вашия Бог.“

 

Господ върви пред тебе

„Слушай, Израиле! Ти сега отиваш отвъд Йордан да завладееш народи, по-големи и по-силни от тебе, големи градове с укрепления до небесата. Но знай, че Господ, твоят Бог, върви пред тебе като огън, който поглъща. Той ще ги изтреби и ще ги повали пред тебе. И ти ще ги изгониш и погубиш, както ти говори Господ. Когато Господ, твоят Бог, ги прогонва

отпреде ти, не казвай в сърцето си: „За моята праведност ме доведе Господ да завладея тази земя“. Защото поради тяхното нечестив Господ ги прогонва отпреде ти. Не за праведноста си и не за правотата на сърцето си ти отиваш да наследиш земята им. Господ ги прогонва поради тяхното нечестив. Господ ги прогонва, за да изпълни думата, с която се кле на твоите отци Авраам, Исаак и Яков.

И знай, че не за праведноста ти Господ, твоят Бог, ти дава да завладееш тази добра земя, защото ти си народ твърдоглав.

Ако наистина слушаш гласа на Господ, твоя Бог, и грижливо изпълняваш всичките Му заповеди, които ти давам днес, то Господ, твоят Бог, ще те постави по-горе от всички народи на земята. Ще слязат и ще се изпълнят върху тебе всички тия благословения, ако слушаш гласа на Господ, твоя Бог.

Благословен ще бъдеш в града и благословен на полето. Благословен ще бъде плодът на твоята утроба, плодът на земята ти, плодът на добитъка ти – плодът на воловете и плодът на овцете ти. Благословени ще бъдат твоите житници и нощвите ти.

Благословен ще бъдеш, когато влизаш, и благословен – когато излизаш.

Но ако не слушаш гласа на Господ, твоя Бог, и не залягаш да изпълняваш всички Негови заповеди и наредби, които ти заповядвам днес, ще дойдат върху тебе и ще те сполетят всички тия проклятия:

Проклет ще бъдеш в града и проклет на полето. Проклети ще бъдат твоите житници и твоите нощви. Проклет ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти, плодът на воловете ти и плодът на овцете ти. Проклет ще бъдеш, когато влизаш, и проклет – когато излизаш.

Господ ще изпрати върху ти проклятие, размирие и злополучие във всяка работа на ръцете ти, каквото и да вършиш, докато бъдеш изтребен. И ти скоро ще загинеш, заради злите си дела, защото си Го оставил.

Ще прати Господ против тебе народ отдалече, от краищата на земята. Като орел ще се спусне народ, чийто език ти не разбираш, народ безсрамен, който няма ни старо да почете, ни младо да пожали. Ще те обсажда във всички твои градове, докато разруши в цялата земя твоите високи и яки стени, на които си се надявал.

Ако не залягаш да изпълняваш всички думи на закона, написан в тая книга, Господ ще те разпилее по всички народи от единия край на света до другия. Там ще служиш на други богове, които не си познавал нито ти, нито предците ти. На дърво и на камък ще служиш! Но и между тях няма да се успокоиш, нито ще има място, дето да стъпи ногата ти. И там Господ ще направи сърцето ти да трепери, очите ти да чезнат и душата ти да гине. Животът ти ще виси пред тебе, ще трепериш денем и нощем и няма да бъдеш сигурен за живота си. От трепета на сърцето си, който ще те обхване, и от това, което ще виждат очите ти, сутрин ще казваш: „0, да беше вече мръкнало!“, а вечер ще казваш: „О, да беше вече съмнало!“ Господ ще те върне в Египет на кораби по пътя, за който ти казвах, че няма вече да го видиш! Там ще ви продават на вашите врагове като роби и робини, но не ще има кой да ви купи.

Когато се сбъднат върху тебе и благословиите, и клетвите, които ти изложих, и когато ги вземеш присърце и с цялата си душа се обърнеш към Господ, твоя Бог, и послушаш гласа Му, тогава Господ, твоят Бог, ще възвърне твоите пленници, ще се смили над тебе и пак ще те събере от всички народи, сред които те бе разпилял. Макар и да бъдеш разпръснат по всички краища на света ти и синовете ти, и оттам ще те събере Господ, твоят Бог. И оттам Господ, твоят Бог, ще те вземе и ще те доведе в земята, която са владели твоите отци. Ти ще я наследиш и Господ ще ти стори добро, и ще те размножи повече от предците ти.

Тази заповед, която ти давам днес, не е нито тежка, нито далечна за тебе. Тя не е на небето, за да може да се каже: „Кой би възлязъл за нас на небето да ни я донесе и даде, за да я чуем и изпълним?“ Нито е през морета, за да може да се каже: „Кой би отишъл за нас през морета да ни я донесе и даде, за да я чуем и изпълним?“ Това слово е твърде близо до тебе – то е в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.

Ето, аз днес ти предложих живот и добро, смърт и зло.

За свидетели пред вас призовавам небето и земята. Аз ти предложих живот и смърт, благословия и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти! Обичай Господ, твоя Бог! Слушай гласа Му и се привързвай към Него, защото в това е твоят живот и благоденствие! Така ти ще пребъдваш на земята, която Господ с клетва бе обещал да даде на отците ти Авраам, Исаак и Яков.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.