библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Помазването на Июй за цар

Историята на Спасението

Помазването на Июй за цар

Изцерението на Нееман стана по бреме на кратко примирие между Израил и Сирия, които постоянно бяха във война. В една от битките падна и израилският цар Ахав. Като наследник на престола се възкачи неговият син Йорам /853 – 842 г. преди Христа/. След смъртта на своя баща в Юдея се възцари Охозий /842 г. преди Христа/, внук на Ахав по майчина линия. Йезавел, жената на Ахав, остана в Израил. По времето на Елисей започнаха да се сбъдват пророчествата на Илия за това как Бог ще изтреби дома на Ахав.

 

Пророк Елисей повика един от пророческите синове и му каза: „Препаши се през кръста, вземи в ръка този съд с елей и иди в Рамот в Галаад. Като отидеш там, намери Июй, син на Йосафат, син на На- мес. Като го видиш, кажи му да излезе изсред братята си и го въведи във вътрешната стая. Тогава вземи съда, излей елея върху главата му и кажи: Така рече Господ: „Помазвам те за цар на Израил!“ После отвори вратата и бягай, без да се бавиш!“

Младият пророк отиде в Рамот в Гала- ад. Когато пристигна, военачалниците бяха насядали. Той каза: „Военачалнико, имам да ти кажа нещо!“

Тогава Июй стана и влезе в къщата. Момъкът изля елея върху главата му и рече: „Така говори Господ, Бог на Израил: „Помазвам те за цар над народа на Господ, над Израил. Ти ще изтребиш дома на твоя господар Ахав. Така ще отмъстя на Йезавел за кръвта на Моите раби, пророците, и за кръвта на всички слуги на Господ.“

После отвори вратата и побягна. Когато Июй отиде при слугите на господаря си, те го попитаха:

„Всичко наред ли е? Защо дойде тоя безумец при тебе?“

Той им отговори: „Вие познавате този човек. Каза ми така: Помазвам те за цар над Израил!“

Тогава те забързаха, всички взеха дрехите си и ги постлаха пред него, затръбиха с рогове и завикаха: „Июй е цар!“

Июй възседна един кон и тръгна за Изреел, където лежеше болен Йорам. Там беше и юдейският цар Охозий, който бе дошъл да посети Йорам.

Стражът, който стоеше на кулата в Изреел, като съгледа отряда на Июй, извика:

„Виждам някаква чета!“

Йорам му нареди: „Изпрати един конник насреща им да попита дали идват с мир!“

Конникът пресрещна Июй и каза:

„Така говори царят: С мир ли идвате?“

Июй му отговори: „Тебе какво те засяга дали идвам с мир? Тръгни подире ми!“ Тогава стражът обади: „Пратеникът стигна до тях, но не се връща. Сякаш е четата на Июй, защото яздят като луди!“

 

Июй погубва Йорам

Тогава царят нареди да впрегнат колесницата. Йорам, царят на Израил, и Охозий, царят на Юдея, излязоха, всеки със своята колесница, да посрещнат Июй. Пресрещна­ха го в нивата на изреелеца Навутей.

Когато Йорам видя Июй, попита го: „С мир ли идваш, Июй?“

Той му отговори: „За какъв мир говориш, когато продължават блудствата и магиите на майка ти Йезавел!“

Тогава Йорам обърна колесницата си и побягна, викайки: „Охозий, измяна!“

А Июй опъна лъка си и улучи Йорам между ребрата, стрелата прониза сърцето му и той падна в колесницата си.

Июй каза на своя велможа Бидекар: „Вземи го и го изхвърли в нивата на изреелеца Навутей. Помниш ли как ние с тебе вървяхме зад баща му Ахав и как Господ изрече върху него това пророчество: „Наистина Аз видях вчера кръвта на Навутей и кръвта на синовете му и ще ти отмъстя в тая нива!“ И така, вземи го и го изхвърли в нивата, по думите на Господ!“

Като видя това, юдейският цар Охозий побягна по пътя към къщата си, но Июй се спусна подире му и нареди: „Погубете и него!“

Те го преследваха с колесници по могилата Гур, но той избяга в Мегидон и там умря.

 

Убийството на Йезавел

Така Июй пристигна в Изреел. Когато Йезавел получи известие за това, сложи си червило, нагизди се и загледа през прозореца. Июй влезе през портите и тя го попита:

„С мир ли идваш, Замврий* (*Замврий – съзаклятник, убиец, царувал само седем дни ), убиецо на господаря си?“

Июй повдигна очи към прозореца и попита: „Кой е с мене?“

И двама или трима скопци* (* Източните владетели са поверявали на скопци и евнуси грижите за жените си) се обърнаха към него.

Той рече: „Хвърлете я долу!“

Те я изхвърлиха и кръвта й изпръска стената и конете, които я тъпчеха. След това Июй влезе, яде и пи.

После каза: „Намерете оная проклетни­ца и я погребете, понеже е царска дъщеря.“

И отидоха да я погребат, но не намериха нищо от нея, освен черепа, нозете и китките от ръцете й. Върнаха се и съобщиха на Июй, а той рече: „Такова беше словото на Господ, което Той изрече чрез Своя раб Илия от Тесва.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.