Пасхално Бдение – събота – Година С

ВЕЛИКДЕН “ВЪЗКРЪСЕНИЕ ХРИСТОВО”

През светата нощ Пасхално Бдение – Година С

В това Пасхално Бдение са предложени 9 четива, а именно 7 от Стария и 2 от Новия Завет (Апостол и Евангелие).

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.    1,1-2,2

В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.

Каза Бог: “Да бъде светлина!” И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро – ден един.

И каза Бог: “Да има твърд посред водата и тя да дели вода от вода. И създаде Бог твърдта и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй стана. Твърдта Бог нарече “небе”. Биде вечер, биде утро – ден втори.

И каза Бог: “Да се събере водата, що е под небето, на едно място и да се яви суша. Тъй и стана. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог, че това е добро. И каза: “Да произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род, и дърво, що дава плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро, биде вечер, биде утро – ден трети.

И каза Бог: “Да бъдат светила на небесната твърд и да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за време, и за дни, и за години; да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята”. Тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила: по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта; създаде и звездите. И го постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята,и да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден четвърти.

И каза Бог: “Да произведе водата влечуги, живи души: и птици да полетят над земята под небесната твърд.” И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни – влечуги, които произведе водата, според рода им, и всякакви пернати птици според рода им. И видя Бог, че това е добро. След това Бог ги благослови и каза: “Плодете се и се множете и пълнете водите в моретата: и птиците да се множат по земята. Биде вечер, биде утро – ден пети.

И каза Бог: “Да произведе земята живи души според вида им: добитък, гадини и земни зверове според видовете им.” Тъй и стана. И създаде Бог земните зверове според вида им, и добитъка и всички земни гадове според рода им. И видя Бог, че това е добро, и рече: “Да сътворим човек по наш образ и по наше подобие; и да господарува над морските риби и над небесните птици и над зверовете и над цялата земя, и над всички гадини, що пълзят по земята.” И сътвори го човека по своя образ: по образ Божи го сътвори, мъж и жена ги сътвори.

И благослови ги Бог и каза: “Плодете се и множете се, и пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби и над небесните птици и над всякакви животни, които се движат по земята.” И каза Бог: “Ето, давам ви всякаква трева, що дава семе – това ще ви бъде за храна, а на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка гадина, която се движи по земята и има жива душа, дадох за храна злак тревист”.

Тъй и стана. И видя Бог, всичко, що създаде, и беше твърде добро. Биде вечер, биде утро – ден шести.

Така бидоха свършени небето и земята и цялото им войнство. И свърши Бог до седмия ден Своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките си дела, що извърши.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 103,1-2а.5-6.10 и 12.13-14.24 и 35 (О: Срв 30)

 

О Прати духа си, Господи, и обнови лицето на земята.

 

Благославяй, душо моя, Господа: Господи, Боже мой, ти си дивно велик. Със слава и величие си облечен, Ти се обличаш със светлина като с дреха. O

 

Ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати на веки. Покрил си я с бездна като с дреха, води стоят на планината. О

 

Ти прати извори в долините; между планините текат води. При тях обитават птици небесни изсред клоните издават глас. О

 

Ти поиш планините от Своите височини, с плодовете на Твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека. О Колко са многобройни делата ти, Господи, всичко си направил премъдро, земята е пълна с Твои произведения, Благославяй, душо моя, Господа. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.    22,1-18

В онези дни: Бог изкуси Авраам и му рече: “Аврааме, Аврааме!” Той отговори: “Ето ме!” Бог рече: “Вземи едничкия си син Исаак, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.”

Авраам стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаак; нацепи дърва за всесъжението и стана та отиде на мястото, за което Бог му говори. На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалече мястото. И рече Авраам на слугите си: “Останете вие тука с ослето; пък аз и син ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.”

И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си Исаак; взе в ръце и огън и нож и тръгнаха двамата заедно. Тогава Исаак проговори на баща си: “Тате!”, Той отговори: “Ето ме, синко?” Той рече: “Ето огънят и дървата; а де е агнето за всесъжение?” Авраам рече: “Бог ще си предвиди, синко, агне за всесъжение.” И вървеха нататък двамата заедно.

И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата, и като свърза сина си Исаак, тури го на жертвеника върху дървата. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си.

Но Ангел Господен му викна от небето и рече: “Аврааме, Аврааме!” Той отговори: “Ето ме!” Ангелът му рече: “Не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене.” Подигна очи Авраам и видя: ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си.

И нарече Авраам онова място “Господ ще предвиди”. Затова и сега се казва: “На планината Господ ще предвиди.”

И Ангел Господен втори път викна на Авраам от небето и рече: “Кълна се в Мене Си, казва Господ: Понеже ти направи туй и не пожали едничкия си син, Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето потомство както небесните звезди и както пясъка по моркия бряг; и твоето потомство ще завладее градовете на враговете си; и ще бъдат благословени в твоето потомство всички земни народи, задето послуша гласа Ми.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15,5 и 8.9-10.11 (О: 1)

 

О Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

 

Господ е дял от моето наследие и моята чаша: ти държиш моя жребий. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. O

 

Затова се възрадва сърцето ми, и се развесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда. Затова Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. О

 

ТРЕТО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход.    14,15 – 15,1

В онези дни:

И рече Господ на Мойсей: “Що викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят. Ти пък вдигни тояга си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и ще минат израилевите синове презсред морето по сухо. Аз пъка ще ожесточя сърцата на Египтяните и те ще тръгнат подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците. И ще познаят Египтяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата Си над фараона, над колесниците му и над конниците му.”

И вдигна се Ангел Божий, който вървеше пред стана на Израил, и тръгна отдире им; вдигна се облачният стълб отпреде им и застана отзаде им; и влезе по средата между Египетския стан и между стана на Израил; за едните беше облак и мрак, а на другите осветляваше нощта, и през цялата нощ не се доближиха един с други.

Тогава Мойсей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо, а водите бяха зад тях като стена отдясно и от ляво. Втурнаха се Египтяните и влязоха подире им в средата на морето всичките коне на фараона, колесниците му и конниците му.

И по утринна стража погледна Господ на Египетския стан от огнения и облачния стълб и разбърка стана на Египтяни. И направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че те с мъка ги влечеха. Тогава Египтяни рекоха: “Да бягаме от Израилтяните, защото Господ се бори заради тях против Египтяни.”

И рече Господ на Мойсей: “Простри ръката си над морето и да се завърнат водите върху египтяни, върху колесниците им и върху конниците им”. И Мойсей простря ръката си над морето и при зори водата се повърна на мястото си; а египтяни бягаха насрещу водата. Тъй потопи Господ египтяни всред морето. И водата се повърна и покри конниците и колесниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо презсред морето; водите бяха зад тях като стена отдясно и стена отляво.

Него ден Господ избави Израилтяните от ръцете на египтяни; и Израилевите синове видяха египтяните мъртви на морския бряг, израилтяните видяха великата ръка, която Господ показа над Египтяни; народът се уплаши от Господа и повярва на Господа и на Неговия служител Мойсей.

Тогава Мойсей и Израилевите синове изпяха на Господа тази песен, думайки:

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Изх. 15,1-2.3-4.5-6.17-18 (О: 1а)

 

О Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

 

Да възпеем Господа, защото се славно прослави: коня и ездача му хвърли в морето. Господ е моя сила и моя слава, Той ми стана спасение; Той е мой Бог и ще Го прославя; Бог на баща ми, и ще Го превъзнеся. О

 

Господ е силен войн; всемогъщо е името Му. Колесниците на фараона и войската му хвърли в морето; и отборните му началници потънаха в Червено море. О

 

Бездните ги покриха; те потънаха в дълбините като камък. Твоята десница, Господи, се прослави със сила; Твоята десница, Господи, съкруши неприятеля. О

 

Заведи го и го настани в планината на Твоето притежание, на мястото, което Ти, Господи, си направил Свое жилище, в светилището, което Твоите ръце, Господи, са създали! Господ ще царува до веки и вечно. О

 

ЧЕТВЪРТО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.         54,5-14

Твоят Творец ще господствува над тебе; Господ Саваот е името Му, и твой изкупител е Светият Израилев; Той ще се нарече Бог на цялата земя.

Защото Господ те вика като жена, напусната и скърбяща духом, и като жена на младини, която е била отхвърлена, казва Бог твой. За малко време те оставих, но с голяма милост ще те прибера. В пла­мъка на гнева скрих от тебе лицето си за кратко време, но с вечна милост ще те помилвам, казва твоят изкупител Господ. Защото това за Мене е като дните Ноеви: както се заклех да ти се не гневя, нито да те укорявам. Планини ще се поместят, и хълмове ще се поклатят, но Моята милост няма да отстъпи от тебе, и заветът на Моя мир няма да се поклати, казва милуващият тебе Господ.

Горкана, подхвърлена от буря, безутешница! Ето, Аз ще положа твоите камъни върху рубин и ще направя твоите основи от сапфири; и ще направя твоите прозорци от рубини и твоите порти – от бисер, а цялата ти ограда – от драгоценни камъни. И всички твои синове ще бъдат научени от Господа, и голям мир ще има между синовете ти ще бъдат научени от Господа.

Ти ще се утвърдиш с правда, далеч ще бъдеш от угнетение, понеже няма за какво да се боиш, далеч и от ужас, понеже той няма да се приближи до тебе.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 28,2 и 4.5-6.11 и 12а и 13в (О: 2а)

 

 О Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.

 

Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене. Господи, Ти изведе душата ми от ада, и ме оживи, за да не слеза в гроба. О

 

Пейте на Господа, Негови Светии, славете паметта на Неговата светиня. Защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот: вечер настъпва плач, а сутрин – радост. О

 

Чуй, Господи, и помилвай ме; Господи, бъди ми помощник! Ти обърна тъгата ми в ликуване, Господи, Боже мой, вечно ще Те славя. О

 

ПЕТО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.         55,1-11

Това казва Господ:

“Всички, които жадувате, дойдете при водите; дори и вие, които нямате сребро, дойдете, купувайте и яжте; дойдете, купувайте вино и мляко без сребро и без плата. Защо да даваме сребро за онова, що не е хляб, и припечеленото си – за онова, що не насища? Послушайте Ме внимателно и яжте, що е добро, и душата ви да се наслади с тлъстина.

Приклонете ухо и дойдете при Мене: послушайте, и душата ви ще бъде жива, – и ще ви дам завет вечен, неизменните милости, обещани на Давид. Ето, Него дадох свидетел за народите, Вожд и Наставник на народите. Ето, Ти ще призовеш народ, който не си познавал, и народите, които не са те познавали, ще побързат при тебе, заради Господа, твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото Той те прослави.

Търсете Господа, когато може да Го намерите; призовавайте Го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконикът – помислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог – и Той ще го помилва, защото е многомилостив. Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища, са мои пътища казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, тъй и Моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите ми – по-високо от вашите мисли.

Както дъждът и снегът пада от небето и там не се връща, но напоява земята и я прави способна да ражда и произрастя, за да дава семе на онзи, който сее, и хляб на онзи, който яде; тъй и Моето слово, което излиза из устата Ми, се не връща към Мене празно, а изпълнява, що му е угодно, и върши онова, за което съм го Аз изпратил.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 12,2-3.4всд.5-6 (О: 3)

 

О С радост ще черпите вода от изворите на Спасителя.

 

Ето, Бог е мое спасение, Нему се уповавам и се не боя, защото Господ е моя сила и моя хвала, и той ми биде за спасение. О

 

Славете Господа и призовавайте името му, разгласяйте между народите делата Му, напомняйте, че името Му е велико. О

 

Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя.Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев. О

 

ШЕСТО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Варух.         3,9-15.32-4.4

Чуй, Израилю, заповедите на живота, внимавайте, за да разумеете мъдростта. Що значи туй, Израилю, че ти се намираш в земята на враговете? Остаря ти в чужда земя, оскверни се заедно с мъртвите, причислен си към тия, които са в ада! Оставил си източника на премъдростта! Ако беше ходил по Божия път, щеше да живееш мирно до века. Познай, де се намира мъдростта, де силата, де знанието, та заедно с това да узнаеш, де се намира дългоденствието и животът, де се намира светлината на очите и мирът. Кой е намерил нейното място, и кой е влязъл в нейната съкровищница?

Но знаещият всичко я знае; той я откри със своя разум, Онзи, който направи земята за вечни времена и я изпълни с четириноги животни; който праща светлината – и тя иде, повика я, – и тя го послуша с трепет; и звездите заблестяха на стражите си и се зарадваха; Той ги повика, и те казаха: “Ето ни”; и заблестяха от радост пред Своя Творец.

Този е нашият Бог, и никой друг не ще се сравни с Него; Той намери всички пътища на премъдростта и я подари на своя раб Яков и своя възлюбен Израил. След това Той се яви на земята и живя между людете. Ето книгата на Божиите заповеди и законът, който пребъдва вечно.

Всички, които се придържат о нея, ще живеят, ако я оставят, ще умрат.

Обърни се, Якове, и я вземи, ходи при блясъка на светлината й; не давай на друг твоята слава, и теб полезното – на чужд народ. Честити сме, Израилю, че знаем, що е благоугодно Богу.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18,9.10 (О: Ив 6)

 

О Господи, ти имаш думи на живот вечен.

 

Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е вярно – простите прави мъдри. О

 

Господните повеления са праведни – веселят сърцето. Господнята заповед е светла – просветлява очите. О

 

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки. Съдбите Господни са истина – всички са праведни. О

 

Те са по-желани от злато, дори и от скъпоценен камък, по-сладки от мед и капки от вощен мед. О

 

СЕДМО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иезекиил.   35,16—17а. 18—28

И биде към мене слово Господне:

“Сине човешки, когато домът Израилев живееше в земята си, той я сквернеше с поведението си и делата си. И Аз излях върху тях гнева си за кръвта, която те проливаха в тая земя и задето те я скверниха със своите идоли. И Аз ги разпилях между народите, и те са развеяни по земите; Аз ги съдих според техните пътища и според техните дела. И дойдоха те при народите, където отидоха, и обезславиха Моето свето име, защото за тях казват: “Те са народ на Господа и излязоха от Неговата земя.” И пожалих Аз Моето свето име, което домът Израилев обезслави у народите, където отидоха.

Затова кажи на дома Израилев: “Тъй казва Господ Бог: “Не заради вас ще направя това, доме Израилев, а заради Моето свето име, което вие обезславихте у народите, където отидохте. И ще осветя великото си име обезславено у народите, всред които Го обезславихте, и ще познаят народите, че Аз съм Господ, казва Господ Бог, когато покажа върху вас светостта Си пред очите им.

Ще ви взема из народите, ще ви събера от всички страни и ще ви доведа във вашата земя; ще ви поръся с чиста вода – и вие ще се очистите от всички ваши скверности, и от всички ваши идоли ще ви очистя.

И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа сред вас; ще взема из вашата плът каменното сърце и ще ви дам сърце от плът. Ще вложа във вас Моя дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби. И ще живеете на земята, която дадох на отците ви, и ще бъдете Мой народ и Аз ще бъда ваш Бог.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 41,3.5всд; Пс 42,3.4 (О: Пс 41,2)

 

О Както кошута жадува за водни извори, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе.

 

Душата ми жадува за силния, живия Бог: Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице? О

 

Защото съм ходил с многолюдие, влизал съм с тях в Божия дом, с радостния и славословен глас на празнуващото множество. О

 

Прати Твоята светлина и Твоята истина да ме водят и да ме доведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища. О

 

И ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта и на моето веселие. И на гусли ще Те славя, Боже, Боже мой. О

 

ПОСЛАНИЕ

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.     6,3-11

Братя:

Всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме. И тъй, ние се съпогребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.

Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението, като знаем това, че вехтият наш човек е разпнат с Него, за да биде унищожено греховното тяло, то да не бъдем вече роби на греха; защото, който е умрял, той се е освободил от грях.

Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт на Него. Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога. И тъй, вие, считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса нашия Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 117,1-2.16ав-17.22-23

 

О  Алилуя, Алилуя, Алилуя.

 

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега Израил, Той е благ, защото милостта Му е вечна. О

 

Десницата Господня е висока, десницата Господня твори чудеса. Няма да умра, но ще живея, и ще разгласям делата Господни. О

 

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; Това е от Господа, и е дивно в очите ни. О

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

От Евангелието според Лука.      24,1 – 12

В първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, жените дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други; и намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в блестящи дрехи. И като бяха уплашени и навели глави към земята, мъжете им рекоха. „Защо търсите живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна. Припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки. „Че Син Човечески трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне.“ И спомниха си думите Му. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на единайсетте и на всички други. Те бяха Мария Магдалина и Ивана и Мария Яковова, другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се показаха празни, и не им повярваха. Но Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.