пасхално бдение литургия

ВЕЛИКА СЪБОТА

ПАСХАЛНО ВРЕМЕ

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

 

По дервното предание тази е нощта на бдение в чест на Господа. Верните държейки в ръка запалени свещи, се уподобяват, според думите на Евангелието (Лк. 12, 35) на човеци, които очакват господаря, който, когато се върне, да ги намери бдящи и да ги покани на трапезата си. Литургиата се състои от четири части. 1 – Литургия на Светлината, 2 – Литургия на Сло­вото, 3 – Кръщелната Литургия, 4 – Евхаристичната Литургия.

 

ПЪРВА ЧАСТ

ЛИТУРГИЯ НА СВЕТЛИНАТА

 

На подходящо място, извън църквата, се запалва огън. След като там се събере народ, отива и свещеникът със служители, един от които носи пас­хална свещ. Всички светлини в църквата са загасени. Светеникът поздра­вява народа с тези думи обяснявайки нощното Бдение:

 

Възлюбени братя, в тази пресвета нощ, в която нашият Господ Исус Христос премина от смърт към живот, Църквата под­кан­ва чедата си, разпръснати по цялата земя, да бдат и да се мо­лят. Ако така възпоменем Господнята Пасха, като слушаме Бо­жието слово и честваме Неговите тайни, ще можем да се на­дя­ваме, че ще участваме в Христовата победа над смъртта и че ще живеем с Него в Бога.

 

Следва благославяне на огъня

Да се помолим.

Боже, който чрез своя Син даде на верните си огъня на Твоята светлина, освети този нов огън и стори, така да се разпалим от желания за небето чрез тези пасхални празници, че да мо­жем с чисто сърце да стигнем до празника на вечната свет­лина. Чрез Христа нашия Господ.

 

От новия огън се запалва пасхалната свещ. След благославянето на новия огън донася се пасхалната свещ пред свещеника, който с малко длето врязва върху нея кръст. След това над кръста очертава гръцката буква Алфа, под кръста буквата Омега, и между раменете на кръста четири числа, изразяващи текущата година, като съвременно казва:

 

 1. Христос вчера и днес (врязва вертикалната линия);

 2. Начало и край (врязва хоризонталната линия);

 3. Алфа (врязва над вертикалната линия буква А);

 4. и Омега (врязва под вертикалната линия буква Омега);

 5. Неговите са времена (врязва първото число на текущата година в горния ляв ъгъл на кръста);

 6. и вековете (врязва второто число на текущата година в горния де­сен ъгъл на кръста);

 7. На Него слава и владичество (врязва третото число на текущата година в долния ляв ъгъл на кръста);

 8. През цялата вечност. Амин (врязва четвъртото число на теку­щата година в долния десен ъгъл на кръста).

 

След като привърши врязването на кръста и другите знаци, свещеникът мо­же да постави на свещта пет съмволични пирона кръстообразно, като казва:

 

 1. Чрез своите свети рани              1

 2. славни

 3. да закриля                             4       2      5

 4. и ни упази

 5. Христос Господ. Амин                 3

 

Светеникът запалва от новия огън пасхалната свещ казвайки:

Светлината на Христа, славно възкръсналия, да прогони мрака на сърцето и душата.

 

 

ШЕСТВИЕ

 

След това свещеникът взема пасхалната свещ, и се образува шествието. Пред вратата на църквата издигайки свещ на горе казва (пее):

 

Светлина Христова.

 

Всички отговарят:

Да благодарим на Бога.

 

По средата на църквата свещеникът пак издига свещта и казва (пее):

Светлина Христова.

 

Всички отговарят:

Да благодарим на Бога.

 

Всички запалват свещите си от пасхална свещ и тръгват. Когато свеще­ни­кът дойде пред олтара, обръща се към народа и за трети път казва (пее):

 

Светлина Христова

 

Всички отговарят:

Да благодарим на Бога

 

В църквата се запалват всички светила.

 

ПАСХАЛНА ХВАЛЕБНА ПЕСЕН

 

Като дойде до олтара поставя свещта на свещник, приготвен в средата на презбитериума или до амвона, след това, като сложи тамян, както в литур­гията пред Евангелието и след като покади книгата и свещта, пее (казва) пасхалната хвалебна песен. Всички стоят прави и държат запалени свещи.

 

ПАСХАЛНА ХВАЛЕБНА ПЕСЕН (по-дълга форма)

 

Да ликува вече небесния Ангелски хор. Да ликуват  божест­ве­ните тайни и за победата на такъв велик Цар да екне тръбата на спасението. Да се радва земята, озарена с такова сияние и осветена с блясъка на вечния Цар да почувства, че е изчезнал мракът по цялата вселена. Да се радва и Майката Църква, укра­сена със сиянието на такава светлина. Този храм да екне от гласовете на ликуващия народ. Затова вие, възлюбени бра­тя, свидетели на такава удивителна светлина, заедно с мене, мо­ля, призовете милосърдието на всемогъщия Бог, нека То­зи, който не поради моите заслуги, благоволи да ме при­съе­ди­ни към числото на свещениците, изливайки яснотата на свет­лината си, да позволи да изпълня хвалебната песен на та­зи свещ.

 

Св. Господ да бъде с вас.

Вс. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

Вс. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа нашия Бог.

Вс. Достойно и праведно е.

 

Наистина достойно и праведно е да славим от всичкото сърце и дуща с ликуващ глас невидимия Бог, всемогъщия Отец, и Не­говия Единороден Син, нашия Господ Исус Христос. Който за нас изплати на вечния Отец Адамовата вина и с пресветата си кръв заличи дълга на стария грях. Това е пасхалното тър­жество, през което се извършва заколението на истинския Аг­нец, с чиято кръв се осветяват вратите на верните. Тази е нощта, в която най-напред изведе от Египет нашите Отци, синове на Израил и направи да минат по сухо Червено Море. Тази е прочее нощта, която прогони със светлината на огне­ния стълб мрака на греховете. Тази е ноща, която днес по це­лия свят отделя вярващите в Христа от пороците на света и от мрака на греховете, възвръща към благодатта и причислява към светците. Тази е нощта, в която, след като строши вери­ги­те на смъртта, Христос като победител излезе от ада. Без­по­ле­зен би бил за нас животът, без благодатта на изкуплението. О, удивително към нас благоволение на Твоята бащинска ми­лост. О, непоятен подбор на любовта, за да изкупиш роба, пре­даде Сина. О, наистина необходим бе грехът на Адам, кой­то бе заличен със смъртта на Христа. О, щастлива вина, която заслужи да имаш такъв и толкова велик Изкупител. О, наис­ти­на блажена нощ, която единствена заслужи да знаеш времето и часа, в който Христос възкръсна от мъртвите. Тази е нощта, за която е писано: и нощта ще блесне като ден, и нощта е моя свет­лина и радост. Светостта на тази нощ, прочее, прогонва престъпленията, измива вината и възвръща невинността на пропадналите, и радостта на скърбящите. Пропъжда омра­за­та, обединява сърцата, смекчава насилието. В тази, прочее, бла­годатна нощ, приеми, свети Отче, като вечерна жертва свет­лината на тази горяща свещ, плод от труда на пчелите, коя­то светата Църква Ти поднася с тържествено приношение чрез ръцете на Твоите служители. Познаваме вече хвалебната песен на този стълб, който бе запален в чест на Бога от блестя­щия камък. И макар че той се дели на части, давайки свет­лина, не претърпява никакво намаление на блясъка. Храни се с топящия се восък, който за подхранването на това скъпо­цен­но светило даде трудолубива пчела. О, наистина блажена нощ, в която се обединява със земното небесното, с божест­ве­ното човешкото. Молим Ти се, прочее, Господи, нека тази свещ, посветена в чест на Твоето име, свети, без да угасва, за да прогони мрака. Приеми я с приятно благоухание, за да се присъедини към небесните светила. Нейните пламъци нека срещнат зората. Онази, казвам, зора, която не залязва: Хрис­тос, Твоят Син, който, след като се завърна от ада, ярко блесна за човешкия род и живее и царува през вековете на вековете. Амин


или

ПАСХАЛНА ХВАЛЕБНА ПЕСЕН (по-кратак форма)

 

Да ликува вече небесния Ангелски хор. Да ликуват  божестве­ните тайни и за победата на такъв велик Цар да екне тръбата на спасението. Да се радва земята, озарена с такова сияние и осветена с блясъка на вечния Цар да почувства, че е изчезнал мракът по цялата вселена. Да се радва и Майката Църква, украсена със сиянието на такава светлина. Този храм да екне от гласовете на ликуващия народ.

 

Св. Господ да бъде с вас.

Вс. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

Вс. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа нашия Бог.

Вс. Достойно и праведно е.

 

Наистина достойно и праведно е да славим от всичкото сърце и душа с ликуващ глас невидимия Бог, всемогъщия Отец, и Неговия Единороден Син, нашия Господ Исус Христос. Който за нас изплати на всечния Отец Адамовата вина и с пресве­та­та си кръв заличи дълга на стария грях. Това е пасхалното тържество, през което се извършва заколението на истинския Агнец, с чиято кръв се осветяват вратите на верните. Тази е нощта, в която най-напред изведе от Египет нашите Отци, синове на Израил и направи да минат по сухо Червено Море. Тази е прочее нощта, която прогони със светлината на огне­ния стълб мрака на греховете. Тази е ноща, която днес по целия свят отделя вярващите в Христа от пороците на света и от мрака на греховете, възвръща към благодатта и причислява към светците. Тази е нощта, в която, след като строши веригите на смъртта, Христос като победител излезе от ада. С удивително към нас благоволение на Твоята бащинска милост. О, непоятен подбор на любовта, за да изкупиш роба, предаде Сина. О, наистина необходим бе грехът на Адам, който бе заличен със смъртта на Христа. О, щастлива вина, която заслу­жи да имаш такъв и толкова велик Изкупител. Светостта на тази нощ, прочее, прогонва престъпленията, измива вината и въз­връща невинността на пропадналите и радостта на скърбя­щите. О, наистина блажена нощ, в която се обединява със зем­ното небесното, с божественото човешкото. В тази, прочее, бла­годатна нощ, прием, свети Отче, като вечерна жертва светлината на тази горяща свещ, плод от труда на пчелите, която светата Църква Ти поднася с тържествено приношение чрез ръцете на Твоите служители. Молим Ти се, прочее, Господи, нека тази свещ, посветена в чест на Твоето име, све­ти, без да угасва, за да прогони мрака. Приеми я с приятно бла­гоухание, за да се присъедини към небесните светила. Нейните пламъци нека срещнат зората. Онази, казвам, зора, която не залязва: Христос, Твоят Син, който, след като се за­вър­на от ада, ярко блесна за човешкия род и живее и царува през вековете на вековете. Амин


 

ВТОРА ЧАСТ: ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО

 

В това Бдение, средище на всички бдения, са предложени 9 четива, а имен­но 7 от Стария Завет и 2 от Новия Завет. Ако пасторалните причини го изискват, може да се намали броят на четивата от Стария Завет. Трябва да се има предвид, че четенето на словото Божие е основната част на това Пасхално Бдение. Да се четат поне три четива от Стария Завет и при много уважителни причини поне два. Никога да не се изоставя четивото Изх. Гл. 14. Всички угасват свещи и сядат. Преди четенето свещеникът се обръща към народа с тези или други подобни думи:

 

Възлюбени братя, след тържественото начало на Бдението да приготвим сърцето си за словото Божие. Да размишляваме, как Бог в миналото е избавил своя народ и как, след като се изпълниха времената, ни е пратил своя Син като Изкупител. Да се помолим нашия Бог да завърши изкупителното дело на Пасхата.

 

Следват четивата. Лектор отива на амвона и чете първото четиво. След това псалмистът чете псалм, народът отпева. След твоа всички стават и свещеникът казва: Да се помолим, всички се молят известно време тихо, след което светеникът казва колекта. В место псалма, може да се запази известно мълчание. В този случай мълчанието след Да се помолим се пропуска.

 

МОЛИТВИ СЛЕД ЧЕТИВАТА

След първото четиво (Сътворение: Битие 1, 1-2, 2 или 1, 1. 26-31а).

Да се помолим.

Всемогъщи вечни Боже, който си дивен във всички дела за Твоята любов, нека Твоите чеда разберат, че ако в началото е било велико сътворението на света от нищо, още по-велико е било, след като се изпълниха времената, делото на нашето изкупление, Пасхалното Жертвоприношение на Христа, който живее и царува през всички векове на вековете.


Или (Сътворение на човека)

Да се помолим.

Боже, който по чуден начин създаде човека и още по-чуден начин го изкупи, стори, молим Ти се, със силата на духа да се противопоставяме на прелъстяванията на греха, за да заслужим да постигнем вечна радост. Чрез Христа нашия Господ.


 

След второто четиво (Жертвоприношението на Авраам: Бт. 22, 1-18; или 1-2. 9-13. 15-18;).

Да се помолим.

Боже, върховен Отец на верните, който даваш на всички люде дара на осиновяването, умножаваш на земята Твоите чеда и чрез Пасхалното тайнство изпълни даденото на Авраам обещание, да го направиш баща на всички народи, стори Твоят народ да отговори достойно на Твоя зов. Чрез Христа нашия Господ.

 

След третото четиво (Преминаването на Червено Море: Изх. 14, 15-15, 1;).

Да се помолим.

Боже, чиито древни чудеса виждаме да блестят и в наши дни, тъй като през водата на възраждането извършваш за спасението на народите това, което със силата на Твоята десница даде на един народ, освобождавайки го от гонението на фараона, стори целият свят да се зачисли към синовете на Авраам и да приеме достойнството на избраният народ. Чрез Христа нашия Господ.

 

След четвъртото четиво (Новият Йерусалим: Ис. 54, 5-14;).

Да се помолим.

Всемогъщи вечни Боже, умножи за слава на Твоето име обещаното поради вярата на патриарсите, увеличи числото на Твоите осиновени чеда, и Църквата да види изпълнение в по-голямата част на това, в което нашите Отци твърдо се надяваха. Чрез Христа нашия Господ.

 

След петото четиво (Спасението достъпно за всички: 55, 1-11;).

Да се помолим.

Всемогъщи вечни Боже, единствена надежда на света, който чрез словото на Пророците си предизвестил тайните, които днес се извършват, оживи, умилостивен желанията на Твоя народ, тъй като никой член на Църквата не може да расте в добродетели без Твое вдъхновение. Чрез Христа нашия Господ.

 

След шетото четиво (Извор на мъдростта: Вр. 3, 9-15. 32-4, 4;).

Да се помолим.

Боже, който увеличаваш Твоята Църква чрез призоваването на всички народи, пази, в добротата си, с Твоето постоянно покровителство, тези, които си умил с кръщелната вода. Чрез Христа нашия Господ.

 

След седмото четиво (Ново сърце и нов дух: Иез. 36, 16-17а. 18-28;).

Да се помолим.

Боже, неизменна Сила и вечна Светлина, погледни, в добротата си, Твоята Църква, дивно тайнство на спасение, и извърши по-спокойно делото на човешкото спасение, предвидено от Твоя вечен промисъл, нека целият свят почувства и види, че се възстановява разрушеното, че се възобновява остарялото и всичко се завръща към своята цялост, чрез Христа, който е начало на всички неща и който живее и царува през всички векове на вековете.

 

След последното четиво от Стария Завет и след псалом и молитва, се запалват свещите на олтара и свещеник запява химна: Слава във висините Богу, междувременно бият камбаните. След химна свещеникът казва ко­лекта, както обикновено.

Да се помолим.

Боже, който осветляваш тази пресвета нощ със славата на Възкресението Господне, запази в членове на Твоята Църква духа на осиновението, който им даде, и нека обновени телом и духом, служат на Тебе с чисти сърца. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твой Син, който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

След това се чете Послание на Св. Павел до Римляни (Рим. 6, 3-11;). След четивото всички стават и свещеникът тържествено запява Алилуя. След това пее се псалм и всички повтарят Алилуя. След Евангелието се прочита проповедта, а след това литургия на кръщението.

 

ТРЕТА ЧАСТ: ЛИТУРГИЯ НА КРЪЩЕНИЕТО

 

Свещеникът отива при кръщелната купел, ако е на видимо място. В про­тивен случай се поставя в презбитериума съд с вода. Ако има катекумени, те биват представени от кръстниците. Децата се донасят от родителите и кръстниците пред събраното църковно общество. След това свещеникът увещава присъстващите с тези или други подобни думи:


Ако има кръщаеми:

Възлюбени, да подкрепим с нашата единодушна молитва радостната надежда на нашите брата, та всемогъщият Отец да придружи отиващите към извора на възраждането с помощта на своята милост.

или

Ако се благославя кръщелната купел, но няма кръщаеми:

Възлюбени, да призовем смирено благодатта на Бога, всемогъщия Отец, над тази кръщелна купел, та възродените чрез нея да се присъединят в Христа към чедата на осиновението.


Двама певци запяват Литаните. Всички стоят прави и отговарят. Ако се образува по-дълго шествие до кръщелната купел, Литаните се пеят през вре­ме на шествието, в този случай кръщаемите се повикват пред шест­вие­то, а на чело на шествието се носи пасхалната свещ, следват катеку­мените с кръстниците, след това свещеникът със служителите. Увещанието да се направи преди благославянето на водата. Ако няма кръщаеми и не се бла­гославя кръщелната купел, веднага се пристъпва към благославянето на водата, като се изоставят Литаните. До Литаните могат да се прибавят ня­кои имена на светци, особено на Покровители на църквата и на областта и на кръщаемите.

 

Господи, помилвай ни.

Господи, помилвай ни.

Христе, помилвай ни.

Христе, помилвай ни.

Господи, помилвай ни.

Господи, помилвай ни.

Света Марио, Майко Божия,                                       моли се за нас.

Свети Михаиле,

Свети Божи Ангели,                                                 молете се за нас.

Свети Иване Кръстителю,

Свети Йосифе,

Свети Петре и Павле,

Света Марио Магдалина,

Свети Стефане,

Свети Игнатий Антиохенски,

Свети Лавренти,

Свети Перпетуа и Фелицита,

Света Агнесо,

Свети Григори,

Свети Августине,

Свети Василе,

Свети Мартине,

Свети Бенедикте,

Свети Франциск и Доминик,

Свети Франциск Ксавери,

Свети Иване Мария Вианей,

Света Катерина Сиенска,

Света Тереза от Авила,

Всички Светци и Светици Божи,

Бъди милостив,                                                     избави ни Господи.

От всяко зло,

От всеки грях,

От вечна смърт,

Чрез Твоето Въплъщение,

Чрез Твоята смърт и Възкресение,

Чрез слизането на Светия Дух,

Ний грешници,                                              молим Те послушай ни.


Ако има кръщаеми:

Да благоволиш да осветиш тези избраници чрез благодатта на кръщението,                                                   молим Те послушай ни.

Ако няма кръщаеми:

Да благоволиш да осветиш с Твоята благодат тази кръщелна купел, в която ще бъдат възродени Твоите чеда, молим Те послушай ни.


Исусе, Син на живия Бог,                            молим Те послушай ни.

Христе, послушай ни,                                      Христе, послушай ни.

Христе, изслушай ни,                                       Христе, изслушай ни.

 

След това свещеникът благославя кръщелната вода, казвайки с прибрани ръце следващата молитва:

Боже, посредством тайнствени знаци, Ти извършваш с невидима сила дивните дела на спасението, и по различни начини си приготвил водата, своята твар, да изразява благодатта на кръщението. Още при създаването на света Твоят Дух се носеше над водите, та още тогава естеството на водата да получи силата да осветява, и в потопа си преобразил някакъв вид възраждане, та чрез тайната на същия елемент да се постави край на греха и начало на благодатта. Ти си освободил от робството на Фараона синовете на Авраам, като направи да преминат по сухо Червено Море, за да бъдат образ на бъдещия народ, народ на кръстените. Боже, чийто Син, кръстен във водата на Йордан бе помазан от Светия Дух и висящ на кръста, проля от прободената си страна кръв и вода, и след възкресението си заповяда на учениците: Идете, поучавайте всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. Погледни с любов своята Църква и благоволи да сториш да бликне за нея извора на кръщението. Нека тази вода приеме по действие на Светия Дух благодатта на Твоя Единороден Син, за да бъде чрез тайнството кръщение умит от петното на греха сътвореният по Твой образ човек и да се роди като нова твар от вода и Дух Свети.

 

Потопявайки, според обстоятелствата, веднъж или три пъти пасхалната свещ във водата, продължава:

Да слезе, молим Ти се, Господи, в тази вода чрез Твоя Син силата на Свети Дух, та всички, погребани с Христа в смъртта чрез кръщението, да възкръснат с Него за вечен живот. Чрез Христа нашия Господ.

 

След това изважда свещта от водата и народът възклицава:

Благославяйте, извори, Господа, хвалете и прославяйте Го на веки.

 

КРЪЩЕНИЕТО И МИРОПОМАЗАНИЕ

Катекумените, всеки поотделно, се отричат от дявола, изповядват вярата и биват кръщавани. Възрастните биват веднага миропомазани, ако има епископ или свещеник, ползващ се с такова право.

 

БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ВОДАТА ЗА ПОРЪСВАНЕ


Ако няма кръщаеми и не се благославя кръщелната купел, свещеникът благославя водата със следващата молитва:

Възлюбени брата, да се помолим смирено на Господа нашия Бог, да благослови тази вода, с която ще бъдем поръсени за възпоминание на нашето кръщение. Нека сам Той ни възобнови, за да останем верни на Духа, когото сме приели.

След кратка тиха молитва продължава с прибрани ръце:

Господи, Боже наш, присъствай, в добротата си, сред своя народ, който бди през тази нощ и възпоменава дивното дело на нашето създание. Благоволи да благословиш тази вода. Ти си я създал, за да оплодотворява земята, за утеха и чистота на телата ни. Този дар на творението Ти си направил знак на Твоята милост, защото чрез нея си освободил народа си от робство и си уталожил жаждата му в пустинята. Чрез нея пророците предизвестиха новия завет, който щеше да сключиш с човеците. Най-после чрез тази вода, която Христос освети в реката Йордан, Ти обнови в кръщението възраждане на поквареното естество на нашата природа. Да ни бъде, прочее, тази вода за спомен на приетото кръщение и стори да се присъединим към ликуващото общество на нашите братя, кръщавани в тази пасхална нощ. Чрез Христа нашия Господ.


ПОДНОВЯВАНЕ НА КРЪЩЕЛНИТЕ ОБЕЩАНИЯ

След кръщението (и миропомазанието) или след благославянето на водата, всички стават, държат в ръцете си запалени свещи и подновяват кръщел­ните обещания. Свещеникът се обръща към тях с тези или други подобни думи:

Възлюбени братя, чрез пасхалната тайна бяхме погребани с Христа в кръщението, та с Него да вървим в обновен живот. Поради тази причина, след приключване на четиридесетдневния пост, да подновим обещанията на светото кръщение, чрез които някога се отрекохме от дявола и обещахме вярно да служим на Бога в светата Католическа Църква. И така:

 

Свещеникът: Отричате ли се от греха, за да живеете в свободата, на Божии чеда?

Верни: Отричам се.

Свещеникът: Отричате ли се от прелъстяванията на злото, за да не господства над вас грехът?

Верни: Отричам се.

Свещеникът: Отричате ли се от сатаната, начало и причина на греха?

Верни: Отричам се.

Свещеникът: Вярвате ли в Бога, всемогъщия Отец, Творец на не­бето и на земята?

Верни: Вярвам.

Свещеникът:  Вярвате ли в Исуса Христа, Единствен Негов Син, наш Господ, Който се е родил от Дева Мария, умрял и бил по­гребан, възкръснал от мъртвите и седи отдясно на Отца?

Верни: Вярвам.

Свещеникът: Вярвате ли в Светия Дух, Светата Католическа Църк­ва, общението на светците, опрощението на греховете, въз­кресението на телата и във вечния живот?

Верни: Вярвам.

 

Свещеникът привършва:

Всемогъщият Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни възроди от вода и Дух Свети, и който ни дари опрощение на греховете, да ни пази със своята благодат в Христа Исуса, нашия Господ, за вечен живот.

Свещеникът поръсва народа с благословената вода и всички пеят подхо­дяща песен. Междувременно новопокръстените заемат местата си сред вер­ните. Ако благославянето на кръщелната вода се е извършило в през­битериума, служителите я отнасят в кръщелната купел. Ако не е имало бла­гославяне на кръщелната купел, благословената вода се поставя на под­хо­дящо място. След поръсване свещеникът се връща на седалката, където изоста­вяйки веруюто, ръководи молитва на верните, в която новопокръс­тените участват за първи път.

 

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: ЕВХАРИСТИЧХА ЛИТУРГИЯ

Свещеникът отива на олтара и започва както обикновено евхаристичната литургия. Подобава хлябът и виното да бъдат донесени от новопокръс­тените.

 

Над даровете

Приеми, молим Ти се, Боже, молитвите и дарове на Твоя народ, и стори, Жертвата, която има своето начало в пасхалните тайни да се превърне за нас чрез Твоята благодат във вечен лек. Чрез Христа нашия Господ.

Предисловие за Възкресението

 

Причастен Антифон                                                      Срв. 1 Кор. 5, 7-8

Христос, наша Пасха, е принесен в жертва, затова нека празнуваме с искрена радост. Алилуя.

 

Следпричастна

Влей в нас, Боже, Духа на Твоята любов, за да направиш в добротата си, единодушни тези, които насити с пасхалните Тайнства. Чрез Христа нашия Господ.

 

При разпускане на народа дяконът или свещеникът казва:

Свещеникът: Идете си с мир. Алилуя, алилуя.

Верни: Да благодарим на Бога. Алилуя, алилуя.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.