Осмината на Възкресение Христово – Петък – 01в

ОСМИНАТА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      4,1-12

В онези дни:

Когато Петър и Иван говореха към народа, изстъпиха се пред тях свещениците, воеводата при храма и садукеите, които се ядосваха, задето ония поучаваха народа и проповядваха в Исусово име възкресение от мъртвите. И туриха ръка на тях и ги задържаха до сутринта; защото вече се беше свечерило. А мнозина от ония, които слушаха словото, повярваха; и броят на мъжете стигна до пет хиляди.

На другия ден се събраха в Иерусалим техните началници, стареи и книжници, първосвещеник Ана и Кайяфа, Иван и Александър и колкото бяха от първосвещенишки род, и, като ги изправиха насред, питаха ги: „С каква сила, или в чие име сторихте вие това?“

Тогава Петър, като се изпълни с Дух Свети, им рече: „Началници народни и стареи израилски! Ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израилски, че чрез името на Исуса Христа Назорея, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез него тоя стои пред вас здрав.

Този е камъкът, който, пренебрегнат от вас, зидарите, стана глава  на ъгъла и в никой друг няма спасение; защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 117,1 – 2. и 4.22 – 24.25 – 27а (О: 22)

 

О Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.

 

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта му е вечна. Да каже сега Израил, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да кажат сега, които се боят от Господа, защото милостта му е вечна. O

 

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; Това е от Господа и е дивно в очите ни. Тоя ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него. О

 

О, Господи, спаси ме! О, Господи, помогни! Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен. Господ е Бог и ни осия. О

 

О Алилуя. Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              21,1-14

В онова време:

Исус пак се яви на учениците Си при Тивериадското море. А се яви тъй.

Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците му. Симон Петър им казва „Отивам да ловя риба.“ Казват му: „Ще дойдем и ние с тебе.“ Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ.

А когато се вече разсъмна, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Исус.

Исус им казва „Деца, имате ли нещо за ядене?“

Те Му отговориха „Не.“

А Той им рече: „Хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите.“ Хвърлиха и не можаха да я измъкнат поради многото риба.

Тогава ученикът, когото Исус обичаше, каза на Петър „Господ е.“ А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си (защото беше гол) и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораба (защото не бяха далеч от земята, на около двеста лакти), като влачеха мрежата с рибата.

А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб. Исус им казва „Донесете от рибата, що сега уловихте.“ Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Исус им казва „Дойдете, обядвайте.“ И никой от учениците не смееше да Го попита: „Кой си Ти?“ Понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба и им дава, също и рибата.

Това беше вече трети път, как Исус се яви на Своите.учениии, след като възкръсна от мъртвите.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.