обред погребение в дома на покойника

При погребение в дома на покойника

 

Свещеникът, облечен в рокета и виолетова стола отива в дома на покойника и пред ковчега казва:

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ, Исус Христос, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, който ни утешава при всяка наша скръб.

След това поръсва ковчега с благословена вода.

 

Псалм 129

Свещеникът:

Към тебе викам, Господи.

От дън душа викам към Тебе, Господи, Господи, чуй гласа ми.

Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми.

Ако си спомняш за беззаконията, Господи,

Господи, кой може да устои.

Но в Тебе е прошката на греховете, за да Ти се служи с почит.

Уповавам се на Господа, уповава се душата ми на Господа.

Душата ми очаква Господа повече отколкото стражата утрото, повече отколкото стражата утрото – да очаква Израел Господа.

Защото в Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението. И той ще избави Израел от всичките му беззакония.

 

Свещеникът: Господ да бъде с вас.

Отговор: И с твоя Дух.

Свещеникът: Да се помолим:

Господи, наклони ухото си към нашите молитви, с които коленопреклонно се молим на Твоята милост, да поставиш в страната на спокойствието и на светлината душата на своя (своята) раб (рабиня)…, която си отзовал от този свят, и заповядаш да бъде причислена към Твоите светни.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.


или

Свещеникът: Да се помолим:

Боже, Отец на милосърдието и на всяка утеха, който ни обичаш с вечна любов и превръщаш сянката на смъртта в зора на живот, погледни, молим Ти се, на твоите опечелени верни.

Бъди ни, Господи, прибежище и сила, за да се издигнем от мрака и скръбта, причинени от смъртта, към светлината и мира, който даваш, понеже си всред нас.

И понеже Твоят Син, наш Господ, унищожи със смъртта Си нашата смърт и с възкресението Си обнови живота, стори, молим Ти се, така да се стремим към Него, та след този преходен живот да се съединим някога със своите братя, там където ще бъдат изтрити от очите ни всички сълзи.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.


 

ЧЕТЕНЕ ОТ ВТОРАТА КНИГА НА МАКАВЕИТЕ (12, 43-46)

В онези дни Израилският вожд Юда събра две хиляди сребърни драхми и ги прати в Йерусалим, за да принесат жертва за греховете на покойните.

Добре и благочестиво постъпи, защото мислеше за възкресението. Защото, ако той не се надяваше, че падналите в битката ще възкръснат, излишно би било и напразно да се молим за мъртвите.

Но той мислеше, че на умрелите в благочестие е приготвена превъзходна награда. Каква света и благочестива мисъл!

Затова принеси за умрелите умилостивителна жертва, за да бъдат освободени от грях.

Това в Божие слово.

Отговор: Благодарим на Бога.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛМ

О: Ще отидем в дома Господен радостни.

Ще отидем в дома Господен радостни. Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен, ето нозете ми стоят в твоите порти, Йерусалиме. О.

 

Йерусалиме, който си устроен като град сглобен в едно, където възлизат Господните родове да славят името Господне. О.

 

Искайте мир за Йерусалим: да добруват ония, които Те обичат, да бъде мир в Твоите стени, добруване – в твоите чертози. О.

 

Заради своите братя и своите ближни казвам: мир на тебе, заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро. О.

 

ЧЕТЕНЕ ОТ ПЪРВОТО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ ПАВЕЛ АПОСТОЛ ДО КОРИНТЯНИТЕ (15, 51-57)

Братя, ето, аз ви съобщавам тайна; всички не ще починем, но всички ще се изменим изведнъж, в един миг, при звука на последната тръба, защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим; защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното – да се облече в безсмъртие. А когато това тленно тяло се облече в нетление, и това смъртно тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне написаното слово: “Смъртта бе напълно победена”.

Де ти е, смърт, победата? Де ти е, смърт, жилото? Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Да благодарим на Бога, който ни даде победата чрез нашия Господ Исус Христос.

Това е Божие слово.

Отговор: Да благодарим на Бога.

 

Стих преди Евангелието: Тази е волята на моя Отец: Да има вечен живот всеки, който вярва в Сина: и аз ще го възкреся в последния ден.

 

Свещеникът: Господ да бъде с вас.

Отговор: И с твоя дух.

Свещеникът: ЧЕТЕНЕ ОТ СВ. ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД ЙОАН (Йо. 11, 21-27)

Отговор: Слава на Тебе, Господи.

 

В онова време Марта рече на Исуса: Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Но сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Но Исус й рече: Брат ти ще възкръсне. Марта му каза: Зная, че ще възкръсне при възкресението, в последния ден”. Исус й рече: Аз съм възкресението и животът^ който вярва в Мене, и да умре, ще оживее. И няма да умре вовеки всеки, който живее и вярва в Мене. Ти вярвяш ли това?” Тя му отговори: “Да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Синът Божи, който идва на света”.

Това е слово Господне.

Отговор: Хвала на Тебе, Христе

 

МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ

Свещеникът: Да призовем с вяра Бога, Всемогъщия Отец, който възкреси от мъртвите Христа, Своя Син, за спасението на живите и мъртвите.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Да се помолим на Господа за този покойник… (тази покойница…), който (която) чрез кръщението бе приел (а) зародиша на вечния живот, за да благоволи да му (й) дари вечното общение със светиите.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Да се помолим на Господа за този покойник (тази покойница), който (която) се е хранил (а) с тялото Христово – хляба на вечния живот – за да го (я) възкреси в последния ден.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.


ЗА СВЕЩЕНИК:

Свещеникът: Да се помолим на Господа за този покойник, който в Църквата изпълняваше свещеническа служба, за да го направи участник в небесното богослужение.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.


Свещеникът: Да се помолим на Господа за душите на нашите братя, близки и благодетели, за да им даде награда за техния труд.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Да се помолим на Господа за всички, които са заспали с надежда за възкресение, за да ги приеме, в добротата си, в светлината на славата си.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Да се помолим на Господа за нашите братя, които тук се събраха с вяра и благочестие, за да ни събере с вяра и благочестие в славното свое царство.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Да се помолим:

Молим Ти се, Господи, нека смирената молитва на молещите се да бъде полезна за душите на Твоите раби и рабини, та да ги освободиш от всички грехове и да ги направиш съучастници в Твоето Изкупление. Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ПОСЛЕДНО ПРЕПОРЪЧВАНЕ И ПРОЩАЛНО СБОГУВАНЕ

Свещеникът: Изпълнявайки според християнския обичай задължението да погребем покойника, нека се молим от сърце на Бога, за когото всички живеят, да възкреси в силата и славата на светиите тленното тяло на този наш брат (тази наша сестра) и да заповяда душата му (й) да бъде причислена към светиите и починалите верни.

Да бъде милостив, когато го (я) съди, та освободен (а) от смъртта, изплатил (а) дълговете си, помирен (а) с Отца и отнесен (а) от Добрия пастир на раменете, да заслужи да се радва на вечното блаженство и общението на светиите, придружавайки вечния цар.

Всички се молят тихо; след това свещеникът поръсва и покъдява покойника.

Помогнете, Божи светци, посрещнете го (я), ангели Господни, и приемете му (й) душата: представете я пред лика на Всевишния.

Да те приеме Христос, който те призва в лоното Авраамово ангели да те заведат. И приемете душата му (й). Представете я пред лика на Всевишния.

Вечен покой дай му (й), милостиви Господи, и вечна светлина до го (я) озари. Представете я пред лика на Всевишния.

След това свещеникът се моли така:

Всемилостиви Отче, в твоите ръце предаваме душата на нашия брат (нашата сестра)… с непоколебимата надежда, че ще въскръсне в Христа в последния ден с всички, които са умрели в Христа.

Благодарим ти за всички благодеяния, с които бе обсипал през този земен живот твоя слуга (твоята слугиня), така че това е било за нас знак на твоята доброта и на блаженото общение на светците в Христа.

Господи, нека твоето милосърдно сърце бъде благосклонно към нашите молитви, та вратите на рая да се разтворят за твоя слуга (твоята слугиня) а ние, които оставаме тук, да се утешаваме взаимно с думите на вярата, докато се не срещнем всички с Христа и така да можем да бъдем винаги с Тебе и с нашия брат (нашата сестра) И….

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

Нека в рая теб Ангели отведат и като пристигнеш, нека те приемат мъчениците, и да те въведат в свещения град Йерусалим.

Нека Ангелският хор да те приеме и с бедния някога Лазар, покой вечен да получиш.

 

ШЕСТВИЕ ДО ГРОБА
Псалм 50

Помилвай ме, Боже по милостта си, и по многото си щедрости заличи беззаконието ми.

Напълно ме умий от моята вина и очисти ме от моя грях.

Защото беззаконието си аз съзнавам и моят грях е винаги пред мене.

Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Тебе извърших, тъй че ти си справедлив в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.

Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си.

Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и по-бял от сняг ще стана.

Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени.

Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.

Не ме отхвърляй от лицето си и Светия твой Дух не отнемай от мене.

Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.

Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.

Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;

защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

Жертва на Бога е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.

Стори добре Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените Йерусалимски;

тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

 

ПРИ ГРОБА

Следва молитва, ако гробът не е благословен.

Свещеникът: Да се помолим:

Господи Исусе Христе, който, почивайки три дни в гроба, освети гробовете на всички вярващи в Тебе, та като служат за погребване на телата, да увеличат и надеждата към възкресението; стори, в добротата си, този твой слуга (тази твоя слугиня) И… да почива и спи в мир в този гроб докато го (я) възкресиш и осветиш Ти, който си възкресенито и животът, та, в светлината на Твоето лице, да види в небето вечната светлина. Който живееш и царуваш во веки.

Отговор: АМИН.

Свещеникът поръсва гроба с благословена вода казвайки следните думи:

Понеже беше угодно на всемогъщия Бог да призове при себе си от този свят нашия брат (нашата сестра) И…, ние предаваме тялото му (й) на земята, за да се завърне там, откъдето е било взето.

Понеже като първороден измежду мъртвите възкръсна Христос, който ще преобрази нашето мизерно тяло и ще го направи подобно на Своето прославено тяло, да препоръчаме на Господа нашия брат (нашата сестра) И… за да го (я) вземе в Своя покой и да възкреси тялото му (й) в последния ден.

 

МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ

Да се помолим за нашия брат, (за нашата сестра) на нашия Господ Исус Христос, който казва:

Аз съм възкресението и живота, в мен който вярва и мъртъв дори да е бил ще живее, и който живее и вярва в мене, той няма да умре навеки.

Свещеникът: Благоволи, Господи, който пророни сълзи за умрелия Лазар, да изтриеш нашите сълзи.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи, Господи, който си възкресявал мъртъвци да дариш на нашия брат (нашата сестра) И… вечния живот.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи, Господи, който обеща на разкаяния разбойник рая, да въведеш в небето този наш брат (тази наша сестра).

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи, Господи, да причислиш към светците и избранниците нашият брат (нашата сестра) И… очистен (а) в свещената купел на кръщението и белязан (а) със свещеното помазание.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи, Господи, да допуснеш до трапезата на Твоето царство нашият брат (нашата сестра) когото (която) си хранил с тялото и кръвта Си.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи, Господи, да подкрепиш и нас, които скърбим за нашия брат (нашата сестра) И… чрез утехата на вярата и надеждата за вечен живот.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

 

Свещеникът: ОТЧЕ НАШ…

Да се помолим:

Излей, молим Ти се, Господи, милосърдието Си над този Твой починал раб (рабиня) И… за да не получи заслуженото наказание за делата си, защото в желанията си се придържаше към Твоята воля.

И както тук истинската вяра го (я) присъедини към числото на верните, така там Твоето милосърдие да го (я) пречисли към ангелските хорове.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

Свещеникът: Вечен покой дай му (й), Господи.

Отговор: И вечна светлина да го (я) озари.

Свещеникът: Нека в мир да почива.

Отговор: АМИН.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.