обредна Литургия при полагане монашески обети

ПРИ ПОЛАГАНЕ МОНАШЕСКИ ОБЕТИ

Тези литургии могаг да се четат в свещени одежди с бял цвят извън Предколедните, Постните, и Пасхалните Недели, и извън Тържествата и Пепеляна Сряда и цялата Велика седмица.

 

А. В деня на първите монашески обети

Входен Антифон                              Пс. 39,8-9

Ето ида, Господи, да изпълня волята ти, Боже мой, желая твоя закон в сърцето си.

 

Молитва

Стори, молим ти се, Господи, тези наши братя (сестри), на които внуши решението по-отблизо да следват Христа, да вървят благополучно по започнатия път, за да заслужат да ти принесат съвършен дар на преданост. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Приеми, молим ти се, Господи, жертвите и молитвите, които ти принасяме, чествувайки началото на монашеските обети, и стори на твоите раби (рабини) да дадат чрез твоята благодат обилни плодове. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие собствено, както в следващата литургия

Причастен                          Мр. 3,35

Който изпълни Божията воля, той е мой брат, моя сестра и майка.

 

Следпричастна

Да ни развеселят, Господи, приетите Тайнства, и стори чрез тяхната сила тези твои раби (рабини) да изпълняват започнатите обязаности на религията и непринудено да ти служат. Чрез Христа нашия Господ.

 

Б. В деня на вечните обети

Б1

Входен Антифон                              Пс. 121,1-2

Зарадвах се, когато ми казаха: Да идем в дома Господен. Ето нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме.

 

Молитва

Боже, който пожела кръщелната благодат в тези твои раби (раби­ни) да се прояви с така сила, че да се стараят по-отблизо да вървят по стъпките на твоя Син, стори, като се стремят постоянно към евангел­ското съвършенство, да увеличат светостта на Църквата и утвърдят апостолската й сила. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Приеми, в добротата си, Господи, даровете и обетите на твоите раби (рабини) и утвърди ги в твоята любов, като следват евангелските съвети. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие

В. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

В. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

В. Да благодарим на Господа нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогъ­щи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Който, произлязъл като неопетнено цвете от утробата на Девица­та, нарече блажени чистите по сърце, и чрез живота си показа превъз­ходството на целомъдрието. Който пожела да се придържа към твоята воля и станал за нас послушен до смърт, поиска да се принесе на Тебе като съвършена, благоуханна жертва. Който посвети за по-преданна служба на твоето величие оставилите заради Тебе всичко на земята и ги увери, че ще намерят съкровище в небето. Затова и ние с Ангелите и Светците пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:

Свет, Свет, Свет Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.

 

В Евхаристичните молитви полагането на обетите се възпоминава, според случая, по този начин

За мъже

а) В Първа Евхаристична молитва се чете собствено ханк иджитур:

”И така, молим ти се, Господи, приеми умилостивен и освети благосклонно това приношение, което ние, твои служители, и тези раби ти принасяме в деня на полагане обети, та тези, които, по твоя благо­дат, днес просветяват живота на Тебе, да заслужат да бъдат допуснати до радостта на вечната Пасха при славното пришествие на твоя Син. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

б) Към откъсите на Втората Евхаристична молитва след думите: Църковни служители, се прибавя

’’Спомни си, Господи, и за тези братя, които днес се посветяват на Тебе за вечна служба, и стори винаги да въздигат сърцето и ума си към Тебе и да прославят твоето име.”

 

в) Към откъсите на Третата Евхаристична молитва, след думите: Изкупения народ, се прибавя:

’’Благоволи да подкрепиш в светото решение и тези твои раби, които днес се обвързват със свещените връзки на религията, и стори да проявяват в твоята Църква новия и вечен живот, придобит чрез изкуплението на Христа.”

 

г) Към откъсите на Четвъртата Евхаристична молитва възпоми­нанието на вечните обети може да се прибави по този начин:

”3а всички църковни служители, които ти принасят жертвата и тези братя, които чрез полагане на вечни обети, по-преданно се посветяват на Тебе, и за онези, които тук присъствуват и за целия народ, и за всички, които искрено те търсят.”

 

За жени

а) В Първата Евхаристична молитва се казва собствено: ханк иджитур

”И така, молим ти с, Господи, приеми умилостивен и освети бла- госклонно това приношение, което ние, твои служители, и тези твои рабини ти принасяме в деня на полагане обети, та тези, които днес по твоя благодат, по-тясно се свързват с твоя Син, да го посрещнат с радост при славното му пришествие при окончанието на вековете. Чрез Христа нашия Господ. Амин

 

б) Към Втората Евхаристична молитва след думите църковни слу­жители, може да се прибави:

’’Спомни си, Господи, и за тези сестри, които оставиха всичко за­ради Тебе, за да те намерят във всичко и забравили себе си, да се грижат за нуждите на всички.”

 

в) Към откъсите на Третата Евхаристична молитва, след думите: Изкупения народ, се прибавя:

’’Благоволи да подкрепиш в светото решение и тези твои рабини, които се стараят чрез благочестивия си живот да следват Христа, и да свидетелствуват за евангелския живот и братската любов.”

 

г) Към откъсите на Четвъртата Евхаристична молитва възпоми­нанието на обетите може да се прибави по този начин:

”… както и за всички църковни служители, които ти принасят жертвата и за тези сестри, които днес чрез светия залог на религията напълно ти се посветяват, и за онези, които присъствуват, и за целия народ и за всички, които искрено те търся.”

 

Причастен                                         Гал. 2,19-20

Разпнах се с Христа. И вече не аз живея, а Христос живее в мене.

 

Следпричастна

След като приехме благоговейно божествените тайнства, смирено ти се молим, Господи, да разпалиш с огъня на Свети Дух тези твои раби (рабини), обвързани с Тебе чрез свещени обети, и да ги присъе­диниш чрез вечно общение към твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува през всички векове на вековете.

 

Благословение в края на литургията.

Бог, който вдъхновява добри желания, да разпалва вашите реше­ния и укрепва сърцата ви, за да запазите с постоянна вярност това, което сте обещали.

О. Амин.

Той да стори да вървите радостни в Христа по тесния път, кой­то избрахте, като носите с радост бремето на монашеския живот.

О. Амин.

Божията любов да направи от вас семейство, събрано в името на Господа, което да покаже образа на Христовата любов.

О. Амин.

И вас всички, които присъствувахте на този свет обред, да ви бла­гослови всемогъщият Бог Отец и Син и Свети Дух.

О. Амин.

 

Б2

Входен Антифон                           Пс. 65,13-14

Ще влеза в твоя дом със всесъжения, ще ти въздам моите оброци, които са изговорили устата ми.

 

Молитва

Господи, Свети Отче, утвърди, в добротата си, решението на тво­ите раби (рабини) И… и И… и стори кръщелната благодат, която желаят да укрепят с нови връзки, да покаже в тях пълното си въздей­ствие, чрез което да отдадат дължимата почит на твоето величие и да разпространяват с апостолска ревност царството на Христа, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Господи, приеми благосклонно даровете на твоите раби (рабини) и ги превърни в тайнството на изкуплението: и изпълни с даровете на Свети Дух този, който в бащинската си промисъл, призова да подра­жават по-отблизо твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува през всички векове на вековете.

 

Предисловие и собствени прибавки, виж по-горе

Причастен                                   Пс. 33,9

Вкусете и вижте, колко благ е Господ; блажен е човекът, който се на Него уповава.

 

Следпричастна

Да ни развесели, Господи, днешното тържество на утвърденото решение и благоговейно приемане на Божественото Тайнство и стори, в добротата си, двойният дар на благочестие да подбуди сърцата на твоите раби (рабини) с по-голяма любов към служба на Църквата и на хората. Чрез Христа нашия Господ.

 

Благословение в края на литургията.

Бог, който вдъхновява и възбужда светите решения да ви пази постоянно с благодатта си, за да изпълните вярно обязаностите на вашето призвание.

О. Амин.

Той да ви направи свидетелство и знак на Божествената любов всред всички народи.

О. Амин.

И да увековечи благосклонно в небето съюза, с който ви свърза на земята с Христа.

О. Амин.

И вас всички, които присъствувахте на този свет обред, да ви бла­гослови Всемогъщият Бог Отец, и Син и Свети Дух.

О. Амин.

 

В. В деня на подновяване обети

Входните и Причастните Антифони да се вземат, според случая, от една от предшествуващи литургии и след.

 

Молитва

Боже, който подреждаш тварите и управляваш хората, погледни на тези твои синове (тези твои дъщери), които желаят да потвърдят посветяването си, и стори от ден на ден все по-тясно да се свързват с тайната на Църквата и да се отдадат по-усърдно за благото на чове­шкото семейство. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Погледни, в добротата си, молим ти се, Господи, даровете на твоя народ, които тези наши братя (сестри) увеличават чрез подновеното посветяване в целомъдрие, бедност и послушание, и превърни времен­ните дарове в тайнството на вечността и направи сърцата на принася­щите ги подобни на образа на твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува през всички векове на вековете.

 

Предисловие и собствени прибавки, виж по-горе.

Следпричастна

След като приехме небесните тайнства, смирено ти се молим, Господи, тези твои верни, които с такова упование със свръхестествената благодат подновиха трудните решения, да бъдат подкрепени със сила­та на Христа и защитени чрез закрилата на Свети Дух. Чрез Христа нашия Господ.

 

Г   25- или 50-годишнина на монашески обети

Входните и причастните Антифони се вземат, според случая, от една от предшествуващи литургии.

 

Молитва

Господи, Боже верни, дай ни, молим ти се, да ти благодарим за твоето благоволение към нашия брат И…, който днес желае да подно­ви получения дар от тебе. Подкрепи в него духа на съвършена любов, за да служи по-ревностно винаги за твоя слава и за душеспасението. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе жи­вее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Приеми, Господи, заедно с даровете приношението на нашия брат И…, който днес желае да потвърди, и чрез силата на Свети Дух все повече да се преобразява в твоя любезен Син, който живее и царува през всички векове на вековете.

 

Следпричастна

Приехме, Господи, Тялото и Кръвта на твоя Син, който ни дари в радостното чествуване на тази годишнина; дай, молим ти се, нашия брат И… възобновен с небесния хляб и питие, да добие вечната на­града чрез посветения път, който води към тебе. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.