обредна Литургия при миропомазанието

РАЗДАВАНЕ НА ТАЙНСТВАТА

ПРИ МИРОПОМАЗАНИЕ

Тази литургия се отслужва в одежда с бял или червен цвят, когато през самата литургия, било непосредствено преди, било след литургията, се извършва Миропомазание.

Може да се чете през всички дни, с изключение на Предколедните, Постните и Пас­халните Недели и на Пепеляна Сряда и през цялата Велика Седмица.

 

А

Входен Антифон                             Иезек. 36, 25-26

Господ казва: Ще ви поръся с чиста вода, и ще ви дам ново сърце, и нов дух ще ви дам.

 

Молитва

Стори, молим ти се, всемогъщи и милостиви Боже, идващият Све­ти Дух да благоволи чрез пребиваването си да ни направи храм на своята слава. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

или

Изпълни, в добротата си, молим ти се, Господи, над нас обеща­нието си, та идващият Свети Дух да ни направи пред света свидетели на Евангелието на нашия Господ Исус Христос, който е Бог и с те­бе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Приеми благосклонно, молим ти се, Господи, обетите на твоите верни, и стори да нарастват непрестанно като негови свидетели, участвувайки в спомена на неговото изкупление, чрез което той заслужи за нас твоя Дух и който живее и царува през всички векове на вековете.

 

Когато се употребява Римския Канон, казва се собствено Ханк Иджитур.

И така, молим ти се, Господи, приеми благосклонно това приношение, което ние, твои служители и цялото твое семейство Ти принася­ме за тези също, които си благоволил да възродиш чрез Кръщението, да утвърдиш с печата на Свети Дух, молим ти се, Господи, умило­стивен да приемеш и благосклонно в тях да запазиш твоята благодат. Чрез Христа нашия Господ.

 

Причастен                        Срв. Евр. 6,4

Ликувайте всички в Господа, които сте били посветени, които сте вкусили от небесния дар, и сте станали причастници на Светия Дух.

 

Следпричастна

Господи, придружавай и в бъдеще с твоето благословение пома­заните със Светия Дух и нахранените с тайнството на твоя Син, та, след като превъзмогнат всички трудности, да радват със светост тво­ята Църква, и да подпомагат с делата си нейното преуспяване в света. Чрез Христа нашия Господ.

 

Благослов на края на литургията.

Вместо обикновеният благослов на края на литургията се употребява следващия, или молитвата над народа, посочена по-долу.

Да ви благослови всемогъщият Бог Отец, който яви възроди чрез вода и Свети Дух като негови чеда, да ви пази в своята бащинска любов.

О. Амин.

Да ви благослови неговият Единороден Син, който обеща на сво­ята църква непрестанно присъствие на Светия Дух на истината, да ви затвърди в изповядването на истинската вяра.

О. Амин.

Да ви благослови Светият Дух, който е слязъл като огън на лю­бов в сърцата на учениците, да ви събере в единството на Божието семейство и чрез изпитанията в живота да ви доведе до радостта на царството.     

О. Амин.

Да ви благослови всемогъщия Бог Отец, Син и Свети Дух.

О. Амин

Или

Молитва над народа

Вместо по-горе посоченият благослов, може да се употреби молитвата над народа. Дяконът или служителят подканва верните:

Наведете се за благословение

Утвърди, Боже, това, що си извършил в нас, и запази даровете на Свети Дух в сърцата на твоите верни, за да не се срамуват да изпо­вядват пред света разпънатия Христос и да изпълняват заповедите му с преданна любов. Чрез Христа нашия Господ.     

О. Амин

Да ви благослови всемогъщия Бог Отец, Син и Светr Дух.    

О. Амин

 

В

Входен Антифон                        В Срв. Рим. 5,5.8.11

Божията любов се е изляла в нашите сърца чрез живеещия в нас Негов Дух.

 

Молитва

Молим ти се, Господи, благоволи да излееш над нас твоя Свети Дух, та всички, живеейки в единството на вярата и укрепени със сила­та на неговата любов, да достигнем до мярката на пълното Христово съвършенство. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Господи, приеми благосклонно ведно с твоя Единороден Син те­зи твои верни, та, белязани с неговия кръст и с духовно помазване, и принасяйки се с Него постоянно в жертва, да заслужат в бъдеще по-обилно да се излее над тях твоят Дух. Чрез Христа нашия Господ.

 

Когато се употребява Римски Канон, казва се Ханк Иджитур собствено, както на стр.239.

Причастен                               Пс. 33,6.9

Пристъпете към Господа и ще просияете: Вкусете и вижте, колко благ е Господ.

 

Следпричастна

Господи, направи да опознаят целия закон тези, които обсипа с дарове и подсили с храната на твоя Единороден Син, за да проявяват пред света винаги свободата на осиновението и да могат със светостта да изявят пророческия дар на твоя народ. Чрез Христа нашия Господ.

Тържествен благослов или молитва над народа

 

С

ДРУГИ МОЛИТВИ (УПОТРЕБЯВАТ СЕ СПОРЕД СЛУЧАЯ)

 

Молитва

Молим ти се, Господи, Утешителят, който от Тебе произхожда, да просвети нашите умове и ни въведе във всяка истина, както обеща твоят Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Приеми, молим ти се, Господи, приношението на твоето семей­ство, та тези, които приеха дара на Свети Дух, да запазят даденото и да достигнат до вечната награда. Чрез Христа нашия Господ.

 

Следпричастна

Господи, влей в нас Духа на твоята любов, за да направиш едино­душни в благочестието тези, които нахрани с един и същ хляб. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.