обредна Литургия ПРИ КРЪЩЕЛНИТЕ ИЗПИТИ

ПРИ КРЪЩЕЛНИТЕ ИЗПИТИ

Тази литургия се употребява, когато се провеждат изпити, било в определено за тях време, т.е. в 3, 4 и 5 Постна неделя, било през друго време.

 

Входен Антифон                                   Иезек. 36,23-26

Когато покажа върху вас светостта си, ще ви събера от всички страни; и ще ви поръся с чиста вода, и вие ще се очистите от всички ваши скверности. И ще ви дам нов дух, казва Господ.

 

Молитва

При първия изпит

Стори, молим ти се, Господи, нашите избраници да пристъпят до­стойно и благоразумно към изповядване на твоята хвала, за да бъдат възобновени чрез твоята слава в предишното достойнство, което бяха изгубили поради първородното провинение. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

При втория изпит

Всемогъщи вечни Боже, увеличи с духовна радост твоята Църква, за да се възродят за небето тези, които по произход са земни. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

При третия изпит

Стори, Господи, нашите избраници, поучени в светите тайни, да бъдат възобновени чрез Кръщението и присъедини към членовете на твоята Църква. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

При първия изпит

Молим ти се, Боже, твоето милосърдие по подходящ начин да предваря и чрез благочестиво поведение доведе твоите раби до прие­мането на тези тайни. Чрез Христа нашия Господ.

При втория изпит

Господи, радостни принасяме даровете на вечното лечебно сред­ство и смирено се молим; стори достойно да ги почитаме и по подхо­дящ начин за извършваме жертвоприношението за кръщаемите. Чрез Христа нашия Господ.

При третия изпит

Изслушай ни, всемогъщи Боже, и благоволи да очистиш чрез дей­ствието на това жертвоприношение твоите раби, които изпълни с пър­воначалните познания на християнската вяра. Чрез Христа нашия Гос­под.

 

Казва се собствено предисловие определено за всяка Постна Неделя или в други дни предисловие ”де темпоре”.

Когато се употребява Римския Канон, във възпоминанието на живите да се споменат кръстниците, и се казва собствено:

 ’’Спомни си, Господи, за твоите верни, които ще бъдат кръстници на твоите избраници при светото Кръще­ние (казват се имената на кръстниците) и всички тук присъствуващи, чиято вяра и преданост ти са познати… и т.н., стр.202 №81

 

Ханк иджитур

И така, молим ти се, Господи, приеми благосклонно това приношение, което ти принасяме за твоите раби и рабини, които си бла­говолил да причислиш, избереш и призовеш към вечен живот и към блажения дар на твоята благодат. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Причастен

Когато се чете Евангелието за Самариянката             Ив. 4,13-14

Който пие водата, която аз ще му дам, казва Господ, ще стане в него извор на вода, която тече за вечен живот.

Когато се чете Евангелието за Слепородения            Срв. Ив. 9,11

Господ намаза очите ми: и отидох, умих се и прогледнах и повяр­вах в Бога.

Когато се чете Евангелието за Лазар                          Ив. 11,24

Всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре на веки, казва Г оспод

 

Следпричастна

При първия изпит

Помогни, молим ти се, Господи, с въздействието на изкуплението и закриляй достойно подготвяните за тайнствата на вечното спасение. Чрез Христа нашия Господ.

При втория изпит

Молим ти се, Господи, винаги въздигай, поправяй, закриляй, в добротата си, подчиненото на тебе семейство и го ръководи с твоята милост към спасението. Чрез Христа нашия Господ.

При третия изпит

Молим ти се, Господи, твоят народ да съдействува и от все сър­це, подчинен на Тебе, да постигне, обезпечен от всяко смущение, с готовност да прояви радостта на своето спасение и да се моли за въз­раждащите се. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.