обредна Литургия при брака

РАЗДАВАНЕ НА ТАЙНСТВАТА

ЗА МЛАДОЖЕНЦИТЕ

 

Отслужване на бракосъчетанието

Всеки път, когато бракосъчетанието се отслужва през литургията, свещеникът се облича с бели одежди и се казва литургията ”3а младо­женците”.

Ако обаче е неделя или тържество, казва се литургията за деня, като се дава през нея благослов на младоженците и според нуждата, последното собствено благословение.

Понеже литургията на словото при отслужване на бракосъчета­нието се предлага като катехетика за самото Тайнство и за задълже­нията на младожениците, когато литургията за ’’Младожениците” се забранява (освен при Тридницата, Тържеството за Рождество Христо­во, Богоявление, Възнесение, Петдесятница и Тяло и Кръв Христови, или други тържества, които трябва да се спазват по заповед), може едно от четивата да се вземе от предвидените текстове за отслужване на бракосъчетанието.

Освен това през неделите на Коледното време и ’’През година­та”, ако в литургията, през която се отслужва бракосъчетанието, не се участвува от енориашите, може да се вземе и цялата литургия ”3а младоженците”.

Ако бракосъчетанието се отслужва през Предколедно или Постно време или в дни, имащи покаятелен характер, енористът трябва да напомни да се има предвид особеното естество на това литургично време.

 

Входен Антифон                                  Пс. 19,3.5

Господ да ви прати помощ от светилището си; от Сион да ви под­крепи. Господ да изпълни желанието на сърцето ви; да осъществи всяко ваше добро намерение.

Или                                                         Пс. 89,14.17

Насити ни рано, Господи, с твоята милост; и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни. Да бъде благословението на Господа върху нас и върху труда на ръцете ни

Или                                                        Пс. 144,2.9

Всеки ден ще Те благославям, Господи, и ще възхвалявам твоето име от века до века, защото си благ към всички и твоите щедрости са върху всички твои твари

 

Молитва

Боже, който освети брачния съюз чрез толкова възвишено тай­нство, че го направи символ тайственото съединение на Христа с Цър­квата, стори тези младоженици да покажат с живота си действител­ността на тайнството, което приемат чрез вярата. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в един­ство със Светия Дух през всички векове на вековете.

или

Боже, който, създавайки човешкия род, пожела да съществува един­ството между мъжа и жената, свържи в единствена връзка на любовта твоите чеда, които сключват брачен съюз, та, както даряваш да цъфтят в обичта, дари ни да бъдат така и свидетели на самата любов. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

Или

Изслушай, Господи, нашите смирени молитви и излей, в добро­тата си, своята благодат върху тези младоженици; които встъпват в брачен съюз пред твоя олтар, ще бъдат утвърдени във взаимна лю­бов. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

Или

Всемогъщи Боже, стори тези твои верни, на които предстои да се свържат чрез тайнството брак, да растат във вярата, която изповяд­ват, и с възпитаните си в християнска вяра деца да обогатят Църквата. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе жи­вее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Приеми, молим ти се, Господи, жертвоприношението, като пот­върждение на свещения брачен обред, и като си дарител на делото, бъди и ръководител. Чрез Христа нашия Господ.

Или

Приеми, Господи, в добротата си, даровете, които с радост Ти принасяме и с бащинска любов пази тези младоженици, които свърза в брачен съюз.

Или

Изслушай, Господи, нашите смирени молитви, и благосклонно приеми тези дарове, които Ти принасяме за тези твои верни, свър­зани от Тебе със свещен брачен съюз; и нека чрез тези тайни бъдат укрепени във взаимна обич и любов към Тебе. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие: За достойнството на брачния съюз.

В. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

В. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

В. Да благодарим на Господа нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогъ­щи вечни Боже: който пожела съюзът между съпрузите да бъде нераз- трогаема връзка на любов и мир и плодовитостта на християнското семейство да увеличи числото на твоите чеда.

В своето Провидение и със своята благодат Ти разпореждаш по неизразим начин раждането на деца да обогатява човечеството и тя- хното духовно възраждане да увеличава Църквата, чрез Христа нашия Господ. Чрез когото заедно с Ангелите и всички Светци пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:

Свет, Свет, Свет, Господ Бог Саваот…

 

Или

Предисловие: За великото тайнство на бракосъчетанието.

В. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

В. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

В. Да благодарим на Господа нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогъ­щи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Защото установи нов завет с народа си, та изкупен чрез тайна­та на смъртта и възкресението на Христа, да участвува чрез Него в божественото естество и да стане наследник на славата му в небето.

Чрез брачния съюз между мъжа и жената Ти пожела да изразиш великото богатство на твоята благодат, за да ни призовеш чрез извър­шването на тайнството към неизразимия промисъл на твоята любов. Затова и ние с Ангелите и всички Светци Те възхваляваме, като без­спирно казваме:

Свет, Свет, Свет Господ Бог Саваот…

 

Или

Предисловие: За бракосъчетанието като знак на божествената любов.

В. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

В. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

В. Да благодарим на Господа нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогъ­щи вечни Боже:

Който пожела да издигнеш човека, създаден по твое благоволение, до толкова велико достойнство, че отпечата със съюза между мъжа и жената истинския образ на твоята любов.

Защото както го създаде от любов, така не преставаш да го при­зоваваш към закона на любовта, за да го направиш участник и твоята вечна любов. И тази тайна на неговия брачен съюз е знак на твоята любов, и осветява същевременно човешката любов, чрез Христа на­шия Господ. Чрез когото с Ангелите и всички светци пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:

Свет, Свет, Свет Господ Бог Саваот…

 

Когато се употребява Римския Канон, казва се: И така собствено. Думите, които са в скоби, могат – според нуждата, да се пропуснат.

”И така, молим Ти се, Господи, приеми благосклонно това при- ношение, което ние, твои служители, и тези младоженици И… и И… и цялото твое семейство, което се моли за тях, принасяме на твоето величие и както ги допусна до бракосъчетанието, така (ги зарадвай с дара на желаната челяд) и стори да стигнато до дълбока старост. Чрез Христа нашия Господ.

 

Молитва за съпругата и съпруга

След Отче наш, изоставя се: Избави ни… свещеникът, обърнат към младоженците, казва благословението над тях, което следва:

В молитвата, ако единият или двамата младоженици не се приче­стяват, могат да се пропуснат думите (както са единни чрез тайнството на Тялото и Кръвта Христови).

В молитвата ’’Боже, който с всемогъщата си власт; ’’Боже, който освети;” ’’Боже, чрез когото жената” могат да се пропуснат, според нуждата две от трите молитви, като се каже онази, която отговаря на четеното на литургията.

В последния параграф на тази молитва, думите, заградени със ско­би, могат да се пропуснат, ако това се налага от положението, напри­мер ако младожениците са възрастни.

Свещеникът прав, с прибрани ръце, казва:

’’Възлюбени братя, да призовем смирено господа, да излее своя благослов и благодат върху тази своя рабиня, която в Христа сключи брак с този мъж, та свързани чрез свещен съюз да бъдат единодушни в любовта (както са единни чрез тайнството на Тялото и Кръвта Хри­стови).”

И всички кратко се молят тихо. После свещеникът, с разтворени ръце, продължава:

’’Боже, който с всемогъщата си власт създаде всичко, и след като постави в ред стихиите на света, създаде човека по свой образ, даде на мъжа в лицето на жената помощница, за да не бъдат вече двама, а една плът, като ни учиш, че никога не е позволено да се разтрогне това, което си благоволил да установиш като едно цяло:

Боже, който освети съпружеското съжителство чрез толкова го­ляма тайна, та в брачния съюз Ти ни даде преобраза на свещения съюз на Христа и Църквата;

Боже, чрез когото жената се съединява с мъж, в обществото, ко­ето е било първо установено, получава онова благословение, което не е било отменено ни чрез наказанието за първоначалния грях, ни чрез присъдата на всеобщия потоп;

Погледни благосклонно на тази твоя рабиня, която свързва в бра­чен съюз, желае твоята помощ и подкрепа; да пребъдва в деня бла­годатта на любов и мир, и да подражава примерите на светите жени, които Свещеното Писание възхвалява.

Нека мъжът й има пълно доверие в нея и след като я признае за равностойна своя другарка и сънаследница на благодатта и вечния жи­вот, да й отдава дължимата почит и я обича винаги със същата любов, с каквато Христос обикна Църквата си.

И сега Ти се молим, Господи, тези твои слуги да останат привър­зани към вярата и законите, и верни в любовта си, да се отличават с благонравен живот; подкрепени със силата на Евангелието, да да­ват добро свидетелство за Христа; (нека дочакат челяд, нека бъдат отличаващи се по добродетели родители; да видят и двамата чеда от чедата си) и, след като постигнат желаната дълбока старост, да по­лучат живота на блажените в небесното царство. Чрез Христа нашия Господ.

О. Амин.

 

или

Молитва за съпругата и съпруга

След Отче наш, изоставя се ’’Избави ни”, свещеникът, обърнат към младожениците, казва благословениего над тях, което следва.

В молитвата ’’Свети Отче” може да се пропусне, според нуждата, един от двата параграфа ’’Свети Отче”, ’’Боже, който за да откриеш”, като се каже онзи, който отговаря на литургийното четиво.

Свещеникът със събрани ръце казва:

Да се помолим на Господа за тези младожени­ци, които се приближават до олтара, за да сключат брак (та, като съпричастници в тялото и кръвта на Христа), да бъдат винаги свързани във взаимна любов.

И всички тихо се молят за малко време. След това свещеникът:

Свети Отче, Ти създаде човека по свой образ и подобие; Ти ги сът­вори мъж и жена, та свързани телом и духом, да могат да изпълнят в света своята задача.

Боже, който, за да откриеш промисъла на твоята любов, поже­ла да изобразиш във взаимната любов на съпрузите съюза, който бе благоволил да сключиш със своя народ, та съюзът между съпрузите в тайнството брак да изрази тайнственото брачно съединение на Христа с Църквата, простри, молим Ти се, в добротата си, твоята десница на тези твои раби И… и И…

Стори, Господи, тези, които се свързват чрез това тайнство, да си предават взаимно плодовете на твоята любов, и показвайки си взаимно знака на твоето присъствие, да бъдат едно сърце и една душа. На­прави, господи, да поддържат с труда си семейството си, което обра­зуват, и след като възпитат децата си в духа на Евангелието, да ги подготвят за членове на небесното семейство.

Благоволи да обсипеш с твоите благословии тази твоя рабиня И…, та изпълнявайки задачата на съпруга и майка, да стопля домашното огнище с чиста света любов и нежност. Излей и върху този твой раб И… небесното си благословение, за да изпълнява достойно задълже­нията си на верен съпруг и примерен баща.

Стори, свети Отче, тези, които се свързаха в свещен брачен съюз пред тебе и желаят да пристъпят към твоята света трапеза, да имат щастието един ден да вземат участие в небесната радост. Чрез Христа нашия Господ. О. Амин.

 

Или

Молитва над съпругата и съпруга

След Отче наш, изоставя се ’’Избави ни…” свещеникът обърнат към младожениците, казва благословението, което следва:

’’Възлюбени братя, да призовем чрез нашите смирени молитви Бо­жия благослов върху тези съпрузи, за да ги подкрепя благосклонно с помощта си, след като ги е свързал в тайнството брак.

И всички кратко се молят тихо.

После свещеникът с разтворени ръце, продължава:

Свети Отче, Творец на света, който създаде мъжа и жената по свой образ, и пожела да излееш обилно благословението си върху техния съюз, смирено Ти се молим за тази съпруга, която днес се свързва с мъжа си чрез тайнството брак.

Да слезе, Господи, върху нея и върху другаря й в живота обил- ната твоя благословия, та ползвайки се от взаимния дар на брачния живот да украсяват семейството си с деца и да умножават членовете на Църквата.

Да те възхваляват, Господи, в радостта си, да Те търсят в скръбта; Твоето присъствие да им помага в труда, да Те почуствуват в молит­вите на твоята Църква и да свидетелствуват за Тебе пред света, и след като постигнат дълбока щастлива старост, да влезат в небесното цар­ство с всички приятел, коитр сега ги обкръжават. Чрез Христа нашия Господ.

О. Амин.

 

После продължава, по обикновен начин, литургията.

Причастен                                        Еф. 5,25.27

Христос обикна Църквата и предаде Себе си за нас, за да я пред­стави на Себе си като света и непорочна невеста.

Или                                                     Ив. 13,34

Нова заповед ви давам да се обичате един други, както ви възлю­бих аз, казва Господ.

 

Следпричастна

Господи, подкрепяй чрез силата на това жертвоприношение, уста­новеното от Твоето Провидение дело и стори да бъдат единодушни в любовта тези, които свърза със свещен съюз (и нахрани със същия Хляб и Кръв). Чрез Христа нашия Господ. О. Амин.

Или

След като взеха участие в твоята трапеза, тези младоженици, мо­лим ти се, Господи, свързани в тайнството брак да ти бъдат винаги верни и да възвестяват на хората твоето име. Чрез Христа нашия Господ.

 

Благословът на края на литургията

Бог, вечният Отец, да ви запази единодушни във любов; мирът Христов да пребъдва във вас и винаги да остане във вашия дом.

О. Амин.

Бъдете благословени в чедата си, имайте утеха от приятелите си и истински мир с всички.

О. Амин.

Свидетелствувайте в света за Божията любов и всички онези скър­бящи и бедни на които се притечете на помощ, да ви приемат в радост във вечните Божии селения,

О. Амин.

И вас всички тук присъствуващи да ви благослови всемогъщият Бог Отец и Син и Свети Дух.

О. Амин.

 

Или

Бог, всемогъщият Отец, да ви дари своята радост и децата да бъ­дат за вас знак на Божието благословение.

О. Амин.

Единородният Син да ви подкрепя благосклонно в щастие и неща­стие.

О. Амин.

Свети Дух да излива винаги в сърцата ви своята любов.

О. Амин.

И вас всички тук присъствуващи да ви благослови всемогъщият Бог, Отец и Син и Свети Дух.

О. Амин.   

 

или

Да ви даде Господ да очаквате с радост вечното блаженство, след като засвидетелствувате вярата си в неговото възкресение.

О. Амин.

И вас всички тук присъствуващи да ви благослови всемогъщият Бог, Отец, и Син и Свети Дух.

О. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.