обредна Литургия при благославяне на игумен/ка

ПРИ БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ИГУМЕН И ИГУМЕНКА

 

Входен Антифон                             Ив 15, 16

Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ.

Или                                                    Кол. 3,14-15

А над всичко това имайте любов, която е свръзка на съвършен­ството; и мир Христов да цари в сърцата ви.

 

Молитва

Дай, молим ти се, Господи, на този твой раб И…, когото си избрал за игумен на тази общност, та с делата и науката си да поучава духо­вете на братята си в това, което е праведно, докато радостно заедно с тях получи надплатата на вечното възнаграждение от Тебе, благия Пастир. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Приеми, молим ти се, Господи, даровете на твоите раби и стори, отдавайки се сами в духовна жертва, да се изпълнят също с истинско смирение, послушание и мир. Чрез Христа нашия Господ.

 

а) В Евхаристичните молитви посветяването на девици се възпоминава със следващите формули: Когато се употребява Римският Канон се чете собствено: Ханк иджитур:

”И така, молим ти се, господи приеми благосклонно това прино- шение, което ние, твои служители, и тези твои рабини принасяме в деня на тяхното посветяване, та тези, които по твоя благодат, днес по-тясно се свързаха с Твоя Син, да могат радостно да го посрещнат, когато при свършека на света ще дойде в славата си. Чрез Христа нашия Господ. Амин

б) Към откъсите във Втората Евхаристична Молитва след думите: църковни служители, се прибавя:

’’Спомни си, Господи, и за тези сестри, които днес освети с духовно помазание, за да могат със запалени светилници на любовта и вярата да служат постоянно на Тебе и на твоя народ, очаквайки пришествието на младоженеца Христа.”

в) Към откъсите в Третата Евхаристична Молитва след думите: изкупения народ, се прибавя:

’’Благоволи, Господи, да укрепиш в светото решение тези твои ра­бини, които се стараят да подражават на Христа чрез посветяването си и да свидетелствуват за Евангелския живот и братската любов.”

г) Към откъсите в Четвърта Евхаристична Молитва, възпомина­нието за може да се прибави по този начин:

’’Както и за всички църковни служители и за тези сестри, които днес посвети за божествена служба, за постоянно обслужване на хора­та, и за тези, които ти принасят службата, и за тук присъствуващите и за всички, които искрено те търсят.”

 

Причастен                            Пс. 41,2

Както кошута жадува за вода потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе.

 

Следпричастна

Господи, изпълнени със свети дарове, смирено ти се молим, пове­дението на твоите рабини И… и И… да благоприятствува напредъка на човешкото общество и да бъде полезно за увеличаването на Цър­квата. Чрез Христа нашия Господ.

 

Благословение в края на Литургията

Всемогъщият Отец да запази чрез своето покровителство ненакърнено решението да водите блажен девствен живот, което вля в сърцата ви.

О. Амин.

Господ Исус, който свързва за себе си в брачен съюз сърцата на посветените девици, да направи плодородни вашите сърца чрез слово­то на Божественото семе.

О. Амин.

Свети Дух, който осени Девицата, и който днес освети със слиза­нето си сърцата ви, да ви разпали за служба на Бога и Църквата.

О. Амин.

И вас всички, които присъствувате на този свет обред, да ви бла­гослови Всемогъщият Бог Отец и Син и Свети Дух.

О. Амин.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.