библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Мойсей в Мадиамската земя

Историята на Спасението

Мойсей в Мадиамската земя

Когато Мойсей порасна, излезе сред братята си и видя теглилата им. Видя как египтянин бие евреин, един от братята му. Тогава се огледа и като видя, че няма никой, Мойсей уби египтянина и го скри в пясъка.

На другия ден излезе пак. И видя, че двама евреи се карат. Мойсей рече на виновния:

„Защо биеш ближния си?“

А той отвърна: „Кой те постави началник и съдия над нас? Да не мислиш да ме убиеш, както вчера уби египтянина?“

Мойсей се уплаши и си рече: „Със сигурност това нещо се е разчуло.“

А когато и фараонът научи, поиска да погуби Мойсей. Но Мойсей побягна от него и се спря в Мадиамската земя. И седна при един кладенец.

Мадиамският свещеник имаше седем дъщери. Те дойдоха при кладенеца. Извадиха вода и напълниха коритата, за да напоят овцете на баща си. Но дойдоха овчари и ги отпъдиха. Тогава Мойсей стана и ги защити. Извади вода и напои овцете им.

Когато се върнаха при баща си, той ги попита:

„Защо толкова скоро си дойдохте днес?“

Те отговориха:

„Един египтянин ни защити от овчарите. Дори ни извади вода и напои овцете.“

„Къде е той? – попита бащата дъщерите си,- Защо го оставихте? Повикайте го да яде хляб с нас!“

На Мойсей се понрави да живее в къщата на този човек.

Мадиамският свещеник даде за жена на Мойсей дъщеря си Сепфора. Тя зачена и роди син. Мойсей го нарече с името Гирсам, защото казваше той: „Станах пришелец в чужда земя.“

След време умря египетският цар. Си­новете на Израил стенеха от робия и викаха от тежка работа. И викът им стигна до Бог. Чу Бог стенанията им и си спомни за Своя завет с Авраам, Исаак и Яков. Бог погледна милостно към синовете на Израил и се смили над тях.

 

Бог повика Мойсей

Мойсей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадиамския свещеник. Веднъж откара стадото далече в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. И яви му се Ангел Господен в огнен пламък сред една къпина. Мойсей видя, че къпината гори в огън, но не изгаря.

Тогава си рече:

„Ще ида да погледам това голямо явление как къпината не изгаря.“

Господ видя, че той идва, и извика към него от къпината:

„Мойсее, Мойсее!“

Той отговори:

„Ето ме, Господи!“

И рече Бог: „Не се приближавай насам. Събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя свята.“

След това му каза:

„Аз съм Бог на баща ти, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков.“

Тогава Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бог.

И рече Господ:

„Видях страданието на Моя народ в Египет и чух неговия вик от робията на угнетителите. Аз зная неволите му и отивам да го избавя от ръцете на египтяните. Ще го изведа от тази земя в земя добра и пространна, където тече мед и мляко. И така, върви! Аз те изпращам при фараона. А ти изведи от Египет Моя народ, синовете на Израил.“

Мойсей продума на Бог: „Кой съм аз, та да ида при фараона и да изведа от Египет синовете на Израил?“

Бог рече:

„Аз ще бъда с тебе! Ето ти знак, че Аз те пращам – когато изведеш Моя народ от Египет, от тази планина ще отправите молитва към Бог.“

Мойсей отвърна: „Ето, аз ще отида при синовете на Израил и ще им кажа: „Бог на вашите отци ме изпрати при вас.“ А те ще ме попишат: „Как Му е името?“ Какво да им кажа?“

Тогава Господ отговори на Мойсей: „АЗ СЪМ, КОЙТО СЪМ. Така кажи на Израилевите синове – „АЗ, КОЙТО СЪМ“ ме изпрати при вас. Господ, Бог на отците ви, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков, ме прати при вас.“ Ето, Моето име е навеки и споменът за Мене е от род в род. Иди, събери старейте на Израил и им кажи какво ти известих. Те ще послушат гласа ти. После ще отидеш със старейте при египетския цар и ще му кажете: „Господ, Бог на евреите, ни повика. Пусни ни на три дни път в пустинята, за да принесем жертва на Господ, нашия Бог.“ Но Аз зная, че фараонът няма да ви позволи да отидете, ако не го принуди силна ръка. Затова ще простра ръката Си и ще поразя Египет с всички Мои чудеса, които ще направя. След това той ще ви пусне да си отидете.“

 

Мойсей се оправдава

Мойсей попита: „Ами ако те не ми повярват и не послушат гласа ми, а рекат: „Не ти се е явил Господ?“

Тогава Господ му рече:

„Какво е това в ръката ти?“

Той отговори: „Тояга.“

„Хвърли я на земята!“ – заповяда му Господ.

Мойсей я хвърли и тоягата се превърна в змия. Мойсей побягна от нея.

Но Господ му каза: „Простри ръката си и я хвани за опашката.“

Мойсей простря ръката си и я хвана. И тя отново стана тояга в ръката му.

„Това е, за да повярват, че ти се е явил Господ, Бог на отците им, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков.“

После Господ му каза: „Сложи ръката в пазвата си!“

Мойсей сложи ръка в пазвата си. Когато я извади, тя бе побеляла като сняг от проказа. „Сложи ръката пак в пазвата си!“ – нареди му Господ. И той си сложи ръката в пазвата. Когато я извади, тя пак беше като тялото му.

„Ако не ти повярват и не послушат гласа на първата личба, те ще повярват на втората. Ако не повярват и на тия две личби и не послушат гласа ти, вземи вода от реката и я излей на земята! Водата ще се превърне в кръв.“

Тогава Мойсей рече на Господ:

„Моля ти се, Господи, аз не съм красноречив. Такъв си бях и вчера, и завчера, такъв съм си и откакто почна да говориш с Твоя раб. Аз говоря тежко и заеквам.“ Господ му отговори: „Кой е дал уста на човека? Кой го прави ням, глух, зрящ или сляп? Не Аз ли, Господ Бог! И така, върви! Аз ще бъда с тебе, когато говориш, и ще те науча какво да говориш.“

Мойсей рече: „Моля ти се, Господи, прати някой друг, когото можеш да пратиш!“ Тогава се разпали гневът на Господ и Той рече на Мойсей:

„Нали имаш брат левитин – Арон? Аз зная, че той може да говори. Той ще излезе, за да те посрещне. Като те види, ще се зарадва в сърцето си. Ти ще говориш на него и ще влагаш думите Ми в устата му. А Аз ще бъда с вас и ще ви уча какво да правите. Той ще говори на народа вместо тебе. Така той ще ти бъде уста, а ти ще му бъдеш вместо Бог! Вземи в ръката си тази тояга. С нея ти ще правиш личби!“

 

Мойсей се връща в Египет

Тогава Мойсей се върна при тъста си Йотор и му рече:

„Пусни ме, моля те, да се върна при братята си в Египет, за да видя живи ли са още.“

Йотор отговори: „Иди си с мир!“

И рече Господ на Мойсей в Мадиам:

„Иди, върни се в Египет, защото умряха всички, които търсеха душата ти.“ Тогава Мойсей взе жена си и синовете си, качи се на осел и тръгна за Египетската земя. А Божията тояга взе в ръката си.

След това Господ рече на Мойсей: „Кога- то се върнеш в Египет, гледай да извършиш пред фараона всички чудеса, за които ти дадох сила. Аз пък ще ожесточа сърцето му и той няма да пусне народа да си върви. Тогава кажи на фараона: „Така говори Господ: „Израил е Мой първороден син. Казвам ти, пусни Моя син да Ми извърши служба. Ако не го пуснеш, Аз ще убия твоя първороден син!“

Господ рече на Арон:

„Иди и посрещни Мойсей в пустинята!“ Арон отиде, пресрещна го при Божията планина и го целуна. Мойсей каза на Арон всички думи, с които Господ го беше изпратил, и му разказа за всички личби, които му бе заповядал да извърши.

Тогава двамата отидоха и събраха старейте на Израилевите синове. Арон повтори думите, които Господ бе казал на Мойсей. А Мойсей извърши личбите пред очите на народа.

И повярва народът. Зарадваха се всички, че Господ е споходил Израилевите синове и е видял неволята им. Те паднаха на колене и се поклониха до земята.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.