кръщение и миропомазание на възрасти

КРЪЩЕНИЕ И МИРОПОМАЗАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

 

Към  кандидата:

 

С.     (…) какво искаш от Божията Църква?

К.     Вярата.

 

С.     Какво ти дава вярата?

К.     Вечен Живот!

 

С.     Вечен Живот е това: да познаваш истинския Бог и пратения от него Исус Христос! Защото Той, възкръсна от мъртвите, и е поставен от Бога за начало на живота и Господ на всичко видимо и невидимо. Този обаче вечен живот заедно с кръшението, днес ти не би пожелал, ако не познаваше вече Христа и не би искал да станеш Негов ученик. Чу ли следователно, преди това, Неговото слово?

Пожела ли да спазваш Неговите заповеди и да вземеш участие в братското общение и молитвата? Сторил ли си всичко това! За да бъдеш християнин(ка)?

 

К.     Сторил(а) съм го го с Божията благодат!

 

Към  кръстника:

 

С.     Ти, който (която) се представяш за кръстник(ца), смяташ ли пред Бога, че е достоен този, който днес се допуска до християнското кръщение?

 

Кр.   Смятам, че той (тя) е достоен(а).

 

С.     Готов(а) ли си да помагаш на кандидата (…..) за когото (която) свидетелствуваш, със словото и примера да служи на Христа?

 

Кр.   Готов(а) съм!

 

С.     Да се помолим:

На тебе, Всемилостиви Боже, благодарим за този (тази) твой(твоя) раб(иня), понеже вече е познал(а) Тебе, който си го(я) подготвил(а) по различни начини, и на Тебе през Църквата отговаря, когато днес го(я) призоваваш.

Стори, прочее, в добротата си, да стигне радостен(на) до завършека на решението на Твоята любов.

Чрез Христа нашия Господ.                         АМИН

 

Въвеждане в Църквата:

 

Свещеникът приканва да се влезе в Църквата с тези думи:

 

С.     Влез в църквата, за да имаш дял с нас при трапезата на Божието Слово.

 

По пътя се рецитира:

„Както елен жадува за водни извори, тъй и душата ми, Боже, копнее за теб. Ти, чрез кръщелната вода ни призова към нов живот; защото направи да бликне в сърцето ми благодатта. Защото направи да бликне в сърцето ми благодатта!” 

 

Литургия  на  Словото   

 

След проповедта кандидаът с кръстника застават пред свещеника и цялата общност отправя следните прошения:

 

Четецът: да се помолим за този възлюбен, който проси Христовите тайнства, а също и за нас грешниците, за да ходим постоянно в обновен живот, пристъпвайки към Христос с вяра и покаяние:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

Четецът: да се помолим на Господ, да благоволи да поднови и разпали в нас духа на истинското разкаяние:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

Четецът: да се помолим на Господ, за да можем, умрели чрез кръщението за греха, спасени от Христа, да покажем Неговата благодат:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

Четецът: да се помолим на Господа, за това чедо, да се подготви за срещата с Христос Спасителя уповавайки се на Божията благодат със съкрушено сърце:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

Четецът: да се помолим на Господ, следвайки Христос, който отнема греха на света, да бъде изцерен от заразата на този грях и освободен от Неговата напаст:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

Четецьт: да се помолим на Господ да бъде очистен от Свети Дух и под Негово ръководство да върви към светостта:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

Четецът: да се помолим на Господ, съпогребан с Христос чрез кръщението, да умре за греха и да живее за Бога:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

Четецът: да се помолим на Господ, отивайки при Отца, да занесе плодовете на светостта и любовта:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

Четецът: да се помолим на Господ, целият свят, за Когото Отец предаде възлюбения си Син, да повярва в Неговата любов и да се обърне към нея:

Н. Изслушай ни, Господи!

 

След молитвата кандидатът извършва тази изповед:

 

К. Изповядвам пред Всемогьщия Бог и пред вас, братя и сестри …

 

Заклинателна молитва

 

свещеникьт: Да се помолим:

Всемогьщи вечни Боже, който избра Твоя Единороден Син, за да дариш човека, станал роб на греха, със свободата на Твоите чеда, смирено Ти се молим за този раб (иня), който (която) изпитал (а) прелъстенията на света и изкушаван (а) от засадите на дявола, се признава пред Тебе за грешник (ца) да го (я) изтръгнеш поради страданието и възкресението на твоя Син от властта на тъмнината, и, укрепен (а) с благодатта на същия Христос да го (я) пазиш непрестанно по житейския му (й) път. Чрез Христа нашия Господ.

Н: АМИН.

 

Помазване на оглашения

 

С. Да те укрепи силата на Христос Спасителя чрез чийто знак те помазвам с елея на спасението в същия Христос, нашия Господ, Който живее и царува през вековете на вековете. АМИН

 

Отслужване на кръщението:

 

(До кръщелния купел.)

 

С. Възлюбени братя и сестри, да изпросим милосърдието на Бога, Всемогъщия Отец, за този раб (тази рабина която) който желае своето кръщение. Да дари светлина и сила на този (тази), когото (която) Той сам повика и доведе до този час, за да се привърже крепко към Христа и да изповяда вярата на Църквата, и да го(я) възобнови чрез Светия Дух, когото след малко ще призовем над тази вода.

 

Благославяне на водата

 

С. Възлюбени братя, да се помолим на Бога, Всемогъщия Отец, този брат (тази сестра) да бъде възродено за нов живот от вода и Дух Свети.

 

(Извън от пасхалното време.)

 

С.     Боже, посредством тайнствените знаци ти извършваш с невидима сила дивните дела на спасението и по различни начини си приготвил водата, Своята твар, да изразява благодатта на кръщението.

(*) Боже, чийто Дух още при създаването на света се носеше над водите, и още тогава естеството на водата получи силата да осветява.

Боже, който в потопа си предобразил новото възраждане, нека чрез тайната на същия елемент да се постави край на греха и начало на благодатта.

Боже, който си освободил от робството на фараона синовете на Авраама, като направи да преминат на сухо през Червено море, за да станат образ на бъдещия народ на кръщаваните.

Боже, чийто Син, кръщаван във водите на Йордан от Иван, бе помазан от Свети Дух, и разпънат на кръста, проля от прободената си страна кръв и вода; и след Възкресението си заповяда на учениците: “идете, поучавайте всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух”: погледни с любов Твоята църква и благоволи да сториш да бликне за нея извора на Кръщението. Нека тази вода приеме под действието на Светия Дух благодатта на твоя Единороден Син, за да стане чрез тайнството Кръщение, сътвореният по Твой образ човек умит от петното на греха, и да се роди като нова твар от вода и Дух Свети.

 

(С ръката си във водата.)

 

Да слезе, молим ти се, Господи, в тази вода чрез Твоя Син силата на Свети Дух: и всички, погребани с Христос в смъртта чрез Кръщението, да възкръснат с Него за вечен живот. Чрез Христа нашия Господ.

Н.: АМИН.

 

Отричане от сатаната и изповядване на вярата      

 

Скъпи братя и сестри, отречете се от греха и изповядвайте вярата си в Исус Христос: тази е вярата на Църквата, в която вашето дете ще бъде кръстено.

 

С. Отричаш ли се от Сатаната?

К. Отричам се!

 

С. И от всички негови дела?

К. Отричам се!

 

С. И от всички негови суети?

К. Отричам се!

 

С. (….) Вярваш ли в Бога, всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята?

К. Вярвам!

 

С. Вярваш ли в Исус Христос, единствен Негов Син, наш Господ, Който се е родил от Дева Мария, умрял и бил погребан, възкръснал от мъртвите и седи отдясно на Отца?

К. Вярвам!

 

С. Вярваш ли в Светия Дух, светата Католическа Църква, общението на Светците, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот?

К. Вярвам!

 

С. Това е нашата вяра, това е вярата на църквата. И ние се гордеем, че я изповядваме в Исус Христос нашия Господ.

Н.: АМИН

 

Кръщение    

(До кръщелния купел)

 

С. Искаш ли, прочее, (…….) да получи кръщението във вярата на църквата, която всички преди малко изповядахме?

К. Искам !

 

С. (……) АЗ ТЕ КРЪЩАВАМ

 

В ИМЕТО НА ОТЦА        (Първо потапяне или поръсване с вода.)

И СИНА                             (Второ…)

И СВЕТИЯ ДУХ.               (Трето…)

 

(Народът може да се включи с приветствие.)

 

Полагане на бялата дреха

 

С. Приеми тази бяла дреха.

 

(Веднага след тази думи, кръстникът полага на новопокръстения една бяла дреха.)

 

С. (…) ти стана нова твар и се облече в Христос. Приеми тази бяла дреха, която да занесеш неопетнена пред съда на Господ Исус Христос, за да имаш вечен живот. АМИН

 

Предаване на Запалената Свещ

(До пасхалната свещ)

 

С. Пристъпи(ете), кръстнико(кръстници) за да предадеш(те) на новопокръстения(ата) светлината.

 

С. Ти стана светлина в Христос! Ходй винаги като Син на Светлината, та, като постоянствуваш във вярата, да можеш да посрещнеш Господ със всички Светци в небесните селения.    

Н.: АМИН

 

Миропомазание

 

Възлагане на ръцете

 

С. Възлюбени, да се помолим на Бога, Всемогъщия Отец, да излее в добротата Си, над това Свое чедо, възродено вече в Кръщението за вечен живот, Светия Дух, Който го утвърди с обилието на Своите дарове и с помазването Си да го(я) направи подобен на Христос, Божия Син.

 

С прострени ръце.

 

С. Всемогъщи Боже, Отец на нашия Господ Исус Христос, Който си възродил това Твое чедо от вода и Дух Свети, като го освободи от греха, прати в него(нея), Господи, Светия Дух Утешител, дай му(й) Дух на мъдростта и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и благочестие, изпълни го(я) с Дух на Твоята смелост. Чрез Христос, нашия Господ.                     

Н.: Амин

 

С десния палец, потопен в мирото прави знака на кръста по челото като казва:

(През това време, кръстникът държи ръката си върху рамо на новопокръстения)

 

С. Приеми печата на Светия Дух, Който ти се дава в дар.

К. Амин

 

С. Господ да бъде с тебе.

М. И с твоя дух.

 

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.