библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Йосиф в Египет

Историята на Спасението

Йосиф в Египет

В Египет измаилтяните продадоха Йо­сиф на фараоновия царедборец. Той се каз­ваше Потифар, беше египтянин и начал­ник на телопазителите. Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше 6 работите. Живееше в дома на господаря си. Потифар видя, че Господ е с Йосиф и че всичко, което върши, преуспява в ръцете му. Така Йосиф спечели благоволение пред очите му. И фараоновият царедборец го назначи за уп­равител и предаде в ръцете му всичко, което имаше. И откакто го постави над дома си и над целия си имот, Господ благо­слови дома на египтянина заради Йосиф. Благословението на Господ дойде върху всичко, което Потифар притежаваше в дома и в полето. Началникът на телопа­зителите остави целия си имот в ръцете на Йосиф и не се грижеше за нигцо освен за хляба, който ядеше.

Йосиф имаше хубава снага и красиво ли­це.

След време жената на господаря му хвър­ли око и рече: „Легни с мене.“

Но той отказа с думите: „Господарят ми не се грижи за нищо и всичко, което има, е предал в ръцете ми. В този дом няма никой по-голям от мене. Той не ми е запретил нищо освен тебе, понеже си му жена. Как да сторя това голямо зло и да съгреша пред Бог?“

Жената всеки ден говореше на Йосиф за това, но той не се съгласяваше. И тя лъжливо го обвини пред своя мъж:

„Робът евреин, когото си ни довел тук, дойде да се гаври с мене. Когато чу, че аз вдигнах глас и завиках, той избяга и забра­ви при мене дрехата си.“

Като чу думите на жена си, Потифар пламна от гняв. Хвана Йосиф и го хвърли в крепостната тъмница за фараоновите затворници.

Но Господ беше с Йосиф. Изля върху него милостта Си и му даде благоволение пред

тъмничаря. И управителят на затвора предаде 6 ръцете му затворниците в тъм­ницата. Йосиф стана разпоредник на всичко, което вършеха там.

Тъмничният началник не поглеждаше нищо. Защото Господ беше с Йосиф и всичко, което вършеше, благоуспяваше в ръцете му.

 

Сънят на главния виночерпец

След време виночерпецът и хлебарят на фараона се провиниха пред господаря си. Фараонът се разгневи на двамата царед- ворци и ги сложи под стража в тъмница­та. Началникът на телопазителите пос­тави при тях Йосиф да им слугува.

Веднъж в една и съща нощ виночерпецът и хлебарят сънуваха странни сънища. На сутринта при тях дойде Йосиф. Видя, че бяха смутени, и ги попита:

„Защо лицата ви са тъжни днес?“

Те му отговориха: „Сънувахме странни сънища. Но няма кой да ни ги изтълкува.“ Йосиф им рече: „Не е ли от Бог тълкува­нето? Разкажете ми ги.“

Тогава главният виночерпец разказа съ­ня си:

„Сънувах пред мене лоза. На лозата има­ше три пръчки. Тя израсна и цъфна. Завър­за грозде и то узря. Фараоновата чаша беше в ръката ми. Взех един грозд, изсти­сках го в чашата и я подадох в ръката на фараона.“

Йосиф му рече:

„Ето тълкуването му. Трите пръчки са три дни. След три дни фараонът ще те помилва и ще те върне на твоето място. И както преди ти ще подаваш в ръката на фараона чашата му като главен виночер- пец. Когато те постигне благополучието, спомни си за мене и ми направи благодея­ние. Смили се, моля те, и продумай на фараона. Извади ме от този дом. Аз съм откраднат от еврейската земя, но тук не съм направил нищо, за което да ме хвърлят в тъмница.“

 

Сънят на главния хлебар

Като видя главният хлебар, че Йосиф изтълкува добре съня, каза:

„И аз сънувах. На главата ми стояха три кошници. В горната имаше всякакви сладкиши, които фараонът обича. И пти­ци ги кълвяха от кошницата върху глава­та ми.“

Йосиф му отговори:

„Ето тълкуването му. Трите кошници са три дни. След три дни фараонът ще ти вземе главата. Ще те обеси на едно дърво и птици ще кълват плътта ти.“

И наистина, на третия ден фараонът имаше рожден ден. Даде гощавка на всички свои слуги и си спомни за главния виночер- пец и за главния хлебар. Възвърна главния виночерпец на предишното му място и той отново подаваше чашата в ръката на фараона. А главния хлебар обеси. Стана точно така, както бе изтълкувал Йосиф. Но главният виночерпец забрави за Йосиф.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.